EN host
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

host (také: landlord, husbandman)
Gaius my host, and of the whole church, saluteth you.
Pozdrawia was Gajus, gospodarz mój i wszystkiego zboru.
There are other parasites that do this -- which render the host sterile.
Są również inne pasożyty, które to robią -- które powodują kastrują gospodarza.
My host, who serves the bread rolls, does not have to keep a record of whether he has wiped the counter and washed the dishes.
Moj gospodarz, który serwuje bułki, nie musi utrzymywać ewidencji odnośnie do faktu czy wytarł ladę i umył naczynia.
host (také: army)
volume_up
zastęp {m} [básn.]
then holocaust, holocaust, host on host of ill, injured presences, squandered, consumed.
a potem, holokaust, holokaust. ~~~ Tłumy, zastępy chorych, poranionych istnień, spożytych, zmarnowanych.
The Lord giveth the word: The women that publish the tidings are a great host.
Zastępy twoje mieszkają w niem, któreś ty dla ubogiego nagotował dobrocią twoją, o Boże
host (také: innkeeper, publican)
host

2. "of sb/sth"

host (také: host of)
volume_up
chmara {ž} (kogoś/czegoś)
host (také: host of)
volume_up
mnóstwo {stř} (kogoś/czegoś)
Users, of course, obtain a host of benefits by publishing their data.
Użytkownicy oczywiście uzyskują mnóstwo korzyści poprzez publikowanie ich danych.
Even if the Council were to come on board, a whole host of loopholes would still exist.
Nawet gdyby Rada się włączyła i tak nadal pozostanie całe mnóstwo luk.
And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God, and saying,
A zaraz z onym Aniołem przybyło mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących:
host (také: host of)
volume_up
zastępy {ž mn. č.} (kogoś/czegoś)
then holocaust, holocaust, host on host of ill, injured presences, squandered, consumed.
. ~~~ Tłumy, zastępy chorych, poranionych istnień, spożytych, zmarnowanych.
The Lord giveth the word: The women that publish the tidings are a great host.
Zastępy twoje mieszkają w niem, któreś ty dla ubogiego nagotował dobrocią twoją, o Boże

3. film & televize

4. IT

host
One way to do this is to create two VirtualHost entries.
Można to zrobić, na przykład tworząc dwa wpisy VirtualHost.
Very common: immunosuppression * Uncommon: haemolytic anaemia * Very rare: graft-versus-host disease *, tumour lysis syndrome *
Bardzo często: immunosupresja * Niezbyt często: niedokrwistość hemolityczna * Bardzo rzadko: choroba graft- versus- host *, syndrom lizy guza *
The second VirtualHost uses a rewrite rule with a 301 (Moved Permanently) redirect code to forward all traffic to the original site.
Drugi VirtualHost używa reguły przepisywania adresów z kodem przekierowania 301 (przeniesiona na stałe) w celu przekazywania całego ruchu do witryny podstawowej.

5. biologie

host

Synonyma (anglicky) pro "host":

host

Příklady použití pro "host" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAnd when Toi king of Hamath heard that David had smitten all the host of Hadadezer,
To usłyszawszy Tohy, król Emat, iż poraził Dawid wszystko wojsko Hadadezerowe,
EnglishAnd when David heard of it, he sent Joab, and all the host of the mighty men.
Co gdy usłyszał Dawid, posłał Joaba ze wszystkiem wojskiem ludu rycerskiego.
EnglishAnd when David heard of it, he sent Joab, and all the host of the mighty men.
Co gdy usłyszał Dawid, posłał Joaba ze wszystkiem wojskiem ludzi rycerskich.
EnglishAnd over the host of the tribe of the children of Issachar was Nethanel the son of Zuar.
A nad wojskiem pokolenia synów Isascharowych był hetmanem Natanael, syn Suharów.
EnglishAnd over the host of the tribe of the children of Zebulun was Eliab the son of Helon.
A nad wojskiem pokolenia synów Zabulonowych był hetmanem Elijab, syn Helonów.
EnglishNext, the learning of foreign languages in the host universities will be encouraged.
Następnie będziemy zachęcać do nauki języków obcych na uniwersytetach przyjmujących.
EnglishAnd over the host of the tribe of the children of Asher was Pagiel the son of Ochran.
A nad wojskiem pokolenia synów Eserowych był hetmanem Pagijel, syn Ochranów.
EnglishAnd over the host of the tribe of the children of Naphtali was Ahira the son of Enan.
A nad wojskiem pokolenia synów Neftalimowych był hetmanem Ahira, syn Enanów.
EnglishThere are other parasites that do this -- which render the host sterile.
Są również inne pasożyty, które to robią -- które powodują kastrują gospodarza.
EnglishAnd over the host of the tribe of the children of Benjamin was Abidan the son of Gideoni.
Nad wojskiem zaś pokolenia synów Benjaminowych był hetmanem Abidan, syn Gedeonów.
EnglishIn 2010, Canada holds the G8 Presidency and will host the next G20 summit.
W roku 2010 Kanada sprawuje przewodnictwo G-8 i będzie gościła szczyt G-20.
EnglishThe same applies to healthcare, housing and a host of other issues.
To samo dotyczy ochrony zdrowia, zakwaterowania i całego szeregu innych kwestii.
EnglishIt is quite obvious that China is miles away from any kind of suitability as an Olympic host.
Oczywiste jest, że Chiny są dalekie od bycia odpowiednim gospodarzem olimpiady.
EnglishSometimes, you get disease organisms that don't rely on host mobility at all for transmission.
Czasami, organizmy chorobotwórcze nie polegają na przemieszczaniu się nosiciela.
EnglishOne of the operations is Poseidon 2009, for which Greece is the host.
Jedną z takich operacji jest operacja Posejdon 2009, której gospodarzem jest Grecja.
EnglishAnd he built altars for all the host of heaven in the two courts of the house of Jehovah.
Nadto nabudował ołtarzy wszystkiemu wojsku niebieskiemu w obu sieniach domu Pańskiego.
EnglishThis applies only to the host (in this example, bücher.example.com).
Dotyczy to tylko nazwy hosta (w tym przykładzie jest to książki.example.com).
EnglishAnd over the host of the tribe of the children of Manasseh was Gamaliel the son of Pedahzur.
Nad wojskiem zaś pokolenia synów Manasesowych był hetmanem Gamalijel, syn Pedasurów.
EnglishThe internal market offers citizens and companies a host of opportunities.
Rynek wewnętrzny zapewnia obywatelom i firmom cały szereg możliwości.
EnglishThis is because HIV needs the DNA in the host cell so it can multiply.
Dzieje się tak, dlatego, że do namnożenia wirus HIV wykorzystuje DNA komórki gospodarza.