anglicko-polsko překlad pro "to hand in"

EN

"to hand in" polský překlad

EN to hand in
volume_up
{sloveso}

to hand in (také: to fold, to hand, to knit, to lay down)
That would be appalling, and that would be the point at which I would hand in my membership.
To byłoby odrażające i to byłby moment, w którym złożyłbym rezygnację.
and join them for thee one to another into one stick, that they may become one in thy hand.
I złóż je sobie jedno do drugiego w jedno drewno, aby były jako jedno w ręce twojej.
And when he came to the hill, he took them from their hand, and bestowed them in the house; and he let the men go, and they departed.
A przyszedłszy na pagórek, wziął to z ręki ich, i złożył w niektórym domu, a męże one odprawił, i odeszli.
to hand in (také: to assemble, to file, to fold, to hand)
volume_up
składać {nedoko. slov.}
They contain just a hand that will open and close, a wrist rotator and an elbow.
Składają się z otwierającej i zamykającej się dłoni, obracającego się nadgarstka i łokcia.
A doctor sits beside him, whose quick steady hand may mend a bone, or stem the life-blood's flow.
Obok niego siedzi lekarz, który wprawną ręką składa złamaną kość lub tamuje krwotok.
And when we had come in sight of Cyprus, leaving it on the left hand, we sailed unto Syria, and landed at Tyre; for there the ship was to unlade her burden.
A gdy się nam ukazał Cypr, tedy zostawiwszy go po lewej stronie, płynęliśmy do Syryi i przypłynęliśmy do Tyru; albowiem tam z okrętu towary składać miano.
volume_up
oddać {doko. slov.}
Laurent Gbagbo must recognise the results of the elections and hand over power.
Laurent Gbagbo musi uznać wynik wyborów i oddać władzę.
We must hand that ability back to the people and we must therefore also conduct an exercise in self-criticism in the European Union.
Musimy oddać te kompetencje z powrotem w ręce ludzi i musimy w Unii przejść lekcję samokrytyki.
It is preparing for this by placing control of the universities under the Privy Council, ready to hand universities over to the EU.
Przygotowuje się do tego poprzez przekazanie kontroli nad uczelniami Tajnej Radzie Królewskiej, gotowej oddać je UE.
to hand in (také: to give back, to repay, to return, to submit)
volume_up
oddawać {nedoko. slov.}
I get to hand my camera to my assistant, and I'm looking up at him, and I'm going, "Woo.
Oddaję mojemu asystentowi aparat, spoglądam na niego i „mówię” „Łu.
Oddajemy go pielęgniarce.

Podobné překlady pro "to hand in" polsky

hand podstatné jméno
hand přídavné jméno
to hand sloveso
to hand
in předložka
in-
Polish

Příklady použití pro "to hand in" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishOn the other hand, however, citizens have less and less control of the state.
Jednak z drugiej strony, obywatele w coraz mniejszym stopniu kontrolują państwo.
EnglishOn the other hand, we have shown the difficulties that arise when funding is rigid.
Z drugiej strony wskazaliśmy na trudności wynikające z usztywnienia finansowania.
EnglishOn the other hand, there is little positive said about the Structural Funds.
Z drugiej strony nie można powiedzieć wiele dobrego o funduszach strukturalnych.
EnglishCloning animals for economic purposes, on the other hand, is an ethical abuse.
Klonowanie zwierząt w celach gospodarczych jest natomiast etycznym nadużyciem.
EnglishAnd David said unto Ahimelech, And is there not here under thy hand spear or sword?
I rzekł Dawid do Achimelecha: A niemaszże tu przy ręce swej włóczni, albo miecza?
EnglishOn the other hand, it is obvious that the subject of cabotage is more problematic.
Z drugiej strony, kwestia kabotażu jest niewątpliwie bardziej problematyczna.
EnglishThey remember not his hand, Nor the day when he redeemed them from the adversary;
Nie pamiętali na rękę jego, i na on dzień, w który ich wybawił z utrapienia;
EnglishAnd with him they crucify two robbers; one on his right hand, and one on his left.
Ukrzyżowali też z nim dwóch zbójców; jednego po prawicy, a drugiego po lewicy jego.
EnglishWhat I do not like, on the other hand, is a reduction of the national right of veto.
Z drugiej strony to, co mi nie odpowiada, to ograniczenie krajowego prawa weta.
EnglishOn the other hand, we know very well that it needs nuclear energy to make the bomb.
Z drugiej strony dobrze wiemy, że potrzebuje energii jądrowej, żeby zbudować bombę.
EnglishUse the other hand to gently pinch the cleaned area of skin and hold it firmly.
Drugą ręką delikatnie uchwycić przetarty obszar skóry i mocno przytrzymać.
EnglishOn the other hand, we really have to get rid of that absurd 0.7% standard.
Z drugiej strony naprawdę musimy pozbyć się tego absurdu w postaci 0,7 % normy.
EnglishHe that would restrain her restraineth the wind; And his right hand encountereth oil.
Kto ją kryje, kryje wiatr, a wonią wyda; jako olejek wonny w prawej ręce jego.
EnglishAnd there appeared in the cherubim the form of a man's hand under their wings.
Bo się ukazało na onych Cherubinach podobieństwo ręki człowieczej pod skrzydłami ich.
EnglishThen was the part of the hand sent from before him, and this writing was inscribed.
Przetoż teraz od niego posłana jest ta część ręki, i pismo to wyrażone jest.
Englishwhich also they did, sending it to the elders by the hand of Barnabas and Saul.
Co też uczynili, posławszy do starszych przez rękę Barnabaszową i Saulową.
EnglishAnd on the right-hand side, we show the same data, but here with daily incidence.
I po prawej stronie, pokazujemy te same dane, ale z dzienną zapadalnością.
EnglishThe issue of an additional 2% quota increase is, on the other hand, debatable.
Kwestia dodatkowego zwiększenia kwot o 2% jest z drugiej strony dyskusyjna.
EnglishOn the other hand, there has been a disaster in Japan which represents a huge problem.
Z drugiej strony w Japonii doszło do katastrofy, która stanowi ogromny problem.
EnglishOn the other hand, we need to ensure a high level of protection for European consumers.
Z drugiej strony musimy zapewnić wysoki poziom ochrony europejskich konsumentów.