anglicko-polsko překlad pro "God"

EN

"God" polský překlad

volume_up
God {podstatné jméno}
PL
volume_up
god- {příd. jm.}

EN God
volume_up
{podstatné jméno}

God
I am the God of thy fathers, the God of Abraham, and of Isaac, and of Jacob.
Jam jest Bóg ojców twoich, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, i Bóg Jakóba.
And they remembered that God was their rock, And the Most High God their redeemer.
Przypominając sobie, iż Bóg był skałą ich, a Bóg najwyższy odkupicielem ich:
I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob?
Jam jest Bóg Abrahama, i Bóg Izaaka, i Bóg Jakóba?

Synonyma (anglicky) pro "God":

God

Příklady použití pro "God" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWe give thanks to God the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you,
Dziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze modląc się za was,
EnglishAll his days they departed not from following Jehovah, the God of their fathers.
Po wszystkie dni jego nie odstąpili od naśladowania Pana, Boga ojców swoich.
Englishfor I say unto you, I shall not eat it, until it be fulfilled in the kingdom of God.
Boć wam powiadam, że go więcej jeść nie będę, aż się wypełni w królestwie Bożem.
EnglishBut if our righteousness commendeth the righteousness of God, what shall we say?
Jeźli tedy niesprawiedliwość nasza Bożą sprawiedliwość zaleca, cóż rzeczemy?
EnglishShe said he never thought of God, never talked about God, didn't believe in God.
Powiedziała, że nigdy nie myślał o Bogu, nigdy nie mówił o Bogu, nie wierzył w Boga.
EnglishAnd he said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed upon the earth;
I mówił: Takie jest królestwo Boże, jako gdyby człowiek wrzucił nasienie w ziemię;
EnglishThey said unto him, We were not born of fornication; we have one Father, [even] God.
Rzekli mu tedy: My z nierządu nie jesteśmy spłodzeni, jednegoż Ojca mamy, Boga.
EnglishInstead of deciding whether or not you believe in God, first you do something.
Zamiast decydować czy wierzysz czy nie wierzysz w Boga, najpierw robisz coś.
EnglishThey said therefore unto him, What must we do, that we may work the works of God?
Rzekli tedy do niego: Cóż będziemy czynili, abyśmy sprawowali sprawy Boże?
EnglishA servant of the god Dionysus stole wine to give it to humans for the first time.
Sługa boga wina Dionizosa wykradł wino, by dać go ludziom po raz pierwszy.
EnglishAs I read the Hebrew Bible, I hear from the very beginning God's call to dialogue.
Kiedy czytam Biblię hebrajską, słyszę od samego początku nawoływanie Boga do dialogu.
EnglishWe give thanks to God always for you all, making mention [of you] in our prayers;
Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wzmiankę czyniąc o was w modlitwach naszych,
EnglishThat against God thou turnest thy spirit, And lettest words go out of thy mouth?
Że tak odpowiada Bogu duch twój, a wypuszczasz z ust twoich takowe mowy?
EnglishAsk thee a sign of Jehovah thy God; ask it either in the depth, or in the height above.
Żądaj sobie znaku od Pana, Boga twego, bądź na dole nisko, bądź wysoko w górze.
EnglishBut if I by the Spirit of God cast out demons, then is the kingdom of God come upon you.
A jeźliż ja duchem Bożym wyganiam dyjabły, tedyż do was przyszło królestwo Boże.
EnglishIn the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Na początku było Słowo, a ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo.
EnglishFor I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge.
Albowiem daję im świadectwo, iż gorliwość ku Bogu mają, ale nie według wiadomości.
Englishto the only wise God, through Jesus Christ, to whom be the glory for ever.
Temu, samemu mądremu Bogu niech będzie chwała przez Jezusa Chrystusa na wieki.
EnglishThe Babylonian cylinder is written by the priests of the great god of Bablyon, Marduk.
Na babilońskim cylindrze napisy wyryli kapłani wielkiego bóstwa Babilonu, Marduka.
EnglishFor I have kept the ways of Jehovah, And have not wickedly departed from my God.
Gdyżem strzegł dróg Pańskich, anim niezbożnie nie odstawał od Boga mego.