EN

fold {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
Form a skin fold by pinching the skin between thumb and forefinger.
Utworzyć fałd skórny, ściskając skórę pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym.
Form a skin fold by pinching the skin between the thumb and the forefinger.
Utworzyć fałd skóry, chwytając ją między kciuk i palec wskazujący.
Injection into a lifted skin fold minimises the risk of unintended intramuscular injection.
Wstrzyknięcie w uniesiony fałd skóry zmniejsza ryzyko niezamierzonego podania domięśniowego.
fold (také: crease, crimp)
And other sheep I have, which are not of this fold: them also I must bring, and they shall hear my voice: and they shall become one flock, one shepherd.
A mam i drugie owce, które nie są z tej owczarni, i teć muszę przywieść; i głosu mego słuchać będą, a będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.
2. geologie
Form a skin fold by pinching the skin between thumb and forefinger.
Utworzyć fałd skórny, ściskając skórę pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym.
Form a skin fold by pinching the skin between the thumb and the forefinger.
Utworzyć fałd skóry, chwytając ją między kciuk i palec wskazujący.
Injection into a lifted skin fold minimises the risk of unintended intramuscular injection.
Wstrzyknięcie w uniesiony fałd skóry zmniejsza ryzyko niezamierzonego podania domięśniowego.

Příklady použití pro "fold" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAll values were between 2.5 fold and 3.5 fold the ULN (Upper Limit of Normal).
Wszystkie wartości mieściły się między 2, 5 a 3, 5 x GGN (górna granica normy).
EnglishThe Cmax and AUC of active metabolites increased up to 2- and 4-fold, respectively.
Wartości Cmax i AUC aktywnych metabolitów wzrastały odpowiednio 2 - i 4- krotnie.
EnglishTadalafil is also > 10,000-fold more potent for PDE5 than for PDE7 through PDE10.
Tadalafil działa także > 10 000 razy silniej na PDE5 niż na enzymy od PDE7 do PDE10.
EnglishFentanyl is approximately 100-fold more potent than morphine as an analgesic.
Fentanyl jako analgetyk jest w przybliżeniu około 100 razy silniejszy niż morfina.
EnglishGender A 3-4-fold increase in Cmax is apparent for women compared to men.
Płeć U kobiet stwierdza się 3 - 4- krotnie większe stężenie Cmax niż u mężczyzn.
EnglishThe inter-subject variability in the exposure of celecoxib is about 10-fold.
Róznice osobnicze dotyczace ekspozycji na celekoksyb moga byc nawet dziesieciokrotne.
EnglishA study shows that the plasma concentrations of lansoprazole increase up to 4-fold.
Na podstawie badań wykazano, że stężenie lansoprazolu w osoczu wzrasta nawet 4- krotnie.
English[ 2.4 to 2.9 ]) in subjects 50 to 59 years of age and 2.3-fold (95 % CI:
[ 2, 4 do 2, 9 ]) u osób w wieku 50 lat do 59 lat i 2, 3 - krotnie większa (95 % CI:
EnglishStep 4 Fold back the patch and carefully remove the other half of the liner.
Krok 4 Odchylić plaster i ostrożnie zdjąć drugą część warstwy ochronnej.
EnglishIntramuscular bioavailability is three-fold higher than subcutaneous bioavailability.
Biodostępność po podaniu domięśniowym jest trzykrotnie większa niż po podaniu podskórnym.
EnglishaPTT is 1.5 fold to 3 fold prolongation of the normal control value.
docelowy zakres APTT jest 1, 5 - do 3- krotnie dłuższy niż normalna wartość kontrolna.
EnglishThe antibody incidence was 2-3 fold higher for patients treated episodically.
Częstość występowania przeciwciał była 2- 3 razy większa niż u pacjentów leczonych epizodycznie.
EnglishSystemic exposure was 6- to 11-fold higher based on AUC(0-24).
Produkt leczniczy nie podlega w sposób istotny wątrobowo- jelitowej recyrkulacji.
EnglishFrom the author's and the publisher's point of view, this will have a two-fold benefit.
Z punktu widzenia autora i wydawnictwa oznacza to dwojakie korzyści.
EnglishThis man refused to fold to the conventions of normalcy and just decided to fold.
Nie dał ugiąć się konwencjonaliom i postanowił zaginać kartki.
EnglishA five-fold variability in Cmax between different members of the same sex has also been observed.
Obserwowano również zmienność Cmax do 5- krotności stężenia w obrębie tej samej płci.
EnglishThe tax system has been reformed, which has resulted in a five-fold increase in budgetary revenue.
Zreformowano system podatkowy, co zaowocowało pięciokrotnym wzrostem dochodu budżetu.
EnglishAnd the second night, he would take the same cap and give it another fold.
Następnej nocy wziął czapkę i złożył w jeszcze innym miejscu.
EnglishThere is therefore a two-fold programme, one national and one international.
Jest więc to program dwutorowy, krajowy i międzynarodowy.
EnglishYou have brought the IMF back into the European fold.
Na powrót wprowadziliście do europejskiej gry Międzynarodowy Fundusz Walutowy.