anglicko-polsko překlad pro "evidence"

EN

"evidence" polský překlad

volume_up
evidence {podstatné jméno}
volume_up
evidence {pouze v j. č.}
PL
volume_up
to evidence {tranz. sl.}

EN evidence
volume_up
{podstatné jméno}

evidence (také: argument, pledge, proof, testament)
This is evidence of efficiency, better economy and Community preference.
To dowód skuteczności, lepszej gospodarki i preferencji Wspólnoty.
This is evidence of a dynamic approach to the recent problem concerning Mattel.
Jest do dowód na dynamiczne podejście do ostatnich problemów dotyczących afery Mattel.
So there are vulnerable ecosystems - as shown by scientific evidence - at that depth.
Tak więc istnieją delikatne ekosystemy - jak pokazuje to dowód naukowy - na tej głębokości.
the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications;
wzajemne uznawanie dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji,
In terms of their brutality and horror, these images are nothing other than documentary evidence of torture.
Te brutalne i makabryczne obrazy nie są niczym innym jak dokumentalnym świadectwem tortur.
Evidence beyond the existing regulations also gives cause for concern in arable crops and requires a political initiative.
Świadectwo tego, które znajdowane jest w uprawach i które wykracza poza istniejące uregulowania, także stanowi powód do obaw i wymaga politycznej inicjatywy.
evidence (také: record)

Synonyma (anglicky) pro "evidence":

evidence

Příklady použití pro "evidence" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThere was no evidence of accumulation of testosterone over 52 weeks of treatment.
Nie wykazano oznak kumulacji testosteronu podczas leczenia trwającego 52 tygodnie.
EnglishThere is no evidence of Betaferon having an effect on the duration of relapses.
Nie dowiedziono natomiast wpływu produktu Betaferon na czas trwania rzutów choroby.
EnglishRepeated dosing with phenylacetate showed evidence of an induction of clearance.
Podawanie wielokrotnych dawek fenylooctanu prowadziło do indukcji klirensu.
EnglishChildren and adolescents should be monitored every 3 months for evidence no
Dzieci i młodzież należy badać co 3 miesiące w celu wykrycia zaburzeń czynności
EnglishWe are not fulfilling our responsibilities if we do not follow the scientific evidence.
Nie realizujemy naszych obowiązków, jeżeli nie kierujemy się dowodami naukowymi.
EnglishThere was also no evidence of abuse of the system during the clinical trials.
Nie ma też doniesień na temat nadużywania systemu podczas badań klinicznych.
EnglishThere is no evidence to suggest that any additional precautions are needed.
Brak jest danych odnośnie dodatkowych ostrzeżeń wymaganych w tej grupie pacjentów.
EnglishWe can only grow biofuels where there is evidence of possible overproduction.
Możemy uprawiać biopaliwa tylko tam, gdzie są oznaki możliwej nadprodukcji.
EnglishOr, if it was based on evidence, I think we should have been given that evidence.
Jeżeli jednak oparto się na dowodach, sądzę, że powinniśmy z tymi dowodami się zapoznać.
EnglishIf there is evidence of tumour growth, treatment with Valtropin should be discontinued.
Leczenie lekiem Valtropin należy przerwać, jeśli wystąpią objawy wzrostu guza.
EnglishFor example, if we are to have extra staff resources, on what evidence is this based?
Na przykład, jeśli mamy dysponować dodatkowymi zasobami kadrowymi, z czego to wynika?
EnglishNutropinAq therapy should be discontinued if evidence of tumour growth develops.
Stosowanie preparatu NutropinAq należy przerwać, jeżeli wystąpią objawy rozwoju nowotworu.
EnglishSomatropin must not be used when there is any evidence of tumour activity and anti-tumour
rozpoczęciem leczenia somatropiną należy zakończyć leczenie przeciwnowotworowe.
EnglishChildren and adolescents should be monitored every 3 months for evidence
Dzieci i młodzież należy badać co 3 miesiące w celu wykrycia zaburzeń czynności be
EnglishSo the higher up the image, the more evidence there is for each supplement.
Im wyżej na obrazku, tym wyższa zawartość danego składnika w suplemencie.
EnglishThe length of the report is evidence of the huge number of issues there were to deal with.
Długość sprawozdania świadczy o ogromnej ilości kwestii wymagających rozpatrzenia.
EnglishHowever, I can see no evidence of the firm, practical approach needed.
Nie widzę jednak żadnych oznak koniecznego tutaj twardego, praktycznego podejścia.
EnglishHe was ultimately exonerated, at the age of 78, through DNA evidence.
W końcu został uniewinniony w wieku 78 lat, dzięki dowodowi w postaci analizy DNA.
EnglishValtropin should be discontinued if there is evidence of tumour growth.
Należy przerwać podawanie leku Valtropin w przypadku objawów rozrostu nowotworowego.
EnglishThe primary evidence of efficacy was based on objective response rates.
Skuteczności leku dowodzono na podstawie obiektywnych wskaźników odpowiedzi.