anglicko-polsko překlad pro "environment"

EN

"environment" polský překlad

volume_up
environment {podstatné jméno}

EN environment
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

environment (také: entourage, surroundings)
We should beware lest, in caring for the environment, we do the environment harm.
Baczmy, byśmy troszcząc się o środowisko, temu środowisku nie zaszkodzili.
This approach will guarantee a healthy economic environment for private entities.
Takie podejście zapewni prywatnym podmiotom zdrowe środowisko gospodarcze.
They have a distinct way of interacting with their environment and their experiences.
Mają niepowtarzalne sposoby oddziaływania na środowisko i różne doświadczenia.
environment (také: ambiance, ambience, habitat, milieu)
So it can see its environment, and then it can mimic its environment and disappear.
Sterowiec widzi swoje otoczenie i może naśladować je, aby zniknąć.
Narrator: This environment brings out unexpected potential in Kanzi and Panbanisha.
Takie otoczenie wydobywa niespodziewany potencjał z Kanziego i Panbanishy.
It is therefore important to create an environment in which this can develop.
Dlatego należy stworzyć otoczenie, w którym rozwój w tym zakresie będzie możliwy.
environment (také: area, hood, neighborhood, neighbourhood)
Our neighborhood was full of large families, where fathers were the heads of households, so I grew up seeing my mother as a divorcee in a patriarchal environment.
Nasza okolica była pełna wielkich rodzin, gdzie ojcowie byli głowami rodzin. ~~~ Dorastałam więc śledząc moją matkę rozwódkę w patriarchalnym środowisku.

2. IT

environment
We should beware lest, in caring for the environment, we do the environment harm.
Baczmy, byśmy troszcząc się o środowisko, temu środowisku nie zaszkodzili.
This approach will guarantee a healthy economic environment for private entities.
Takie podejście zapewni prywatnym podmiotom zdrowe środowisko gospodarcze.
They have a distinct way of interacting with their environment and their experiences.
Mają niepowtarzalne sposoby oddziaływania na środowisko i różne doświadczenia.

Synonyma (anglicky) pro "environment":

environment

Příklady použití pro "environment" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe number one priority must be to protect the environment in the Danube basin.
Priorytetem numer jeden musi być ochrona środowiska naturalnego w dorzeczu Dunaju.
EnglishSo, it's a very hazardous environment, with CO as well, and many other gases.
W tak krańcowych warunkach fizycznych i chemicznych rozwija się wyjątkowe życie.
EnglishWe must encourage an emotional environment that is conducive to having children.
Musimy wspierać emocjonalne relacje, które są niezbędne do posiadania dzieci.
EnglishThe quality of the school environment and teaching are prerequisites to efficiency.
Jakość środowiska szkolnego i nauczania ma podstawowe znaczenie dla skuteczności.
EnglishThe Commission adopted its thematic strategy on the urban environment in 2006.
Komisja przyjęła omawianą strategię dotyczącą rozwoju urbanistycznego w roku 2006.
English- (PL) Madam President, pesticides are harmful to the environment and to animals.
(PL) Pani przewodnicząca! Pestycydy są środkami groźnymi dla zwierząt i środowiska.
EnglishThey are facing a radical change to their environment and therefore cannot survive.
W obliczu radykalnych zmian w ich naturalnym środowisku nie są w stanie przetrwać.
EnglishI think water policy is one of the successes of European environment policy.
Myślę, że polityka wodna należy do sukcesów europejskiej polityki ekologicznej.
EnglishIs it good for the environment that goods are delivered from great distances?
Czy środowisku naturalnemu służy to, że towary dowożone są z odległych krajów?
EnglishThe relationship between a poor environment and health risks is now clear.
Relacja pomiędzy złym stanem środowiska i ryzykiem dla zdrowia jest teraz jasna.
EnglishThis fact alone underlines the importance of farming to the EU's natural environment.
Już samo to pokazuje, jak ważną rolę odgrywa rolnictwo dla środowiska naturalnego.
EnglishIt's important because you need it to solve the world's environment problems.
Jest to ważne, bo trzeba rozwiązać światowe problemy środowiska naturalnego.
EnglishSustainable development and respect for the environment are factors in economic growth.
Zrównoważony rozwój i poszanowanie środowiska to czynniki wzrostu gospodarczego.
EnglishOur health is maintained through a clean environment and the atmosphere around us.
Nasze zdrowie zależy od czystego środowiska i atmosfery, która nas otacza.
EnglishYou cannot compete with the environment, if you have an adolescent dog's brain.
Nie możesz konkurować ze środowiskiem, jeśli masz mózg dorastającego psa.
EnglishWe want to put it out in the environment, and we want it to be powered by the Sun.
Chcemy wypuścić ją do środowiska, i chcemy, by była zasilana przez słońce.
EnglishSubject: Waste crime / protection of the environment through criminal law
Dotyczy: przestępstw związanych z odpadami / ochrony środowiska przez prawo karne
EnglishThirdly, almost 80% of pollution of the marine environment originates from the land.
Po trzecie, blisko 80% zanieczyszczeń środowiska morskiego pochodzi z lądu.
EnglishOur political environment cannot be one where people close their eyes to the facts.
Nie możemy żyć w takim środowisku politycznym, w którym ludzie zamykają oczy na fakty.
EnglishIn the area of the environment, we must discuss new types of foods in particular.
W dziedzinie środowiska powinniśmy w szczególności przedyskutować nowe rodzaje żywności.