anglicko-polsko překlad pro "entitlements"

EN

"entitlements" polský překlad

volume_up
entitlement {podstatné jméno}
PL

EN entitlements
volume_up
{množné číslo}

entitlements (také: eligibility, powers, qualifications, rights)
volume_up
uprawnienia {ž mn. č.}
However, while their obligations are equal, their entitlements are not.
I choć rolników wiążą takie same zobowiązania, to jednak uprawnienia ich nie są równe.
It is also important that only active farmers are included in payment entitlements.
Ponadto, co ważne, uprawnienia do płatności powinny dotyczyć tylko działających gospodarstw rolnych.
Entitlements vary between EU countries.
Uprawnienia różnią się w poszczególnych krajach UE.

Příklady použití pro "entitlements" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe resolution also pays due attention to the transferability of accrued pension entitlements.
W rezolucji zwraca się również uwagę na transferowalność nagromadzonych uprawnień emerytalnych.
EnglishIt is fundamental, in a united Europe, that citizens are able to transfer such entitlements.
W zjednoczonej Europie najważniejsze jest, aby obywatele mieli możliwość przenoszenia takich uprawnień.
EnglishI would therefore urge you to work on the further development of class actions and common legal entitlements.
Zwracam się zatem do państwa o dalsze prace nad powództwem zbiorowym i wspólnymi uprawnieniami.
EnglishThis necessitates the development of a European framework comprising shared goals, entitlements and values.
Z tego względu istnieje potrzeba stworzenia polityki ramowej określającej wspólne cele, zobowiązania i wartości.
EnglishWe also want to look at consumers' entitlements.
Chcemy także przyjrzeć się uprawnieniom konsumentów.
EnglishNineteen out of 27 countries in the European Union follow the same practice, with various pay entitlements.
Taką samą praktykę stosuje już dziewiętnaście spośród 27 krajów UE, łącząc ją z różnymi uprawnieniami do wynagrodzenia.
EnglishIt is a good idea to be aware of your rights and entitlements.
EnglishWe therefore insist that people who receive social benefits do not lose their entitlements by receiving micro-credits.
Dlatego nalegamy, by ludzie otrzymujący świadczenia socjalne nie tracili uprawnień wraz z otrzymaniem mikrokredytu.
EnglishThe decision on standards - the type and level of entitlements - are in the exclusive domain of the Member State.
Decyzja dotycząca standardów- rodzaju i poziomu uprawnień - znajduje się w wyłącznych kompetencjach państwa członkowskiego.
EnglishA significant problem in this situation is the lack of appropriate solutions concerning retirement pension entitlements for these women.
Istotnym problemem w tym przypadku jest brak odpowiednich rozwiązań w kwestii świadczeń emerytalnych dla tych kobiet.
EnglishWe reinforced the social provisions, especially on matters such as working conditions, working hours and leave entitlements.
Wzmocniliśmy postanowienia dotycząca zagadnień społecznych, zwłaszcza w kwestiach takich jak warunki pracy, godziny pracy oraz prawa do urlopu.
EnglishWe need to develop a common European framework that includes targets and shared values, as well as shared entitlements and structures.
Musimy stworzyć wspólną europejską politykę, która będzie obejmować cele i dzielone wartości, a także wspólne zobowiązania i struktury.
EnglishIt extends the coordination of those systems, and there are also other important changes including calculations for pensions, benefits and other entitlements.
Rozszerza ono koordynację systemów, a także ma inne istotne znaczenie, m.in. dla obliczenia emerytur, rent i innych uprawnień.
EnglishOur national tradition of rights is not merely different from the European conception of universal entitlements; it is incompatible.
Nasza krajowa tradycja w dziedzinie praw jest nie tylko inna od europejskiej koncepcji powszechnych uprawnień, ale po prostu nie daje się z nią pogodzić.
EnglishHowever, the development of a common framework of shared goals and values, including shared entitlements and structures, is more than recommended.
Stanowczo zaleca się natomiast stworzenie wspólnych ram, które określałyby jednolite cele i wartości, w tym wspólne zobowiązania i struktury.
EnglishThe economic aspect of the Copenhagen criteria, the liberalisation of the markets that it demands, jeopardises the social entitlements of the candidate countries.
Gospodarczy aspekt kryteriów kopenhaskich oraz podlegająca mu liberalizacja rynków zagrażają społecznym prawom krajów kandydujących.
EnglishYou can't be deprived of your entitlements if the country where you applied forwarded your files too late to the responsible authority in another country.
W przypadku gdy kraj, w którym złożyłeś wniosek, przekazał go zbyt późno właściwemu organowi w innym kraju, nie zostaniesz pozbawiony prawa do świadczeń.
EnglishMoreover, they are not adequately informed about their exact entitlements, how to go about arranging treatment, or indeed reimbursements.
Co więcej, nie są wystarczająco informowani o ich dokładnie określonych uprawnieniach, ani w jaki sposób zająć się organizacją własnego leczenia, lub też, zwrotem kosztów.
EnglishMoreover, the legal provisions governing the single-payment system have given Member States wide scope in the allocation of entitlements, which has resulted in unequal treatment of beneficiaries.
Ponadto przepisy regulujące system pojedynczych płatności dały państwom członkowskim szerokie kompetencje w rozdzielaniu uprawnień, co spowodowało nierówne traktowanie beneficjentów.
EnglishThe proposed simplification is designed to ensure a faster service for the European citizen when he claims entitlements and at the same time better verification of the legitimacy of such claims.
Proponowane uproszczenie ma na celu zapewnienie szybszej obsługi obywateli UE, gdy występują o przyznanie świadczeń, a także zapewnienie lepszej weryfikacji tytułu do otrzymywania świadczeń.