anglicko-polsko překlad pro "eligible for"

EN

"eligible for" polský překlad

volume_up
eligible for {příd. jm.}
volume_up
eligible {příd. jm.}

EN eligible for
volume_up
{přídavné jméno}

eligible for
volume_up
uprawniony do {příd. jm. m.}

Podobné překlady pro "eligible for" polsky

eligible přídavné jméno
for předložka
for spojka
for
see podstatné jméno
see
Polish

Příklady použití pro "eligible for" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe damage is put at EUR 4.6 billion, so it is eligible for compensation.
Szkody te szacowane są na 4,6 mld euro, więc kwalifikują się do wynagrodzenia.
EnglishIndeed, out of 34 eligible countries, only 12 are included each year in this programme.
W istocie z 34 krajów spełniających warunki tylko 12 jest co roku objętych programem.
EnglishSupranational and international institutions are also eligible debtors.
Uprawnionymi dłużnikami są również instytucje ponadnarodowe i międzynarodowe.
EnglishThe assistance cannot exceed 50% of the maximum amount of the eligible expenditure.
Maksymalna kwota wsparcia na realizację projektu nie może przekroczyć:
EnglishCurrency of denomination: Only bank loans denominated in euro will be eligible.
Waluta kredytu: kredytami kwalifikowanymi będą wyłącznie kredyty bankowe denominowane w euro.
EnglishIf you're a new advertiser, you might be eligible to receive one.
Jeśli jesteś nowym reklamodawcą, możliwe, że możesz skorzystać z takiego kodu.
EnglishFor the eligible histology population, the efficacy results were similar.
Dla dobranej pod względem histologicznym populacji, wyniki dotyczące skuteczności były podobne.
EnglishNew types of costs eligible for a contribution from the ESF (
Nowe rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS (
EnglishIt has been eligible to join since its military regime was overthrown and democracy restored in 1974.
Było to możliwe po obaleniu tam reżimu wojskowego i przywróceniu demokracji w 1974 r.
EnglishHow many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
EnglishMost farmers in the EU are eligible to receive direct payments to support their income.
Większość rolników w UE może ubiegać się o dopłaty bezpośrednie, które są dodatkiem do ich dochodów.
EnglishWhat are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
EnglishIt seems in fact that the number of hectares eligible for grubbing-up has fallen from 200 000 to 175 000.
Wydaje się, że liczba hektarów do wykarczowania spadła z 200 000 do 175 000.
EnglishAll of the patients were eligible for an autograft.
Wszyscy pacjenci zostali zakwalifikowani do wykonania przeszczepu autologicznego.
EnglishTo be eligible, the organisations should pursue activities in at least three EU Member States.
Aby być uprawnionym organizacje powinny działać co najmniej w trzech państwach członkowskich UE.
EnglishFor this reason we have not considered other eligible areas.
Dlatego nie wzięliśmy pod uwagę innych kwalifikujących się obszarów.
EnglishIf your account is disabled, you will not be eligible for further participation in the AdSense program.
Jeśli konto zostanie wyłączone, wydawca nie będzie mógł już uczestniczyć w programie AdSense.
EnglishPlease note that this service is only available on eligible phones to users in the US.
Pamiętaj, że ta usługa jest dostępna tylko dla użytkowników z odpowiednimi telefonami w Stanach Zjednoczonych.
EnglishVidaza is used in adults who are not eligible for stem cell transplantation to treat:
Lek Vidaza stosuje się u osób dorosłych, niekwalifikujących się do przeszczepu komórek macierzystych, do leczenia:
EnglishThe vast majority of eligible countries under the EIB's external mandate are developing countries.
Ogromna większość krajów objętych upoważnieniem EBI do działań zewnętrznych to kraje rozwijające się.