EN drop
volume_up
{podstatné jméno}

drop (také: dash, spot, blob)
She gets the women to plant new trees and water them, drop by drop.
Namówiła kobiety na posadzenie nowych drzew i podlewanie ich, kropla po kropli.
A single drop of seawater could contain 160 different types of microbes.
Pojedyncza kropla morskiej wody może zawierać do 160 różnych rodzajów mikrobów.
If no drop appears, use a different pen, and return the faulty pen to your provider.
Jeśli nie pojawi się kropla, należy zastosować inny dozownik, a zepsuty zwrócić dostawcy.
drop (také: decline, dip, downgrade, downturn)
The drop is mainly due to push factors in the areas of origin.
Spadek ten główne wynika z czynników wypychających w krajach pochodzenia.
The main reason for this is a huge drop in milk product sales.
Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest wyraźny spadek sprzedaży przetworów mlecznych.
This represents a drop of 90%, leaving only 10% of the jobs still in place.
Oznacza to spadek o 90 % i utrzymanie tylko 10 % miejsc pracy.
Bonviva, like other similar medicines, may cause a drop in the levels of calcium in your blood.
Bonviva, podobnie jak inne, podobne leki, może powodować obniżenie stężenia wapnia we krwi.
Bondenza, like other similar medicines, may cause a drop in the levels of calcium in your blood.
Bondenza, podobnie jak inne, podobne leki, może powodować obniżenie stężenia wapnia we krwi.
This allows the blood pressure to drop, reducing the risk caused by high blood pressure, such as having a stroke.
Pozwala to na obniżenie ciśnienia tętniczego, zmniejszając ryzyko powikłań nadciśnienia tętniczego, takich jak udar.
drop (také: airdrop, dump)
drop
Well, now the penny has dropped and they have realised that a British government is unable to put British interests first.
No cóż, teraz klamka zapadła i zdały sobie one sprawę, że rząd brytyjski nie jest w stanie stawiać interesów brytyjskich na pierwszym miejscu.

Příklady použití pro "drop" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThis led to a drop of up to 14.2% in the sector's activity between 2008 and 2009.
W latach 2008-2009 doprowadziło to do spadku działalności w tym sektorze aż o 14,2 %.
EnglishWe saw in 2008 a significant drop in prices, mainly because of a good harvest.
W 2008 roku doszło do znacznego spadku cen, głównie z uwagi na dobre plony.
EnglishPoint your mouse to a collection name, and click the drop-down arrow to open the menu.
Wskaż myszą nazwę kolekcji i kliknij strzałkę menu rozwijanego, aby otworzyć menu.
EnglishYou can adjust these preferences in the Settings section of the Upload drop-down menu.
Ustawienia te możesz dostosować w sekcji Ustawienia menu rozwijanego Prześlij.
EnglishThe dose should not exceed one drop in the affected eye (s) twice daily.
Nie wolno przekraczać dawki jednej kropli do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę.
English(Applause) From the drop-down menu, choose the first letter you want to type.
(Brawa) Z rozwijanego menu wybierz pierwszą literę słowa, które chcesz wpisać. ~~~ OK.
EnglishAn extra drop should be given 30 to 120 minutes before the operation begins.
Dodatkową kroplę należy podać 30 do 120 minut przed rozpoczęciem operacji.
EnglishAXIS M3011 and AXIS M3014 are also available for recessed mounting in drop ceilings.
Kamery AXIS M3011 i AXIS M3014 można montować także wnękowo na sufitach podwieszanych.
EnglishLUMIGAN is a clear eye drop solution containing the active substance bimatoprost.
Preparat LUMIGAN to krople do oczu w postaci przezroczystego roztworu.
EnglishThe number of active European citizens will drop by millions even in the next decade.
Liczba aktywnych obywateli w Europie zmniejszy się o miliony już w następnej dekadzie.
EnglishFor inspiration, go to one of our festivals, go online, drop us a line.
Po inspirację idźcie na jeden z naszych festiwali, lub napiszcie w Internecie.
EnglishDrag and Drop allows you to move selected cells or rows without having to copy and paste.
Aby przenieść wiersze:Zaznacz wiersz, który chcesz przenieść, klikając jego numer.
EnglishYou can also select the file and go to the More drop-down menu to find this option.
Możesz także wybrać plik i przejść do menu rozwijanego Więcej, aby tam odnaleźć tę opcję.
EnglishIt has to be noted that prices rise slowly, uniformly, but they drop quickly, uniformly.
Trzeba zauważyć, że ceny rosną powoli i jednostajnie, a spadają szybko i jednostajnie.
EnglishThe drop-down arrow in the search box lets you narrow your search.
Strzałka menu rozwijanego w polu wyszukiwania pozwala na zawężenie wyszukiwania.
EnglishDid the debt, not just the Greek debt, ever drop consistently to 60%?
Czy dług, i to nie tylko grecki, kiedykolwiek spadł w trwały sposób do 60 %?
EnglishThey drop upon the pastures of the wilderness; And the hills are girded with joy.
Koronujesz rok dobrocią twą, a ścieżki twoje skrapiasz tłustością.
EnglishUse the slide drop-down menu to manually move to another slide within the presentation.
Za pomocą menu rozwijanego slajdów możesz ręcznie przejść do innego slajdu w prezentacji.
EnglishWe cannot allow Romanian farmers to be harmed and punished by a drop in subsidies.
Nie można dopuścić do tego, aby rumuńscy rolnicy byli poszkodowani i karani obniżeniem dopłat.
EnglishToday, the average rate of school drop-out in the EU is over 16%.
Średni odsetek osób przedwcześnie kończących naukę wynosi obecnie w UE ponad 16%.