anglicko-polsko překlad pro "device"

EN

"device" polský překlad

volume_up
device {podstatné jméno}

EN device
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

An application device and appropriate accessory tips are supplied separately.
Oddzielnie dostarczane jest urządzenie do aplikacji oraz odpowiednie dodatkowe zakończenia.
This is a fantastic device which is only beginning to be tapped.
To fantastyczne urządzenie, które dopiero zaczynamy w pełni wykorzystywać.
The device will start to deliver a dose of fentanyl over about 10 minutes.
Urządzenie rozpocznie dostarczanie dawki fentanylu trwa około 10 minut.
Each pack also contains a device for reconstitution (BAXJECT II).
Każde opakowanie zawiera również przyrząd do rozpuszczenia preparatu (BAXJECT II).
the Omnitrope Pen L, an injection device specifically developed for
przyrząd do wstrzyknięć Omnitrope Pen L, opracowany specjalnie
the Omnitrope Pen 5, an injection device specifically developed for
przyrząd do wstrzyknięć Omnitrope Pen 5, opracowany specjalnie

2. ekonomika

device
In fact, they are starting to behave like the device that neurons use to compute, which is called an ion channel.
Zaczynają zachowywać się jak mechanizm wykorzystywany do obliczeń w neuronach, nazywany kanałem jonowym.
This is the device by which the United Kingdom pays only an unacceptable net contribution instead of an outrageous net contribution.
Jest to mechanizm, dzięki któremu Wielka Brytania, zamiast skandalicznie wysokiego wkładu netto, płaci jedynie gorsząco wysoki wkład netto.
And the only kind of thing -- the only thing we know right now that can compute with these kinds of devices are the brain.
I jedyny dziś znany nam mechanizm, który potrafi prowadzić obliczenia przy użyciu takich urządzeń to mózg.

3. IT

device
An application device and appropriate accessory tips are supplied separately.
Oddzielnie dostarczane jest urządzenie do aplikacji oraz odpowiednie dodatkowe zakończenia.
This is a fantastic device which is only beginning to be tapped.
To fantastyczne urządzenie, które dopiero zaczynamy w pełni wykorzystywać.
The device will start to deliver a dose of fentanyl over about 10 minutes.
Urządzenie rozpocznie dostarczanie dawki fentanylu trwa około 10 minut.

4. literatura

5. obrazně

device (také: approach, fashion, line, mean)
I talked before about the use of devices to dramatically change the way we treat disease.
Mówiłem wcześniej o wykorzystaniu urządzeń do tego, aby znacząco zmienić sposób leczenia choroby.
Depending on the type of mobile device you have, you may be able to access Google Mail up to three different ways:
Zależnie od typu posiadanego urządzenia przenośnego, są trzy sposoby uzyskiwania dostępu do Google Maila:.
The citizens' initiative is a tremendous device for successfully unleashing a genuine European debate in civil society.
Inicjatywa obywatelska jest wspaniałym sposobem na pomyślne zainspirowanie prawdziwie europejskiej debaty wśród społeczeństwa obywatelskiego.

Synonyma (anglicky) pro "device":

device

Příklady použití pro "device" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAs the needle protection device is pressed, the needle is firmly engaged into it.
W czasie naciskania urządzenia chroniącego igłę, igła mocno się w nim zagłębi.
EnglishSetting the device for the correct concentration of nitric oxide to be administered
nastawienie urządzenia na właściwe stężenie tlenku azotu stosowanego do inhalacji
EnglishVisually confirm that the needle is fully engaged into the needle protection device.
Sprawdzić wzrokowo, czy igła całkowicie zagłębiła się w urządzeniu ochronnym igły.
EnglishIn the center of this device we made 16 megawatts of fusion power in 1997.
W środku tego urządzenia wyprodukowaliśmy energię równą 16 megawatów w 1997 roku.
EnglishUsers with iOS4+ are able to install the Google Mail iOS app on their device.
Użytkownicy iOS4+ mogą zainstalować tę aplikację na swoich urządzeniach.
EnglishThis device would automatically send the intended person the letter as an email.
Maszyna samoczynnie wysyłała adresatowi polecenie w formie e-maila.
EnglishFor the 250 ml bottle a separate measuring device is placed on the screw cap.
Do butelek 250 ml dołączany jest osobny dozownik nałożony na zakrętkę.
EnglishTK: So we're really excited, because now we're getting to a clinically practical device.
Jesteśmy podekscytowani, bo dysponujemy klinicznie przydatnym urządzeniem.
Englishthat the needle is fully engaged into the needle protection device.
Sprawdzić wzrokowo, że igła całkowicie zagłębiła się w urządzeniu ochronnym igły.
EnglishConnect the oral applicator into the transfer adapter by pushing it firmly on this device.
Połączyć doustny aplikator z łącznikiem poprzez mocne dociśnięcie ku dołowi łącznika.
EnglishThe first concerns the best technical device for protecting children.
Pierwsze dotyczy tego, jakie rozwiązanie techniczne najlepiej chroni dzieci.
English(3) Remove the needle cover and insert the needle through the rubber seal of the device.
(3) Zdjąć osłonę z igły i wprowadzić igłę przez gumowy korek urządzenia.
EnglishIs there an adjustment system in the device to adjust the dosage?
Czy wyrób zaopatrzony jest w system dostosowywania, żeby dostosować dawkę leku?
EnglishIt stays within either what we call the source, or within the device.
To cały czas pozostaje w tym, co nazywamy źródłem, lub wewnątrz urządzenia.
EnglishNow, if you like to represent this zero and one of binary, you need a device.
Jeśli chcemy reprezentacji zera i jedynki, systemu binarnego potrzebujemy do tego urządzenia.
EnglishSearches completed on your mobile device are indicated by a mobile phone icon.
Wyszukiwania z urządzenia przenośnego są oznaczone ikoną telefonu.
Englishvial with Bio-Set device with powder for solution for injection.
fiolka z proszkiem do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i zestawem Bio- Set.
EnglishThe device was placed back on the market in 2002 under a new name.
Wyrób ten wprowadzony został po raz drugi na rynek w 2002 rok pod nową nazwą.
EnglishWe were asked by a device producer -- we did the Palm Pilot and the Treo.
Robiliśmy w IDEO Palm Pilot i Treo, robiliśmy dużo seksownego sprzętu.
EnglishDo not let your family or friends start the IONSYS device for you.
Innym osobom nie wolno uruchamiać systemu IONSYS stosowanego przez pacjenta.