EN demise
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

This will hasten the demise of small and medium-sized holdings.
Działania takie przyspieszą upadek małych i średnich gospodarstw.
So today, I want us to reflect on the demise of guys.
Tak więc dzisiaj chcę, żebyśmy pomyśleli o upadku facetów.
In Scotland, we saw the demise of Globespan, and we must ensure that people are compensated and that no one loses out.
W Szkocji obserwowaliśmy upadek firmy Globespan i musieliśmy dopilnować, aby ludzie nie zostali poszkodowani i aby otrzymali odszkodowania.
demise (také: back, close, end, ending)
I hope, the next time I speak on Zimbabwe, it will be to hail Mugabe's demise and departure from office.
Mam nadzieję, że kiedy następnym razem będę wypowiadał się na temat Zimbabwe, to po to, aby obwieścić koniec Mugabe i jego odejście z urzędu.
demise (také: death, decease)
demise
volume_up
zejście {stř} [form.] (śmierć)

2. právo

demise

Synonyma (anglicky) pro "demise":

demise
English

Příklady použití pro "demise" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe demise of farming in recent years shows this more clearly than ever.
Zanik rolnictwa w ostatnich latach pokazuje to wyraźniej niż kiedykolwiek dotąd.
EnglishSome of you may be guilty of having contributed to the demise of bluefin.
Niektórzy z was pewnie są winni współudziału w niszczeniu błękitnopłetwych.
EnglishBertie County is kind of a prime example in the demise of rural America.
Hrabstwo Bertie jest dobrym przykładem schyłku wiejskiej części Ameryki.
EnglishWe just cannot remain inactive and watch the suffering and demise of the Burmese people go on any longer.
Nie możemy siedzieć bezczynnie i patrzeć na dalsze cierpienie i udrękę narodu birmańskiego.
EnglishSo today, I want us to reflect on the demise of guys.
Tak więc dzisiaj chcę, żebyśmy pomyśleli o upadku facetów.
EnglishThe demise or offshoring of these companies is often a function of globalising forces.
Zamykanie czy przenoszenie nieprodukcyjnych obszarów działalności przedsiębiorstwa za granicę jest często wynikiem działań globalizacyjnych.
EnglishWe are grateful that many of the lessons that were thrown up by our report on the demise of Equitable Life have been taken on board.
Jesteśmy wdzięczni, że rozważono wiele kwestii, które poruszyliśmy w naszym sprawozdaniu na temat Equitable Life.
EnglishBees play an important role in the ecological balance, and their demise has serious effects on the food chain.
Pszczoły odgrywają istotną rolę w utrzymywaniu równowagi ekologicznej, a ich wymieranie wywiera poważne skutki dla łańcucha pokarmowego.
EnglishThe initial package resulted in the demise of the Irish sugar industry, to the detriment of the country, farmers and growers.
Skutkiem początkowego pakietu był zanik irlandzkiego przemysłu cukrowniczego ze szkodą dla kraju, rolników i plantatorów.
EnglishIt is the mixing of populations on a grand scale, speeding up the demise of Europe's nations, that we are being offered.
Jest właśnie wzajemne przenikanie się populacji na ogromną skalę, które proponujemy, przyczynia się do przyspieszenia upadku narodów Europy.
EnglishMadam President, may I first of all raise with the Commissioner the problem of the situation following the demise of Peter Mandelson.
. - Pani przewodnicząca! Najpierw chciałbym zwrócić uwagę pani komisarz na problemy związane z odejściem pana Petera Mandelsona.
EnglishIt was unacceptable that large banks were unable to foresee the demise of their own institution and for small depositors to go down with them.
Sytuacja, w której duże banki nie były w stanie przewidzieć własnego upadku i pociągnięcia za sobą drobnych deponentów, była niedopuszczalna.
EnglishFoetal demise has been reported rarely, although it is not clear whether this related to the use of Cerezyme or to the underlying Gaucher disease.
Śmierć płodu zgłaszano rzadko, przy czym nie jest jasne, czy miała ona związek ze stosowaniem leku Cerezyme, czy z zasadniczą chorobą Gauchera.
EnglishFollowing the demise of Chrysler and the closing of police stations and schools, thanks to deregulation decreed by the EU the post offices will also soon be closing.
Po upadku Chryslera i zamknięciu komisariatów i szkół, przez deregulację EU wkrótce zamykane będą poczty. Komisja ewidentnie planuje dalszą eutanazję.
EnglishHowever, this amendment is not worded appropriately for meeting this objective and, moreover, adoption of this amendment would result in the demise of the whole compromise.
Niemniej jednak ta poprawka nie została prawidłowo sformułowana, by mogła spełnić swój cel i przyjęcie jej doprowadziłoby do załamania się całego kompromisu.
EnglishHopefully, the country's new poverty and its difficulty in obtaining loans will accelerate the demise of America's military action in the countries it occupies.
Na szczęście nowe dla tego kraju zjawiska, ubóstwo i trudności w uzyskaniu pożyczek, przyczynią się do szybszego zakończenia działań wojskowych Ameryki w krajach, które okupuje.
EnglishAnd the death of family farms is part of this puzzle, as is almost everything from the demise of the real community to the challenge of finding a good tomato, even in summer.
A śmierć rodzinnych gospodarstw jest częścią tej układanki, jak prawie wszystko od upadku prawdziwej wspólnoty po wyzwanie jakim jest znalezienie dobrego pomidora, nawet latem.
EnglishHer impressions of the tumultuous events were initially captured in letters and diaries, before she went on to publish Medea in 1996 – her first work since the demise of the GDR.
Wrażenia z piętrzących się wydarzeń utrwala najpierw w formie listów i zapisków w dzienniku, nim w 1996 roku publikuje swoje pierwsze po przełomie dzieło literackie zatytułowane Medea.
EnglishI do not believe that any of the parties involved would like to see the demise of this promising and developing sector, which has several dozen small and medium-sized enterprises operating within it.
Nie wierzę, aby którakolwiek z zainteresowanych stron chciała upadku tego obiecującego i rozwojowego sektora, w którym działa kilka tuzinów małych i średnich przedsiębiorstw.
EnglishFrom the outset we have said that, following the demise of the public-private partnership idea, Galileo would have to be financed with European funds on the basis of the Community method.
Od samego początku mówiliśmy, że po upadku koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego projekt Galileo będzie musiał być finansowany ze środków europejskich w oparciu o metodę wspólnotową.