EN demanding
volume_up
{přídavné jméno}

demanding (také: challenging, exacting, exigent, taxing)
volume_up
wymagający {příd. jm. m.}
Because the yard has received less aid in the past, we can be less demanding in this respect.
Ponieważ stocznia ta otrzymała w przeszłości mniejszą pomoc, możemy być pod tym względem mniej wymagający.
It starts with a hefty helping of self-delusion: 'never have Europeans been more demanding of the EU'.
Rozpoczyna je solidna dawka samooszustwa: "Europejczycy nigdy wcześniej nie byli tak wymagający wobec Unii”.
It is a demanding package, it is a difficult package, but I would like to appeal to everyone's sense of responsibility.
Jest to pakiet wymagający, jest to pakiet trudny, jednak chciałbym przemówić każdemu do rozsądku.

Synonyma (anglicky) pro "demand":

demand

Příklady použití pro "demanding" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWe must respond to these problems without hesitation, the people are demanding it.
Musimy niezwłocznie zareagować na te problemy, domaga się tego społeczeństwo.
EnglishBaroness Ashton, we thank you very much because you have had a very demanding day.
Pani Baronesso Ashton! Dziękujemy Pani bardzo, bo miała Pani ogromnie napięty dzień.
EnglishNevertheless, everyone knows that the road to joining the Union is a demanding one.
W każdym razie każdy wie, że droga do przystąpienia do Unii jest wymagająca.
EnglishToday this is one the most demanding questions facing the European Union.
Obecnie jest to jedna z najpilniejszych spraw, przed jakimi stoi Unia Europejska.
English(DE) Madam President, please forgive me for demanding your attention so often.
(DE) Pani Przewodnicząca! Proszę wybaczyć mi tak częste zabieranie głosu.
EnglishBusiness is demanding, workers are demanding, we are demanding: do more!
Przedsiębiorstwa i pracownicy, a także my domagamy się jednego: zróbcie więcej!
EnglishThey are not covered by this resolution and that is why we are demanding an amendment.
Nie uwzględnia się ich w przedmiotowej rezolucji i dlatego żądamy poprawki.
EnglishFuture negotiations will be technically and politically very demanding.
Przyszłe negocjacje będą bardzo wymagające pod względem technicznym i politycznym.
EnglishThey joined forces to form a European Milk Board and are now demanding fair prices.
Połączyli swe siły i utworzyli European Milk Board oraz domagają się sprawiedliwych cen.
EnglishThe purpose of the system is performance of the most demanding and diverse applications.
Celem systemu jest zapewnienie najbardziej wymagających i zróżnicowanych zastosowań.
EnglishAnd this is what this Parliament is already demanding of lobbyists coming here to us.
Właśnie tego ten Parlament wymaga od lobbystów, którzy do nas przybywają.
EnglishWe are also demanding measures to be taken in respect of the meat industry.
Wzywamy również do podjęcia działań w odniesieniu do przemysłu mięsnego.
EnglishThey are demanding not soothing words, but strong, practical action, now!
Oni nie czekają na słowa uspokojenia, ale na zdecydowane działanie, teraz!
EnglishThe European citizens have been demanding a strong social Europe for years.
Obywatele europejscy domagają się od lat zdecydowanie socjalnej Europy.
English2010 was an often difficult and, at times, extremely demanding year.
Rok 2011 był okresem w znacznej mierze trudnym, a nieraz skrajnie wymagającym.
EnglishThe solidarity of millions of Yemenis across the country just demanding the one thing.
Solidarność milionów Jemeńczyków w całym kraju domagających się jednego.
EnglishIt has followed this by demanding more resources for those committees.
Idąc w tym kierunku domagał się większych zasobów na potrzeby wspomnianych komitetów.
EnglishThe EU Council and Commission are also culpable in demanding savage cuts in Ireland.
Rada UE oraz Komisja są także winne żądań brutalnych cięć w Irlandii.
EnglishI particularly address this to those Members who were demanding more.
W szczególności kieruję te słowa do tych posłów, którzy domagali się więcej.
EnglishLet us see if you vote in favour of Amendment 102, in which we are demanding solidarity.
Zobaczymy, czy zagłosujecie państwo za poprawką 102, w której domagamy się solidarności.