anglicko-polsko překlad pro "crown"

EN

"crown" polský překlad

volume_up
crown {podstatné jméno}

EN crown
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

crown (také: krone, monarchy, coronet)
The crown of the wise is their riches; [But] the folly of fools is [only] folly.
Bogactwo mądrych jest koroną ich; ale głupstwo głupich zostaje głupstwem.
The hoary head is a crown of glory; It shall be found in the way of righteousness.
Koroną chwały jest sędziwość; znajduje się na drodze sprawiedliwości.
The crown of pride of the drunkards of Ephraim shall be trodden under foot:
Nogami podeptana będzie pyszna korona, pijanicy Efraimscy

2. anatomie

crown

Příklady použití pro "crown" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAnd they clothe him with purple, and platting a crown of thorns, they put it on him;
A oblekłszy go w szarłat, i uplótłszy koronę z ciernia, włożyli nań;
EnglishThe Presidency has successfully managed to crown its full agenda with a new treaty.
Prezydencji udało się ukoronować swój cały program nowym traktatem.
EnglishThe children also of Memphis and Tahpanhes have broken the crown of thy head.
Synowie też Nof i Tachpanes wierzch głowy twojej zetrą.
EnglishAnd I put a ring upon thy nose, and ear-rings in thine ears, and a beautiful crown upon thy head.
Dałem też naczelnik na czoło twoje, a nausznice na uszy twoje,i koronę ozdobną na głowę twoję;
EnglishYou and I know deeper down, there's always a chance to win the crown.
Ty i ja wiemy w głębi, że zawsze jest szansa na zwycięstwo.
EnglishJesus therefore came out, wearing the crown of thorns and the purple garment.
Tedy Jezus wyszedł na dwór, niosąc onę cierniową koronę i on płaszcz szarłatowy; i rzekł im Piłat: Oto człowiek
EnglishFor thou meetest him with the blessings of goodness: Thou settest a crown of fine gold on his head.
Dałeś mu żądość serca jego, a prośby ust jego nie odmówiłeś mu.
EnglishThou hast abhorred the covenant of thy servant: Thou hast profaned his crown [by casting it] to the ground.
Aleś go ty odrzucił i wzgardził; rozgniewałeś się na pomazańca twego.
EnglishHe hath stripped me of my glory, And taken the crown from my head.
Z sławy mojej złupił mię, i zdjął koronę z głowy mojej.
EnglishSurely I would carry it upon my shoulder; I would bind it unto me as a crown:
Czylibym jej na ramieniu swojem nie nosił?
EnglishAnd the soldiers platted a crown of thorns, and put it on his head, and arrayed him in a purple garment;
A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli na głowę jego i płaszczem szarłatowym przyodziali go,
EnglishFlying buttresses, just as in a cathedral, help strengthen the crown of the tree and help the tree exist longer through time.
To konar wyrastający z mniejszego pnia, wraca do głównego pnia i łączy się z nim.
EnglishYou use ropes to get yourself up into the crown of a tree.
By wspiąć się na koronę drzewa używa się lin.
Englishtherefore the Lord will smite with a scab the crown of the head of the daughters of Zion, and Jehovah will lay bare their secret parts.
Przetoż obłysi Pan wierzch głowy córek Syońskich, a Pan sromotę ich obnaży.
Englishand he overlaid it with pure gold within and without, and made a crown of gold to it round about.
EnglishWherefore, my brethren beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my beloved.
Przetoż, bracia moi mili i pożądani
EnglishLet [the blessing] come upon the head of Joseph, And upon the crown of the head of him that was separate from his brethren.
Niech to błogosławieństwo przyjdzie na głowę Józefowę, i na wierzch głowy Nazarejczyka między bracią jego.
EnglishA Member State keeps under the sovereignty of its crown two colonies in Cyprus: the areas of Akrotiri and Dhekelia.
Państwo członkowskie utrzymujące pod zwierzchnictwem swej korony dwie kolonie na Cyprze: obszary Akrotiri i Dhekelia.
EnglishThen, to crown it all, there is paragraph 26, in which you propose following the advice of George Soros!
A na koniec, i to już jest szczyt wszystkiego, mamy ust. 26, w którym proponują państwo skorzystanie z propozycji George'a Sorosa!
EnglishSo Satan went forth from the presence of Jehovah, and smote Job with sore boils from the sole of his foot unto his crown.
Wszedłszy tedy szatan od oblicza Pańskiego, zaraził Ijoba wrzodem złym od stopy nogi jego aż do wierzchu głowy jego;