EN

crop {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
crop
2. zemědělství
Water supplies for irrigation purposes were suspended during the summer and farmers suffered 80% crop losses as a result.
W lecie wstrzymano dostarczanie wody do nawadniania, w rezultacie czego rolnicy stracili 80% plonów.
We plant in the seedlings mixed with the bananas, the papayas, all the crops for the local people, but the trees are growing up fast in between as well.
Sadzonki drzew, banany, papaja, Cały plon jest dla lokalnej społeczności. ~~~ Drzewa też rosną szybko.
The Thematic Strategy and the directive must deal with both crop protection measures and biocides.
Strategia tematyczna i dyrektywa muszą odnosić się zarówno do środków ochrony plonów, jak i do środków biobójczych.

Příklady použití pro "crop" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAgricultural land has been affected, including 75% of the pea crop in the UK.
Katastrofa dotknęła też grunty uprawne, w tym 75% brytyjskich upraw grochu.
EnglishThe fact is that 80% of our protein crop requirement already has to be imported.
Faktem jest, że już obecnie musimy importować 80 % potrzebnych nam roślin wysokobiałkowych.
EnglishThe rapporteur says two very important things - one is crop rotation.
Sprawozdawca podnosi dwie bardzo ważne kwestie - jedna to płodozmian.
EnglishPesticides are expensive and the lowest amount is used to protect our crop.
Pestycydy są drogie, z tego względu do ochrony naszych upraw stosuje się możliwie najmniejszą ilość.
EnglishTobacco is the most heavily subsidised crop per hectare in the EU.
Tytoń jest najmocniej dotowaną uprawą UE w przeliczeniu na hektar.
EnglishOriginally, this was a measure associated with crop rotation, since crop rotation also needed vegetation.
Pierwotnie był to środek związany z płodozmianami, które wymagały również wegetacji.
EnglishHe said, 'I have personally been involved in the application of crop protection products for over 40 years.
Napisał on, co następuje: "Sam stosuję środki ochrony roślin od ponad 40 lat.
EnglishHad this policy been enforced this year, it would have resulted in total crop failures.
Gdyby polityka ta została wprowadzona w tym roku, mielibyśmy do czynienia z całkowitą klęską nieurodzaju.
EnglishCrop rotation or incentives through research and rural development policy can help.
Płodozmian czy środki zachęty za sprawą polityki w obszarze badań oraz rozwoju obszarów wiejskich mogą pomóc.
EnglishWhat he understood was that biological diversity -- crop diversity -- is the biological foundation of agriculture.
Rozumiał, że bioróżnorodność roślin uprawnych jest biologicznym fundamentem rolnictwa.
EnglishThe UN crop programme has failed in practice.
Problemu narkotyków nie można rozwiązać poprzez wprowadzenie innych upraw.
EnglishEuropean protein crop cultivation has huge potential.
Europejskie uprawy roślin wysokobiałkowych mają ogromny potencjał.
EnglishWheat is the most important crop -- the first crop we domesticated and the most important crop we still grow today.
Pszenica, pierwsza roślina uprawna, którą udomowiono, wciąż jest najważniejszym ze zbóż.
EnglishYou mentioned crop spraying from the air, Commissioner.
Panie komisarzu, wspomniał pan o opryskach upraw z powietrza.
EnglishIn those places crop spraying from the air is indispensable.
W tych regionach opryski upraw z powietrza są niezbędne.
EnglishNo other crop is actually receiving that high a direct payment.
Żadne inne uprawy nie otrzymują tak wysokich dopłat.
EnglishAfter rice, wheat and maize, bananas are the world's fourth most important food crop.
Po ryżu, pszenicy i kukurydzy banany są czwartą z kolei najbardziej rozpowszechnioną jadalną rośliną uprawną na świecie.
EnglishWe have now about 425,000 samples of unique crop varieties.
Obecnie mamy około 425 000 próbek unikalnych odmian.
EnglishYou address the fact that this entails crop rotations.
Wspomina pani o fakcie, że wiąże się to z płodozmianami.
EnglishThe Thematic Strategy and the directive must deal with both crop protection measures and biocides.
Strategia tematyczna i dyrektywa muszą odnosić się zarówno do środków ochrony plonów, jak i do środków biobójczych.