EN

claim {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
claim (také: pretension)
At present such a claim is not recognised in many Member States as a claim for maintenance, which makes it considerably more difficult to pursue.
Obecnie, w wielu państwach członkowskich roszczenie to często nie jest kwalifikowane jako roszczenie alimentacyjne, co znacznie utrudnia jego dochodzenie.
It is simply a case of provisionally securing a creditor's claim, not of finally settling it.
Chodzi tylko o tymczasowe zabezpieczenie roszczeń wierzyciela, a nie o jego ostateczne zaspokojenie.
In order to improve the effectiveness of claim recovery activities, closer cooperation is required at Member State level.
W celu poprawienia skuteczności działań z zakresu dochodzenia roszczeń niezbędna jest bliższa współpraca na szczeblu państw członkowskich.
This is quite simply unacceptable and contrary to the values that Europe claims to represent.
Jest to całkiem zwyczajnie nie do przyjęcia oraz sprzeczne z wartościami, jakie reprezentuje, zgodnie ze swoimi deklaracjami, Europa.
If you have a problem with an order and the seller has been unresponsive to your requests, you can file a Google Claim:
Jeśli masz problem z zamówieniem, a sprzedawca nie odpowiedział na Twoje żądania, możesz złożyć prośbę do firmy Google:
Which, in this simple portal makes the claim that it makes accessible all of the world's information.
Więc mamy tu Google, który w swej prostej formie rości sobie prawo do zapewniania dostępu do wszystkich światowych informacji.
Every abuse of the asylum system makes it more difficult to grant asylum to those who have a legitimate claim to it.
Każde naruszenie systemu azylowego utrudnia udzielenie azylu tym, którzy mają prawo się go domagać.
Just because someone is wearing a uniform, that does not mean he can or should have or claim any powers.
To, że ktoś nosi mundur nie oznacza, że może lub powinien mieć lub rościć sobie prawo do jakiejś władzy.
One cannot claim to be the world's leading policymaker with only EUR 50 million.
Mając tylko 50 milionów euro, nie można uzurpować sobie prawa do tytułu wiodącego decydenta politycznego na świecie.
If you claim an invalidity pension or incapacity benefit, each country you have worked in could insist on examining you separately.
Jeśli ubiegasz się o rentę inwalidzką lub świadczenia z tytułu niepełnosprawności, każdy kraj, w którym pracowałeś, może wymagać od Ciebie poddania się osobnemu badaniu lekarskiemu.
And I get that déja vu feeling when the report mentions the millions of funds wrongly paid and non-eligible expenditure claimed.
I mam wrażenie déja vu, kiedy w sprawozdaniu stwierdza się, że kwoty niewłaściwie wypłaconych środków, w tym z tytułu zwrotu kosztów niekwalifikowanych, sięgają milionów.
The claim that nothing can be done about finance, when it brings about misery, is unconvincing.
Twierdzenie, że nic się nie da zrobić z finansami, podczas gdy wkoło nędza, jest nieprzekonujące.
The claim that the deterioration of soil is causing climate change is, however, unacceptable.
Jednak twierdzenie, że pogarszanie się stanu gleby przyczynia się do zmian klimatycznych, jest nie do przyjęcia.
To claim the opposite is to ignore the reality of matters; no one is fooled by that.
Twierdzenie, że jest inaczej jest ignorowaniem stanu faktycznego; nikt w to nie uwierzy.
One thing to be sure of: Google or Google Mail will never ask you to provide this information in an email; if the message asking for it claims to be from us, don't believe it.
Jedna rzecz jest pewna: firma Google ani Google Mail nigdy nie proszą o podanie takich informacji w e-mailu. ~~~ Jeśli taka wiadomość jest podpisana jako pochodząca od nas, nie ufaj jej.
We have an assurance that mechanisms will be in place so that claims can be made but not that money will be paid out.
Mamy zapewnienie, że zostaną wprowadzone mechanizmy umożliwiające wnoszenie skarg, ale nie wypłaty pieniędzy.
I refer to paragraph 38, which claims to guarantee women's rights by ensuring them easy access to abortion.
Nawiązuję tu do ustępu 38, w którym wzywa się do przyznania kobietom praw przez zapewnienie im łatwego dostępu do aborcji.
It is very important to ensure that nutrition and health claims are correct and that this would also enable someone to switch to a healthier diet.
Zapewnienie, że oświadczenia żywieniowe i zdrowotne są zgodne z prawdą jest bardzo ważne - może to umożliwić komuś przejście na zdrowszą dietę.
Nie rości ona sobie pretensji do kompletności.
Some of them were very brilliant, some of them were, you know, ordinary people who would never claim to be intellectuals, but it was never about that.
Niektórzy byli genialni, niektórzy byli, wiecie, zwykłymi ludźmi, którzy nigdy nie zgłaszali pretensji do bycia intelektualistami, ale to nigdy nie chodziło o to.

Synonyma (anglicky) pro "claim":

claim

Příklady použití pro "claim" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishLastly, a final point: you claim that there is no budget in these agreements.
Wreszcie, ostatnia kwestia: twierdzi Pan, że w umowach tych nie określono budżetu.
EnglishHowever, many Member States claim that the quotas currently allocated are unfair.
Wiele państw członkowskich twierdzi jednak, że te kwoty są niesprawiedliwe.
EnglishThey have opposed every treaty since 1972; yet they claim they are pro-European.
Sprzeciwiali się każdemu traktatowi od 1972 r.; ponadto twierdzą, że są proeuropejscy.
EnglishExperts claim that the European institutions simply disregard this serious problem.
Eksperci uważają, że instytucje europejskie po prostu lekceważą ten poważny problem.
EnglishI propose that in future, a claim for payment should cover the entire budgetary period.
Proponuję, aby na przyszłość wniosek o płatność obejmował cały okres budżetowy.
EnglishThis has to happen before the UN committee finishes examining Russia's claim.
Działanie to musi nastąpić, zanim komitet ONZ zakończy rozpatrywanie roszczenia Rosji.
EnglishIf you now claim that the concerns of my group are unfounded, then prove it.
Skoro teraz twierdzi pan, że obawy mojej grupy są bezpodstawne, niech pan to udowodni.
EnglishWho would claim that 16 currencies would have been better than one strong currency?
Kto chciałby stwierdzić, że 16 walut byłoby lepszym rozwiązaniem niż jedna silna waluta?
EnglishHowever, it was a revolution against the claim to power, against the monopoly of power.
Była ona jednak skierowana przeciwko roszczeniom władzy, przeciwko monopolowi władzy.
EnglishLikewise, they claim this is not a way of reducing what Europe does.
Ponadto utrzymują, że nie jest to sposób na umniejszanie tego, co czyni Europa.
EnglishThey were rejected by the same governments which today claim to be managing this crisis.
Zostały odrzucone przez te same rządy, które obecnie twierdzą, że panują nad kryzysem.
EnglishSome people claim that these agreements go too far and are too comprehensive.
Niektórzy twierdzą, że umowy te idą za daleko i są zbyt kompleksowe.
EnglishThe Europe 2020 strategy is going in the opposite direction of such a claim.
Strategia Europa 2020 zmierza w kierunku przeczącym temu twierdzeniu.
EnglishThis year, the auditors claim that at least GBP 6 billion should not have been paid out.
W tym roku audytorzy twierdzą, że nie należało wypłacić co najmniej 6 miliardów funtów.
EnglishI would really claim that we have to have some more knowledge about it.
Naprawdę uważam, że musimy dysponować rozleglejszą wiedzą w tym zakresie.
EnglishBut a completed U1 form will probably allow them to process your claim more quickly.
Jednak dzięki wypełnieniu formularza U1 urząd prawdopodobnie szybciej rozpatrzy Twój wniosek.
EnglishThe opposition is checking the electoral roles in order to produce evidence of this claim.
Opozycja sprawdza spisy wyborców, aby poprzeć swoje twierdzenia dowodami.
EnglishDeveloping countries claim correctly they did not cause this crisis.
Kraje rozwijające się słusznie twierdzą, że to nie one wywołały ten kryzys.
EnglishThat's not my claim, that's a CIA claim -- you can read it, it was declassified a while ago.
Nie ja to wymyśliłem, to CIA - możecie to przeczytać, bo już to odtajniono.
EnglishIntroduce eurobonds before the speculators claim their next victim.
Proszę wprowadzić euroobligacje, zanim spekulanci sięgną po kolejną ofiarę.