anglicko-polsko překlad pro "calculations"

EN

"calculations" polský překlad

volume_up
calculation {podstatné jméno}

EN calculations
volume_up
{množné číslo}

calculations (také: calculation, computation, computing, counting)
volume_up
obliczenia {ž mn. č.}
But all the calculations for embodied energy are on the blog.
Wszystkie obliczenia energochłonności budowy znajdziecie na blogu.
The machine was actually used mainly for doing bomb calculations.
Maszyna głównie wykonywała kolejkowane obliczenia związane z bombami.
Source: Eurostat and ECB calculations based on Eurostat data.
Źródło: obliczenia Eurostatu i EBC na podstawie danych Eurostatu.

Synonyma (anglicky) pro "calculation":

calculation

Příklady použití pro "calculations" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishI wonder about the usefulness of such calculations - what will they actually tell us?
Zastanawiam się nad przydatnością takich wyliczeń - co one nam właściwie powiedzą?
EnglishThe economic calculations from Brueghel and from Copenhagen University confirm it.
Potwierdzają to kalkulacje ekonomiczne instytutu Bruegel i Uniwersytetu Kopenhaskiego.
EnglishAll costs relating to the measures chosen should be taken into account in the calculations.
W kalkulacjach należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wybranymi środkami.
EnglishThirdly, we must also take electric cars into account in our CO2 emissions calculations.
Po trzecie, musimy też uwzględnić pojazdy elektryczne w naszych obliczeniach emisji CO2.
EnglishThis is documented by our macroeconomic calculations covering the whole of the European Union.
Potwierdzają to nasze makroekonomiczne wyliczenia obejmujące całą Unię Europejską.
EnglishThere are also hardly any detailed calculations and analyses concerning the new proposals.
Nie ma też prawie żadnych szczegółowych wyliczeń ani analiz dotyczących tych nowych wniosków.
EnglishAnd in fact you need one laptop to do all the calculations just for one neuron.
Do obliczeń dla jednego neuronu potrzeba jednego laptopa.
EnglishI am proving it here with figures and with calculations taken from the impact assessments.
Udowadniam to liczbami i obliczeniami wziętymi z oceny skutków.
EnglishAccording to calculations from the trial data, it is estimated that:
Według obliczeń wykonanych na danych z badań szacuje się, że:
EnglishAnd on the back are some other devices, measuring tools and scales, to be able to make some calculations.
Na odwrocie są inne przyrządy pomiarowe i skale do wykonywania obliczeń.
EnglishBut we imagine, with our calculations, that by 2050, you might be able to sink your teeth into a Gowanus oyster.
Według naszych obliczeń około roku 2050 będzie można delektować się ostrygą z Gowanus.
EnglishAnd here we are frantically building these experiments, doing these calculations, writing these computer codes.
Na niej szaleńczo budujemy te eksperymenty, liczymy, piszemy programy.
EnglishSo we decided to do a massive set of calculations and started producing green accounts for India and its states.
Dkonaliśmy rozległych kalkulacji zakładając "zielone konta" dla Indii.
EnglishThe essence of the European Union, ladies and gentlemen, transcends economic cost-benefit calculations.
Sens Unii Europejskiej, panie i panowie, wykracza poza wyliczenia ekonomicznych kosztów i korzyści.
EnglishWe expect calculations and a more profound analysis of the effects.
Oczekujemy wyliczeń i głębszej analizy skutków.
EnglishWell, it's damn hard doing the calculations, that's the problem.
Strasznie trudno się to liczy, w tym jest problem.
EnglishWhile I do these calculation[s], you might hear certain words, as opposed to numbers, creep into the calculation.
W czasie moich obliczeń, możecie zamiast liczb, usłyszeć jak przemycam do równania pewne słowa.
EnglishCalculations of the effective euro exchange rate show that the overall trend is far less dramatic.
Kalkulacje dotyczące efektywnego kursu wymiany euro pokazują, że ogólny trend jest znacznie mniej dramatyczny.
EnglishAnd then we did a series of calculations, and what we were able to show is that these mantis shrimp have to have a spring.
Wykonaliśmy wiele obliczeń i udało nam się wykazać, że ustonogi muszą mieć jakąś sprężynę.
EnglishWhen we do, let us use different calculations.
Kiedy będziemy to robić, zastosujmy inne metody obliczania.