EN to bring up
volume_up
{sloveso}

1. generál

to bring up (také: to mother, to raise, to raise up)
volume_up
wychować {doko. slov.}
CA: Is your work going to lead to any recommendations in education, to perhaps bring up a generation of kids able to make fairer moral judgments?
.: ~~~ Czy badania mogą prowadzić do zaleceń w edukacji, np. by wychować pokolenie bardziej sprawiedliwe moralnie?
This wording expresses deep mistrust of the family and the globally recognised right of parents to care for and bring up their children.
Te słowa są wyrazem ogromnego braku zaufania do rodziny i uznawanego na całym świecie prawa rodziców do opieki i wychowania własnych dzieci.
to bring up (také: to cultivate, to be preserved)
volume_up
dochować się {zv. sl. dok.}
to bring up (také: to cultivate, to be preserved)
volume_up
dochowywać się {zvr. sl. nedok.}
to bring up (také: to breed, to educate, to mother, to nurture)
volume_up
wychowywać {nedoko. slov.}
A population-friendly environment depends on the possibility of women being willing to bring up their children over a relatively long period of time.
Środowisko przyjazne społeczeństwu zależy od tego, czy kobiety pragną wychowywać swoje dzieci przez względnie długi czas.
Niech sama wychowuje bachora.
Jak wychowujemy chłopców?

2. "matter, point, question"

to bring up (také: to increase, to up, to better, to upraise)
volume_up
podnieść {doko. slov.}
Yes, we must bring up the territorial autonomy of the Székely people.
Tak, musimy podnieść kwestię autonomii terytorialnej Seklerów.
Mr Chairman, in conclusion I would like to bring up one technical issue.
Kończąc, chciałabym podnieść jedną kwestię techniczną.
Yes, we must bring up the matter of annulling the Beneš decrees.
Tak, musimy podnieść kwestię anulowania dekretów Benesza.
to bring up (také: to budge, to commove, to broach)
volume_up
poruszyć {doko. slov.}
There is one other subject which I would like to bring up in this context.
Jest jeszcze jeden temat, który chciałabym poruszyć w tym kontekście.
(DE) I would like to bring up the two most critical points one more time.
(DE) Chciałbym jeszcze raz poruszyć dwie najważniejsze kwestie.
(NL) Madam President, I should like to bring up a few points in this brief debate.
Chciałbym w ramach tej krótkiej debaty poruszyć kilka kwestii.
to bring up (také: to agitate, to bring, to broach, to touch on)
volume_up
poruszać {nedoko. slov.}
Our relationship with a great democratic country such as Canada should also allow us to bring up problems and to request moratoriums.
Nasze stosunki z tak wielkim demokratycznym krajem jak Kanada powinny umożliwiać nam między innymi poruszanie problemów i żądanie moratoriów.
Problems of non-reciprocity continue to exist for certain Member States vis-à-vis the US and Canada, and this is something that we always bring up with these countries.
Problemy z brakiem wzajemności nadal istnieją w przypadku niektórych państw członkowskich w stosunkach z USA i Kanadą, i jest to sprawa, którą zawsze poruszamy w rozmowach z tymi krajami.
to bring up (také: to ascend, to up, to upraise, to bump)
volume_up
podnosić {nedoko. slov.}
This is the reason why I bring up this issue.
Z tego właśnie powodu podnoszę tę kwestię.
We must not bring up the drawbridges, man the battlements, close the doors, because Europe has a huge opportunity here and we must take it.
Nie czas podnosić mosty, obsadzać blanki i zamykać wierzeje, ponieważ Europa stoi przed wyjątkową szansą i musi ją wykorzystać.
This is what makes it so difficult to bring up the breaches of human rights repeatedly, but that is why it is particularly important to talk about this subject today in the run-up to the summit.
Utrudnia to w znacznym stopniu powtórne podnoszenie kwestii naruszeń praw człowieka, ale dlatego szczególnie ważne jest mówienie o tym dziś, w przededniu szczytu.

3. "breakfast, food"

to bring up (také: to bring back, to defray)
volume_up
zwrócić {doko. slov.}
volume_up
zwracać {nedoko. slov.}
It asks the Commission to bring up to date the opinion it rendered on the matter in September 1967.
Zwraca się do Komisji o uaktualnienie opinii wydanej w tej sprawie we wrześniu 1967 r.
to bring up (také: to throw up, to vomit, to toss cookies)
volume_up
wymiotować {nedoko. slov.}
to bring up (také: to vomit)
volume_up
zwymiotować {doko. slov.}

Příklady použití pro "to bring up" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishTo bring up the outlines, follow these instructions for viewing Street View imagery.
Aby wyświetlić ich kontury, wykonaj te instrukcje wyświetlania zdjęć widoku ulicy.
EnglishAnd we were using a special trawling net that we were able to bring these animals up alive.
Używaliśmy specjalnej sieci dzięki której mogliśmy wyłowić te zwierzęte żywe.
Englisheven those men that did bring up an evil report of the land, died by the plague before Jehovah.
Pomarli mężowie oni, którzy puszczali sławę złą o ziemi, srogą plaga przed Panem.
English." ~~~ And I forgot to bring one up with me.
Nazywa się "finger blaster." I zapomniałem wziąć jednego na scenę.
EnglishAnd Samuel said to Saul, Why hast thou disquieted me, to bring me up?
Zatem rzekł Samuel do Saula: Przecz mi nie dasz pokoju, wzbudzając mię?
EnglishI will bring up these issues when we discuss future resolutions.
Podniosę te kwestie w trakcie dyskusji nad przyszłymi projektami rezolucji.
EnglishSo that's where Kiva is today, just to bring you right up to the present.
Abyście byli na bieżąco, na tym etapie znajduję się dzisiaj Kiva.
EnglishIt asks the Commission to bring up to date the opinion it rendered on the matter in September 1967.
Zwraca się do Komisji o uaktualnienie opinii wydanej w tej sprawie we wrześniu 1967 r.
EnglishYou then hope that the earth moves in such a way as to bring the bones back up to the surface.
I mieć nadzieję, że ruchy ziemi wypchną kiedyś kości na powierzchnię.
EnglishThis will bring up a list of Labs features that you can choose from.
Spowoduje to wyświetlenie listy funkcji z Laboratorium do wyboru.
EnglishTake Aaron and Eleazar his son, and bring them up unto mount Hor;
Weźmijże Aarona i Eleazara syna jego, a każ im wstąpić na górę Hor;
EnglishIf that were the case, I would also have another couple of cases to bring up that we could happily discuss.
Jeżeli możemy, to miałbym jeszcze kilka spraw, które szczęśliwie moglibyśmy omówić.
EnglishWell, another issue people bring up is somehow that hand calculating procedures teach understanding.
Kolejnym głosem, który słyszałem jest to, że w jakiś sposób ręczne liczenie uczy rozumienia.
EnglishThat is where all of the problems that the countries bring up are solved.
W ramach tej właśnie współpracy rozwiązywane są wszystkie problemy, które zgłaszają państwa członkowskie.
EnglishAnd Saul sent the messengers to see David, saying, Bring him up to me in the bed, that I may slay him.
Znowu posłał Saul posły, aby oglądali Dawida, mówiąc: Przynieście go na łożu do mnie, abym go zabił.
EnglishIt has to be said that it really is important to amend the existing legislation and bring it up to date.
Trzeba powiedzieć, że zmiana i aktualizacja istniejącego prawodawstwa są naprawdę ważnymi kwestiami.
EnglishThe aim of the proposal is to bring Union legislation up to date.
Wniosek ma na celu uaktualnienie prawodawstwa UE.
EnglishThere is, therefore, one very particular point that I would like to bring up.
Chodzi mi szczególnie o jedną sprawę.
EnglishWe also ought to examine them and bring them up to date.
Powinniśmy dokonać także ich analizy i zaktualizować je.
EnglishThe rights of parents to bring them up in accordance with the values they believe in must also be respected.
Muszą być także respektowane prawa rodziców do ich wychowywania, zgodnie z wartościami, które wyznają.