anglicko-polsko překlad pro "to be preserved"

EN

"to be preserved" polský překlad

EN to be preserved
volume_up
{sloveso}

volume_up
przetrwać {doko. slov.}
It's because lipids are so tough, they can get preserved in sediment and last the hundreds of millions of years necessary, and be extracted and tell us who was there.
Dzieje się tak, ponieważ tłuszcze mogą przetrwać w osadzie, nawet setki milionów lat. ~~~ Mogą powiedzieć nam, co wtedy żyło.
to be preserved (také: to bring up, to cultivate)
volume_up
dochować się {zv. sl. dok.}
to be preserved (také: to bring up, to cultivate)
volume_up
dochowywać się {zvr. sl. nedok.}

Podobné překlady pro "to be preserved" polsky

to be sloveso
BE podstatné jméno
preserved přídavné jméno
to preserve sloveso

Příklady použití pro "to be preserved" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishI entirely agree that in the longer term, the legacy of the ICTY must be preserved.
Całkowicie się zgadzam, że spuścizna trybunału musi być zachowana na dłuższy czas.
EnglishWe insist that the Community model in the Union's external relations is preserved.
Domagamy się, aby w relacjach zewnętrznych Unii zachowany został model wspólnotowy.
EnglishEvery Member State needs its own agriculture and has to ensure that it is preserved.
Każde państwo członkowskie potrzebuje rolnictwa i musi zapewnić jego ochronę.
EnglishThe neutrality of our mission must, in my view, be unequivocally preserved to the end.
Moim zdaniem do końca naszej misji należy jednoznacznie zachować jej neutralność.
EnglishHere I must emphasise that the territorial integrity of Iraq must be preserved.
W tym miejscu pragnę też podkreślić, że należy zachować terytorialną integralność Iraku.
EnglishI am pleased that isolated, narrow-gauged and preserved railways will be exempt.
Cieszy mnie to, że odizolowane, wąskotorowe i przestarzałe koleje zostaną z tego wyłączone.
EnglishThou hast granted me life and lovingkindness; And thy visitation hath preserved my spirit.
Żywotem i miłosierdziem darowałeś mię, a opatrzność twoja strzegła ducha mego.
EnglishSo when you hear this sound you feel like a kind of shelter, preserved from noise pollution.
Kiedy więc słyszycie ten dźwięk, czujecie się jakby osłonięci, zachowani od hałasu.
EnglishThis region has always preserved its historical multicolour and diversity.
Region ten zawsze zachowywał historyczne zróżnicowanie i różnorodność.
EnglishPesticides are actually essential if these habitats are to be preserved.
W rzeczywistości pestycydy są niezbędne dla zachowania tych siedlisk.
EnglishThe Commission has always insisted that this concept, this approach must be preserved in the text.
Komisja zawsze nalegała na to, by treść dokumentu podkreślała tego typu podejście.
EnglishREGRANEX is a clear colourless to straw-coloured preserved gel.
REGRANEX jest bezbarwnym lub o słomkowej barwie przezroczystym, żelem konserwowanym.
EnglishIn healthy volunteers Thymanax preserved sexual function in comparison with paroxetine.
U zdrowych ochotników produkt Thymanax zachowywał funkcje seksualne w porównaniu z paroksetyną.
EnglishIn healthy volunteers Valdoxan preserved sexual function in comparison with paroxetine.
U zdrowych ochotników produkt Valdoxan zachowywał funkcje seksualne w porównaniu z paroksetyną.
EnglishInside the wing buildings, only a few surfaces have been preserved in their original state.
We wnętrzu budynków skrzydłowych jedynie kilka powierzchni zachowało się w pierwotnym stanie.
EnglishThe ancient city of Kashgar is one of the best preserved Islamic cities in Central Asia.
Starożytne miasto Kaszgar jest jednym z najlepiej zachowanych islamskich miast w Azji Środkowej.
EnglishEach pre-filled pen contains 60 doses of sterile preserved solution (approximately 2.4ml)
Jeden wstrzykiwacz zawiera 60 dawek jałowego roztworu ze środkami konserwującymi (około 2, 4 ml)
EnglishEssentially, his bones were rapidly buried and beautifully preserved.
Jego kości zostały szybko pogrzebane i przepięknie zakonserwowane.
EnglishBut what will we defend, as far as diversity is concerned, if we have not preserved our identities?
Ale czego będziemy bronić w kwestii różnorodności, jeśli nie zachowamy swoich tożsamości?
EnglishShipwrecks are perfectly preserved. ~~~ All their organics are perfectly preserved.
Są tam doskonale zachowane wraki, szczątki organiczne.