EN band
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

band (také: batch, cohort, group, organization)
I would like to thank very warmly the small but select band of colleagues who have contributed to the debate.
Chciałabym serdecznie podziękować niewielkiej ale doborowej grupie współpracowników, którzy wnieśli swój wkład w debatę.
I have a band of Aries around me here; however, we all have something to say about the pact for Europe, President Barroso.
Mam tu wokół siebie pokaźną grupę zodiakalnych Baranów; jednak wszyscy, Panie Przewodniczący Barroso, mamy coś do powiedzenia na temat paktu na rzecz Europy.
band (také: armlet, armband, wrapper)
Band Gelatin Polysorbate 80 Indigo carmine (E132)
Opaska Żelatyna Polisorbat 80 Indygokarmina (E132).
Z-Band materials are formulated to prevent these problems.
Materiały opasek Z-Band są tak wykonane, aby zapobiec takim problemom.
Well, there is these smart Band-Aids or these sensors that one would put on, on a shoe or on the wrist.
Cóż, mamy tu sprytne opaski i czujniki, które można założyć na bucie albo na nadgarstku.
band (také: mountain range, strand, zone)
volume_up
pasmo {stř}
This project goes even further still, by providing a new frequency band in the 1.5 to 2.3 GHz range by 2015.
Niniejszy wniosek idzie jeszcze dalej, przewidując udostępnienie nowego pasma częstotliwości w zakresie od 1,5 do 2,3 GHz do 2015 roku.
We are talking about the 700 MHz frequency band, which also has an extraordinary capacity for mobile telephony and its development.
Rozmawiamy o częstotliwościach pasma 700 MHz, które również stanowi wspaniały potencjał dla telefonii komórkowej i jej rozwoju.
And like the one you just saw, it can produce these as bands of light.
I tak jak poprzednie stworzenie, potrafi produkować pasma światła.
band (také: group, parapet, a bunch of)
The victims of the cyclone are being held hostage by a paranoid and murderous band of soldiers that has ruled Burma for several decades.
Ofiary cyklonu są zakładnikami paranoidalnej i morderczej bandy żołnierzy, która rządzi Birmą od kilkudziesięciu lat.
Bands of apes ventured into the open.
Małpie bandy ruszyły na otwarte przestrzenie.
Bands of uniformed men are roaming the country, some of which refer to themselves as the 'official army' and others the 'private army'.
Bandy umundurowanych mężczyzn włóczą się po kraju; niektórzy z nich nazywają się "oficjalną armią”, inni "prywatną armią”.
band (také: small orchestra)
To kapela jazzowa.
band (také: cohort, group)
band (také: sash)
band (také: ribbon, streamer, lappet)
Two-thirds of it is already dedicated -- that's the white band below -- the thing you said isn't important -- is already dedicated to social functions."
Dwie trzecie są poświęcone - to biała wstążka poniżej - rzeczy, o której powiedzieliście, że nie jest ważna: jest poświęcona funkcjom społecznym.
band (také: sash, streamer, riband)
The blue band is the 50th percentile.
Niebieska wstęga to przebieg u 50% ludzi.
band (také: gang)
band (také: stand-up collar, set)
band (také: gang)
band (také: border, pattern)

2. technologie

band

Příklady použití pro "band" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThey use a band -- basically a rubber band, like this, only a little smaller.
Odparli: "To całkiem proste." ~~~ Używa się gumki, trochę mniejszej niż ta.
EnglishIn Austria, we have a saying: if you do not pay up, the band does not play.
W Austrii jest takie powiedzenie: jeśli nie zapłacisz, orkiestra nie zagra.
EnglishThis legislation is just a Band-Aid in terms of the necessity out there.
Prawodawstwo to jest tylko rozwiązaniem prowizorycznym w świetle tamtejszych potrzeb.
EnglishI mean, I heard his band is playing at another party the same night.
To znaczy, słyszałam, że jego zespół gra tej samej nocy na innym przyjęciu.
EnglishMr President, I am a great fan of the British rock band Genesis.
Panie przewodniczący! Jestem wielkim fanem brytyjskiej grupy rockowej Genesis.
EnglishToday Mr Pizarro will present President Piñera with the presidential band.
Dzisiaj pan Pizarro założy prezydentowi Piñerze wstęgę prezydencką.
EnglishSo the servers are managed by a rag-tag band of volunteers; all the editing is done by volunteers.
Tak więc serwerami zarządza zbieranina ochotników, zasoby redagują wolontariusze.
EnglishWithin each weight band the entire contents of the correct size pipette should be used.
W każdym zakresie wagi zastosować należy całkowitą zawartość pipetki odpowiedniego rozmiaru.
EnglishWhen I made clouds the garment thereof, And thick darkness a swaddling-band for it,
Gdym położył obłok za szatę jego, a ciemność za pieluchy jego;
EnglishMelanie picks up another lamb, puts it on the post, band goes on the tail, band goes on the scrotum.
Melanie przyniosła następne jagnię, jedna gumka na ogon, druga na mosznę.
EnglishI read "Peter and the Wolf" with this beautiful band from Juilliard.
Czytałem "Piotrusia i Wilka" z tym pięknym zespołem z Juilliard.
EnglishCanst thou bind the wild-ox with his band in the furrow?
On się naśmiewa ze zgrai miejskiej, a na głos tego, co go goni, nic niedba.
EnglishThen the soldiers of the governor took Jesus into the Praetorium, and gathered unto him the whole band.
Tedy żołnierze starościni przywiódłszy Jezusa na ratusz, zebrali do niego wszystkę rotę;
EnglishWell, there is these smart Band-Aids or these sensors that one would put on, on a shoe or on the wrist.
Cóż, mamy tu sprytne opaski i czujniki, które można założyć na bucie albo na nadgarstku.
EnglishZ-Band materials are formulated to prevent these problems.
Materiały opasek Z-Band są tak wykonane, aby zapobiec takim problemom.
EnglishNow, you must have all taken a Band-Aid off at some point, and you must have wondered what's the right approach.
Każdy kiedyś zdejmował opatrunek, i zastanawiał się, jak to najlepiej zrobić.
EnglishSo I've joined a growing band of people that try to make molecular spells using DNA.
W przypadku białek nie dysponujemy kompilatorem.
EnglishAnd the soldiers led him away within the court, which is the Praetorium; and they call together the whole band.
Lecz żołnierze wprowadzili go do dworu, to jest do ratusza, i zwołali wszystkiej roty.
EnglishNow [there was] a certain man in Caesarea, Cornelius by name, a centurion of the band called the Italian [band],
A w Cezaryi był mąż niektóry, imieniem Kornelijusz, setnik, z roty, którą zwano Włoską;
EnglishWe took some hairs from a molting gecko; put three rolls of them on here, and then made this Band-Aid.
Nałożyliśmy trzy zwoje i w ten sposób otrzymaliśmy plaster.