EN to allow
volume_up
[allowed|allowed] {sloveso}

to allow
volume_up
pozwolić {doko. slov.}
We cannot allow the Union to be represented continually only by the faces of men.
Nie możemy pozwolić, by Unię wciąż reprezentowali wyłącznie mężczyźni.
We cannot allow ourselves to weaken the foundations of European integration.
Nie możemy sobie pozwolić na osłabienie podstaw integracji europejskiej.
Allow me to elaborate on some of the issues raised in the report.
Proszę pozwolić, że omówię teraz niektóre kwestie poruszone w sprawozdaniu.
We cannot allow EU standards to be tailored to those of the US.
Nie możemy pozwalać, by standardy UE były dostosowywane do amerykańskich.
I think that the President should not allow such language to be used in future.
Myślę, że przewodniczący nie powinien pozwalać w przyszłości na stosowanie takiego języka.
We must not allow human rights to be violated in such a drastic way.
Nie możemy pozwalać, aby prawa człowieka były w tak drastyczny sposób łamane.
to allow
volume_up
umożliwić {doko. slov.}
We must facilitate access to European markets and allow greater mobility.
Musimy ułatwić dostęp do europejskich rynków i umożliwić zwiększenie mobilności.
Allow the vaccine to reach a temperature of +15 to + 25°C before administration.
Przed podaniem należy umożliwić szczepionce osiągnięcie temp.
This should allow an adjustment of the different headings' ceilings.
To powinno umożliwić dostosowanie pułapów poszczególnych działów.
to allow (také: to admit)
volume_up
dopuścić {doko. slov.}
We cannot allow competition to undermine the protection of workers' rights.
Nie wolno nam dopuścić, aby konkurencyjność osłabiała ochronę praw pracowników.
We must not allow abuse and the destruction of the environment to continue.
Nie możemy dopuścić, by nadużycia i niszczenie środowiska trwały nadal.
We must not allow people's health or the environment to be endangered.
Nie wolno nam dopuścić, by zagrożone było zdrowie ludzi lub środowisko naturalne.
to allow (také: to enable)
We should punish him if Libya continues to allow so many refugees free access to Europe.
Jeżeli Libia nadal będzie umożliwiać tak wielkiej liczbie uchodźców swobodny wstęp do Europy, powinniśmy go ukarać.
The diversification must allow an indigenous development that would create stability and well-being in these regions.
Dywersyfikacja taka musi umożliwiać rozwój produkcji lokalnej, która zapewniłaby regionowi stabilność i dobrobyt.
Therefore, they should not justify a legislative proposal, but rather allow for an objective examination of the facts.
W związku z tym nie powinny one uzasadniać wniosku legislacyjnego, ale raczej umożliwiać obiektywną analizę faktów.
to allow
volume_up
zezwolić {doko. slov.}
You can allow those who filled out your form to see a summary of the responses.
Osobom, które wypełniły formularz, możesz zezwolić na wyświetlanie podsumowania odpowiedzi.
We must not allow these principles to be called into question.
Nie możemy zezwolić na kwestionowanie tych zasad.
In order not to allow this, the Commission will certainly need the help of Parliament.
Aby nie zezwolić na takie praktyki, Komisja będzie z pewnością potrzebować pomocy Parlamentu.
to allow
volume_up
zostawić {doko. slov.}
We should give some leeway to allow for Serbia to make that transition and that progress.
Musimy zostawić Serbii trochę swobody działania, aby mogła dokonać tej zmiany i tych postępów.
The EU wants to increase the public subsidy to organic farming rather than allowing this sector to be consumer-led.
UE chce podnosić dopłaty publiczne do ekologicznego rolnictwa zamiast zostawić ten sektor decyzjom konsumenta.
to allow (také: to permit)
The Commission must not allow imports from countries which do not fulfil these requirements.
Komisja nie może zezwalać na przywóz z krajów, które nie spełniają tych wymagań.
Or allow our judicial and legislative corpus to be dismantled by judges in Luxembourg.
Albo zezwalać na to, aby nasze służby prawne i legislacyjne zostały zastąpione przez sędziów w Luksemburgu.
I would entreat this House to stop believing that we can allow the profits of others to be privatised and the losses to be socialised.
Wzywam Parlament, by porzucił wiarę, że możemy zezwalać na prywatyzację zysków i uspołecznianie strat.
to allow
volume_up
puścić {doko. slov.}
If we are not prepared to allow them to do that, we might as well mothball our national parliaments, turn them into museums and lock the door.
Jeśli nie jesteśmy gotowi im na to pozwolić, to równie dobrze możemy puścić w zapomnienie działalność naszych krajowych parlamentów, możemy zamienić je w muzea i zamknąć drzwi.
I have always tried to allow as many people to speak as possible.
Zawsze starałem się dopuszczać do głosu jak najwięcej osób.
Nie możemy dopuszczać podwójnych standardów.
We cannot allow any loopholes which would let some interests go unregistered.
Nie możemy dopuszczać istnienia żadnych luk, które mogą sprawić, że pewne grupy interesu nie zostaną zarejestrowane.
to allow
volume_up
dozwolić {doko. slov.}
to allow
volume_up
dozwalać {nedoko. slov.}
to allow
volume_up
dać zgodę {doko. slov.}

Příklady použití pro "to allow" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishOnly this will allow us to retain territorial and social cohesion within the EU.
Tylko ona pozwoli na zachowanie spójności terytorialnej i społecznej wewnątrz Unii.
EnglishWe need to make them proud of being a farmer because they allow us to survive.
Sprawić, by poczuli się dumni z bycia rolnikami, ponieważ to dzięki nim my żyjemy.
EnglishWe have to implement measures that allow Belarus to find a path to democracy.
Musimy wdrożyć środki, które umożliwią Białorusi znalezienie drogi do demokracji.
EnglishThe important thing is that we allow them to join the euro area as soon as possible.
Bardzo ważne jest pozwolenie im na jak najszybsze przystąpienie do strefy euro.
EnglishThe best way to increase competitiveness is to allow fish stocks to recover.
Najlepszym sposobem na zwiększenie konkurencji jest odnowienie zasobów rybnych.
EnglishThis agreement, however, continues to allow the mass transfer of data (bulk data).
Umowa nadal umożliwia jednak masowy transfer danych (hurtowe przekazywanie danych).
EnglishThe recent accidents in Chile and New Zealand will not allow us to forget this.
Ostatnie wypadki w Chile i Nowej Zelandii nie pozwalają nam o tym zapomnieć.
EnglishBut allow me to continue now in my current role as President of my country.
Ale pozwólcie, że przejdę teraz do mojej obecnej roli - prezydenta mojego kraju.
EnglishThis being the case, you will allow me to be less reserved than usual, Commissioner.
Pozwoli pan, panie komisarzu, że tym razem będę mniej powściągliwy niż zwykle.
EnglishThis would allow for a reasonable and modern approach to the concept of hospital care.
Umożliwiłoby to racjonalne i nowoczesne podejście do koncepcji opieki szpitalnej.
English. - Mr President, allow me to present the Chamber with a few facts.
autorka. - Panie przewodniczący, pozwoli pan, że przedstawię izbie kilka faktów.
EnglishDo not allow the Balkan mafia to wreck the European Union's noble project.
Nie pozwólcie bałkańskiej mafii zniszczyć wspaniałego projektu Unii Europejskiej.
EnglishBut first allow me a quick word on the implementation of the 2007 programme.
Ale najpierw chciałbym powiedzieć parę słów o wdrożeniu programu w roku 2007.
EnglishThis would also allow imports of high-protein feed from America to be reduced.
Taka możliwość pozwoliłaby również zmniejszyć import pasz wysokobiałkowych z Ameryki.
EnglishSeveral countries allow you to work an unlimited number of hours per week.
Niektóre kraje pozwalają na pracę w nieograniczonej tygodniowo liczbie godzin.
EnglishThis flexible structure will allow us to rise to the challenges at EU level.
Dzięki takiej elastycznej strukturze zdołamy podjąć wyzwania na szczeblu UE.
EnglishThe Commission urges the Chinese Government to allow independent media access.
Komisja nalega na chiński rząd, by pozwolił na dostęp niezależnych mediów.
EnglishAlso, reducing the speed limit will allow us to fight the greenhouse effect.
Ponadto obniżenie ograniczenia prędkości umożliwi nam walkę z efektem cieplarnianym.
EnglishThe Commission appeals to the Iranian authorities to re-allow the publication of Zanan.
Komisja apeluje do władz irańskich o zezwolenie na wznowienie publikacji Zanan.
EnglishOn this occasion I beg the French Government to allow NDTV to resume their broadcasts.
Przy tej okazji błagam rząd francuski o zgodę dla NDTV na kontynuację ich audycji.