EN act
volume_up
{podstatné jméno}

act (také: certificate, deed, nude)
If they fail to do so, the proposed act shall be deemed not to have been adopted.
Jeżeli nie uczynią tego, wnioskowany akt uważa się za nieprzyjęty.
This unilateral secessionist act is an impermissible precedent in international relations.
Ten jednostronny akt secesji stanowi niedopuszczalny precedens w stosunkach międzynarodowych.
The act functions only partially in several other Member States.
Omawiany akt prawny funkcjonuje jedynie częściowo w kilku państwach członkowskich.
act (také: action, operation)
It requires that everyone treat choice as a private and self-defining act.
Wymaga aby wszyscy traktowali wybór jako osobiste i samookreślające działanie.
(FI) Mr President, human trafficking is always an act against humanity.
Handel ludźmi zawsze stanowi działanie przeciwko ludzkości.
It is a criminal act and a problem which either escalates or diminishes over time.
Jest to działanie przestępcze i problem, który z czasem nasila się albo zmniejsza.
act
volume_up
ustawa {podstatné jméno}
In addition, the Act regulates the rules for the concentration of enterprises.
Ustawa reguluje także zasady koncentracji przedsiębiorstw.
Another example is the recent US Foreign Intelligence Surveillance Act.
Inny przykład to niedawna amerykańska Ustawa o działaniach obcego wywiadu.
The Standardisation Act sets out the objectives and guidelines for standardisation.
Ustawa o normalizacji określa cele i zasady normalizacji.
act (také: game, play, sport)
volume_up
gra {ž}
This is no more than well-organised political play-acting between left and right.
Jest to nic więcej niż dobrze zorganizowana gra polityczna pomiędzy prawicą a lewicą.
So I put a small camera over there, that acts as a digital eye.
Dlatego dodałem niewielką kamerę, która gra rolę cyfrowego oka.
We believe that this is an implementing act, and the issue should therefore be regulated in this manner, by way of an implementing act.
Sądzimy, że w grę wchodzi akt wykonawczy i sprawę należy uregulować w ten właśnie sposób, w drodze aktu wykonawczego.
act (také: action)
A real exceptional act, the crime of a real political scoundrel!
Czyn rzeczywiście wyjątkowy, karygodny czyn prawdziwego politycznego drania!
The European Parliament denounces this criminal act in the strongest possible terms.
Parlament Europejski potępia ten zbrodniczy czyn w najostrzejszych słowach.
We also expect China to clearly condemn this act.
Oczekujemy również, iż Chiny jednoznacznie potępią ten czyn.
act (také: action, share)
They will act first, but when they are not in a position to do so, we will jump in.
Początkowo to one uruchamiają działania, jeśli jednak nie są w stanie nic zrobić, wkraczamy do akcji.
(NL) Madam President, Commissioners, the recent recall campaign by a toy manufacturer acted as an alarm bell, and rightly so.
Niedawna akcja wycofywania produktów z rynku prowadzona przez producenta zabawek zadziałała jak dzwonek alarmowy.
But I think last year when governments did step in, people were quite glad that they were there, that they did act.
Myślę, że w zeszłym roku, gdy rządy włączyły się do akcji, ludzie byli całkiem zadowoleni, że organy rządowe były na miejscu i podjęły działania.
act (také: resolution)
The Commission shall act by a majority of its members.
Komisja podejmuje uchwały większością swych członków.
Where it is required to act by a simple majority, the Council shall act by a majority of its component members.3.
    Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga większości zwykłej, Rada stanowi większością swoich członków.3.
For acts of the European Council and of the Council requiring a qualified majority, members ' votes shall be weighted as follows:
Jeżeli przyjęcie uchwały przez Radę Europejską i Radę wymaga większości kwalifikowanej, głosy członków ważone są następująco:
act (také: action, activity)
The MAH suggested the involvement of fluoxetine-induced inhibition of GnRH, so that fluoxetine would act as an endocrine disrupter.
Podmiot odpowiedzialny zwrócił uwagę na fakt, że fluoksetyna hamuje wydzielanie GnRH, przez co lek ten może działać jako czynnik hamujący czynność układu wewnątrzwydzielniczego.

Příklady použití pro "act" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThese medicines act as carrier to take the radioactivity to where it is needed.
Leki te spełniają rolę nośników, przenosząc radioaktywność do miejsca docelowego.
EnglishThis is an act of disrespect towards all of us and towards the people of Europe.
Jest to przejaw braku poszanowania do nas wszystkich, a także dla obywateli Europy.
EnglishBut there is a section of the Patriot Act which refers specifically to finance.
Ale jeden z rozdziałów Patriot Act odwołuje się bezpośrednio do strony finansowej.
EnglishIf the European Union is to act as an honest broker, even-handedness is imperative.
Jeżeli Unia Europejska ma być uczciwym pośrednikiem konieczna jest bezstronność.
EnglishWe therefore need the Small Business Act to be implemented in the Member States.
W związku z tym należy wdrożyć program Small Business Act w państwach członkowskich.
EnglishYet this does not mean that Europe is not now required to act; quite the reverse.
Nie oznacza to jednak, że nie wymaga się od Europy działań; wręcz przeciwnie.
EnglishThe Conference has adopted the following declarations annexed to this Final Act.
Konferencja przyjęła następujące deklaracje załączone do niniejszego Aktu Końcowego:
EnglishThe Small Business Act is a good proposal for small and medium-sized enterprises.
Small Business Act to dobra propozycja dla małych i średnich przedsiębiorstw.
EnglishIt is crucial that the Member States act collectively with regard to this matter.
Ważne jest, aby państwa członkowskie w tej kwestii postępowały jednomyślnie.
EnglishThe costs of failing to act are estimated to exceed USD 4 000 billion by 2050.
Ocenia się, że do 2050 roku koszty bezczynności przekroczą 4 biliony dolarów.
EnglishEven dictatorships are proud when they are able to demonstrate the capacity to act.
Nawet dyktatorzy są dumni, kiedy mają możliwość pokazania zdolności działania.
EnglishYes, we have to take responsibility for our many failures, but we did not act alone.
Tak, musimy wziąć odpowiedzialność za nasze błędy, ale nie popełniliśmy ich sami.
EnglishThen, when we have the means to act, I think that we must find a way of using them.
A więc, mając środki działania, myślę, że musimy znaleźć sposób ich wykorzystania.
EnglishI also believe that this Authentic Act resolution is particularly important.
Uważam również, że rezolucja w sprawie aktu urzędowego ma szczególne znaczenie.
EnglishTo that end, the adoption of a single European act would be an important instrument.
Przyjęcie jednolitego aktu europejskiego byłoby w tym względzie ważnym krokiem.
EnglishThe aims set out in the EU treaties are achieved by several types of legal act.
Cele wyznaczone w traktatach UE są osiągane za pomocą różnego rodzaju aktów prawnych.
EnglishThe Commission has a lot of room to act here, and it can launch a lot of initiatives.
Komisja ma tutaj duże pole do działania i może wystąpić z wieloma inicjatywami.
EnglishThis means there is the opportunity to save lives before a terrorist act is committed.
Oznacza to możliwość uratowania ludzkiego życia przed wystąpieniem aktu terroru.
EnglishIt is indeed necessary to recognise that we have greater influence if we act together.
Naprawdę bezwzględnie należy zrozumieć, że działając wspólnie mamy większy wpływ.
EnglishFor us, the fact that we can stand here today is an act of historic justice.
Dla nas fakt, że możemy dziś tutaj stanąć, jest aktem sprawiedliwości historycznej.