anglicko-nizozemsko překlad pro "well-read"

EN

"well-read" nizozemský překlad

volume_up
well-read {příd. jm.}
NL
EN

well-read {přídavné jméno}

volume_up
well-read
I am not as well read as many other Members here, but certain sections of it even have a science fiction tilt.
Ik ben niet zo belezen als veel andere leden hier, maar bepaalde gedeelten van het verslag neigen zelfs naar sciencefiction.

Synonyma (anglicky) pro "well-read":

well-read

Podobné překlady pro "well-read" nizozemsky

well podstatné jméno
well přídavné jméno
well příslovce
well citoslovce
Dutch
to well sloveso
Dutch
read podstatné jméno
read sloveso
Dutch
to read sloveso

Příklady použití pro "well-read" v nizozemském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWell, so what I read on WebMD: "The prognosis is poor for progressing renal cell cancer.
Wat ik lees op WebMD: "De prognose is slecht voor voortschrijdende niercelkanker.
EnglishWell, you need to read the details of your mammography report.
Nou, dan moet je de details van je mammografierapport lezen.
EnglishMadam President, Mrs Bloch von Blottnitz is apparently accusing me of being unable to read, but I can indeed read very well.
Mevrouw de Voorzitter, mevrouw Bloch von Blottnitz verwijt mij blijkbaar dat ik niet lezen kan, maar ik kan wel degelijk lezen.
EnglishMr President, may I express my sincere thanks to Mrs Read as well as to everyone else who has contributed to this discussion for their comments.
Mijnheer de Voorzitter, ik dank mevrouw Read en alle deelnemers aan dit debat van ganser harte voor hun opmerkingen.
EnglishWell, documents you read, OK?
EnglishWell, I read in the Minutes that the President explained to Mr Berthu that two of his amendments had not been very well worded.
Welnu, in de notulen lees ik dat mevrouw de Voorzitter aan de heer Berthu antwoordt dat twee van deze amendementen inderdaad niet goed waren geformuleerd.
EnglishIf I did not know Mr Takkula well, having read this report, I might even think that he is a federalist, but perhaps not this time round.
Als ik de heer Takkula niet zo goed zou kennen, had ik na lezing van zijn verslag wellicht zelfs gedacht dat hij federalist is, maar dat kan nog komen.
EnglishWell, if I read Paragraph 21, which merely sums up all elements of the EU policy that can be achieved at the moment, that is an enormous agenda.
Nou, als ik kijk naar paragraaf 21 waar alleen al een opsomming staat van alle elementen van het EU-beleid die op dit ogenblik gerealiseerd kunnen worden, dan is dat een enorme agenda.
EnglishThe motion for a resolution that is before us might well be read as a unilateral recognition and, if we are to help bring about peace, that would of course be dangerous.
De onderhavige ontwerpresolutie kan gemakkelijk worden gelezen als een eenzijdige kennisgeving en dat is gevaarlijk, als we een bijdrage aan de vrede willen leveren.