anglicko-nizozemsko překlad pro "successfully"

EN

"successfully" nizozemský překlad

volume_up
success {podstatné jméno}
volume_up
successful {příd. jm.}

EN successfully
volume_up
{příslovce}

successfully
volume_up
met succes {přísl.}
I regard this as the decisive issue and hope it will be tackled successfully.
Ik vind dat het beslissende punt en ik hoop dat dit met succes wordt aangepakt.
We have now successfully progressed a considerable distance along the reform road.
Intussen hebben we met succes een aanzienlijk hervormingstraject afgelegd.
The disease is being tackled successfully in Europe and the United States.
In Europa en in de Verenigde Staten wordt de ziekte met succes bestreden.
successfully (také: well)
volume_up
voorspoedig {přísl.}
Enlargement is not progressing as successfully as its staunchest supporters in the East and West had hoped.
De uitbreiding loopt minder voorspoedig dan de meest uitgesproken voorstanders daarvan in oost en west hadden gehoopt.
Mr President, we have been working successfully on this project to revise European legislation on medicinal products for two years.
-- Mijnheer de Voorzitter, we hebben inmiddels twee jaar voorspoedig aan dit dossier over de herziening van de Europese geneesmiddelenwetgeving gewerkt.
successfully
Preparations are now too far advanced to be able to successfully implement any changes.
Maar de voorbereidingen zijn te ver gevorderd om nog met goed gevolg veranderingen te kunnen aanbrengen.
I hope that you pursue your mission successfully, and I also wish you a safe journey home.
Ik hoop dat u uw missie met goed gevolg kunt voorzetten, en ik wens u tevens een goede reis terug naar huis.

Synonyma (anglicky) pro "success":

success

Příklady použití pro "successfully" v nizozemském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIn fact, you have successfully given a very high profile to this important issue.
U hebt op die manier deze belangrijke kwestie een zeer hoog aanzien verleend.
EnglishI have confidence that you are the right person to tackle that task successfully.
Ik geloof nog altijd dat u de juiste persoon bent om deze klus te klaren.
EnglishFor a long time, this policy successfully held its own against influence from outside.
Lange tijd kon deze opvatting over alcohol standhouden tegen invloed van buitenaf.
EnglishNo, this is really a job that needs to be successfully handled at local level.
Nee, dit is werkelijk een taak die op plaatselijk niveau ter hand moet worden genomen.
EnglishIt is only together that we can combat fraud more efficiently and thus more successfully.
We kunnen de fraude alleen maar doelmatiger bestrijden wanneer we dat samen doen.
EnglishWho is actually destroying the Europe that has been successfully achieved?
Wie is erop uit om dit Europa dat zo knap in elkaar is gezet te vernietigen?
EnglishWe believe that they have worked very hard, that they have worked very successfully.
Wij menen dat het personeel hard heeft gewerkt en successen heeft geboekt.
EnglishThe best is that agreement on a compromise has been successfully reached in the Council.
Het beste is, dat het is gelukt om het in de Raad eens te worden over een compromis.
EnglishIt must be pointed out that last year 50 % of the programme was successfully concluded.
Er zij overigens aan herinnerd dat het programma 2000 slechts voor 50% is uitgevoerd.
EnglishIt is the foundation of the modern, successfully functioning market economy.
Het is het fundament van de moderne, goed functionerende markteconomie.
EnglishIt is an interesting document which I hope will be successfully put into practice.
Het is een belangwekkend stuk werk en ik hoop dat het ook een goede uitwerking zal krijgen.
EnglishThis is an essential requirement if we are to successfully combat poverty.
Dat is tevens een essentiële voorwaarde voor een succesvolle bestrijding van de armoede.
EnglishPrecautions can only be taken successfully against a known problem.
Er kan alleen doeltreffend worden opgetreden als wij weten wat de problemen zijn.
EnglishSuccessfully implementing the SAA will be Albania ’ s next major challenge.
De volgende uitdaging voor Albanië is de tenuitvoerlegging van de SAO.
EnglishOn behalf of the Emperor... we are pleased to have successfully concluded this...
Namens de Keizer zijn we erg tevreden met het tekenen van deze....
EnglishSo, it tries to adapt its gait to successfully cross over these kind of things.
Hij probeert zijn gang aan te passen om er goed overheen te komen.
EnglishEven if this step is successfully taken, however, there still remains a lot of work to be done.
De Commissie hoopt dat dit snel zal gebeuren, maar ook dan rest er nog veel werk.
EnglishThe Union's own goals at Doha at least were successfully achieved.
De doelen die de Unie voor Doha had gesteld, werden op z'n minst goed gerealiseerd.
EnglishNow, we must ensure that the present legislative process is concluded successfully.
Nu moeten we erop toezien dat dit wetgevingsproces op een succesvolle manier wordt afgesloten.
EnglishWe must become much better at cooperating successfully to the same degree.
We moeten beter doen en erin slagen in dezelfde mate samen te werken.