anglicko-nizozemsko překlad pro "structure"

EN

"structure" nizozemský překlad

volume_up
structure {podstatné jméno}

EN structure
volume_up
{podstatné jméno}

structure (také: set-up, setup, texture)
Its structure contains, with ever-increasing precision, the structure of everything.
De structuur ervan bevat met toenemende precisie de structuur van alles.
The current structure of the agreements assists the development of these countries.
De huidige structuur van de overeenkomsten helpt bij de ontwikkeling van deze landen.
The structure of the negotiations themselves is still being finalised.
De structuur van de onderhandelingen zelf moet nog worden uitgewerkt.
structure (také: building)
However, there are serious shortcomings in the structure of the SEs.
De constructie van de SE vertoont evenwel aanzienlijke tekortkomingen.
Note the conspiratorial way in which the Schengen structure came into existence.
Kijk naar de samenzweerdige manier waarop de Schengen-constructie tot stand is gekomen.
However, I also have problems with the structure we are in the process of setting up.
Ik heb echter ook moeite met de constructie die wij nu op poten zetten.
structure (také: make up)
volume_up
opbouw {de} (structuur)
According to Mrs Berger, the structure of the document was somewhat chaotic.
Mevrouw Berger heeft gezegd dat zij de opbouw van het document wat rommelig vindt.
The candidate Member States will soon be participating fully in the European structure.
De kandidaat-lidstaten participeren straks voluit in de Europese opbouw.
At this point I would like to make a general comment about the formal structure of the report.
Staat u mij toe hier een algemene opmerking te maken over de formele opbouw van het verslag.
structure (také: building, culture)
On page 7, where the report mentions frontiers, it says that it is planned to complete the construction of terminals for heavy vehicles using Phare and other structures.
Op bladzijde 7, waar gesproken wordt over de grenzen, staat dat men met gebruikmaking van PHARE de bouw van vrachtwagenterminals en andere voorzieningen wil afmaken.
Because of its structure, Italy is a country that can be taken as a very valid test case for other Member States.
Italië is gezien zijn samenstelling een land dat voor andere lidstaten een zeer waardevol voorbeeld kan zijn.
Mr President, I hope that what the Danish Member just said will never happen, and that families will retain their traditional structure.
Mijnheer de Voorzitter, ik hoop dat wat de Deense collega heeft gezegd nooit zal gebeuren en dat de gezinnen hun traditionele samenstelling zullen behouden.
With regard to the structure of the Institute, I believe that an acceptable solution to the issue of the composition of the Management Board has finally been found.
Wat de structuur van het instituut betreft vind ik dat er uiteindelijk een aanvaardbare oplossing gevonden is in de samenstelling van de raad van bestuur.
Mr Bontempi said that what we are dealing with is a very complex structure.
De heer Bontempi heeft erop gewezen dat het om een zeer complex bouwwerk gaat.
(Laughter) Thirty-nine inches is the tallest structure I've seen.
(Gelach) Het hoogste bouwwerk dat ik heb gezien was een meter hoog.
Here's what happened: Not one team had a standing structure.
. ~~~ Geen enkel team had een staand bouwwerk.

Příklady použití pro "structure" v nizozemském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIf a network is to be created in Europe, it should be a pan-European structure.
Als er in Europa een netwerk opgericht wordt, dan moet dat heel Europa bevatten.
EnglishSecondly, what does a pluralist banking structure mean in the European Union?
Ten tweede: wat betekent een pluralistische bankenstructuur in de Europese Unie?
EnglishThere were questions, especially from Mr von Wogau, about the command structure.
Er zijn vragen gesteld, met name door de heer von Wogau, over de commandostructuur.
EnglishThe patriarchal structure of the family orders the raping and beating of women.
De patriarchale gezinsstructuur legt verkrachting en het slaan van vrouwen op.
EnglishThe Committee on Petitions is a key structure in the institutional framework.
De Commissie verzoekschriften is een sleutelelement in het institutionele kader.
EnglishEssential requirements will be a robust mandate and an effective command structure.
Voorwaarden zijn wel, een robuust mandaat en een effectieve commandostructuur.
EnglishThe structure and control of the operation are vital to the command of the operation.
Belangrijke factoren voor het operatiecommando zijn de structuren en de controle.
EnglishAnd he said that he was going to do an apartment block next to a parking structure.
Hij zei dat hij een appartementencomplex ging bouwen naast een parkeergarage.
EnglishArchitecture, engineering, the structure of buildings, are all in the realm of science.
Zowel architectuur als techniek en bouwkunde zijn wetenschappelijke disciplines.
EnglishNational governments are generally relegated to the edge of the European structure.
De nationale parlementen staan meestal aan de zijlijn van het Europees opbouwproces.
EnglishWe need to understand that the governance structure in the world is fossilized.
We dienen te begrijpen dat de overheidsstructuur in de wereld een fossiel geworden is.
EnglishI would also like to confirm that we support the general structure of the project.
Tevens wil ik bevestigen dat wij instemmen met de algemene architectuur van zijn plan.
EnglishAbout six months before, he proposed the alpha helical structure for proteins.
Zes maanden eerder stelde hij de alfaspiraalstructuur voor proteïnen voor.
EnglishIt's then blown up through rapid prototyping to reveal the cellular structure.
Die is opgeblazen met rapid prototyping om de celstructuur bloot te geven.
EnglishOwing to their characteristic gene structure these salmon are known as natural salmon.
Vanwege de specifieke genetische eigenschappen wordt deze zalm natuurzalm genoemd.
EnglishIf we really want to tackle the problem, this proposal is too simple in its structure.
Als wij het tabaksgebruik inderdaad willen bestrijden, is deze tekst te eenvoudig.
EnglishAnd we must not forget that Europol is first and foremost a police structure.
We moeten niet vergeten dat Europol in de eerste plaats een politiële organisatie is.
EnglishOn 11 September, the EU's structure in terms of pillars ceased to be at all effective.
Op 11 september is in één klap de effectiviteit in de pijlerstructuur tenietgedaan.
EnglishThis is an inadequate structure in a Community of over 25 Member States.
Voor een Gemeenschap die meer dan 25 lidstaten telt, is dit systeem onwerkbaar.
EnglishAnd you start seeing these networks, this cosmic web of structure forming.
Je begint deze netwerken te zien, dit kosmische web van structuren die zich vormen.