anglicko-nizozemsko překlad pro "sent"

EN

"sent" nizozemský překlad

volume_up
sent {příd. jm.}
volume_up
sent {příč. min.}

EN sent
volume_up
{přídavné jméno}

sent
volume_up
verzonden {příd. jm.}
The embryo is then sent by courier to the future parents to be implanted.
Het embryo wordt dan per koerier naar de toekomstige ouders verzonden om te worden ingeplant.
I refer to the letter that I sent to the President yesterday.
Ik doel op de brief die ik gisteren aan de Voorzitter heb verzonden.
If expenditure is found to be ineligible, recovery orders will be sent out.
Als bepaalde uitgaven onterecht blijken te zijn geweest, zullen er eisen tot terugvordering worden verzonden.

Příklady použití pro "sent" v nizozemském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAnd every time, they sent scouts out there to make sure no one attacked them.
En elke keer zonden ze verkenners erop uit om te zorgen dat niemand hen aanviel.
EnglishThe message sent by Parliament through these documents comes across loud and clear.
Het Parlement laat met deze documenten een duidelijke en ferme boodschap horen.
EnglishYou ask me, that goddamn computer sent you..... on another wild-goose chase.
Als je het mij vraagt, heeft die computer je gezonden..... op een zinloze jacht.
EnglishWe sent the heads on a pallet...... with the two that lived back to Fort Ambercon.
We stuurden de hoofden op een plank...... met de 2 overlevenden naar Fort Ambercon.
EnglishMy brother sent me a text message, an SMS -- it was a quote from the "Simpsons."
Mijn broer stuurde een SMS, het was -- het was een citaat van The Simpsons.
EnglishWe intend to have this pamphlet sent to the Member who asked the question.
Het is onze bedoeling deze brochure aan de vragensteller beschikbaar te stellen.
EnglishUnfortunately, we are sent many reports, but the prosecutors rarely set to work.
Wij krijgen helaas vele rapporten, maar de aanklagers grijpen zelden in.
EnglishSo they sent us this screen shot with the author in the Microsoft Word ID. ~~~ Yeah.
Toen stuurde ze ons een schermafdruk met de auteur in het Microsoft Word ID.
EnglishHe sent us to one of the best schools in the city and gave us the best education.
Hij stuurde ons naar één van de beste scholen in de stad en gaf ons de beste opleiding.
EnglishTony Blair being here the day before Hampton Court sent the right message.
Tony Blair gaf een goed signaal af door daags voor Hampton Court hier te zijn.
EnglishI believe that the Commission has sent out clear signals with its messages.
Ik geloof dat de Commissie naar buiten toe duidelijke signalen heeft laten uitgaan.
EnglishA clear and positive message has been sent from Europe to the Irish people.
Het is een duidelijke en positieve boodschap van Europa aan het Ierse volk.
EnglishScots private law has been sent back home; Scots criminal law has been sent back home.
Het Schotse privaatrecht is weer thuis; het Schots strafrecht is weer thuis.
EnglishThey must only be sent back if their safety and ability to reintegrate is guaranteed.
Terugzending kan alleen maar als hun veiligheid en hun reïntegratie gewaarborgd zijn.
EnglishThe signals sent out from Brussels put me in a thoughtful frame of mind.
De signalen die vanuit Brussel tot ons zijn gekomen, stemmen mij tot nadenken.
EnglishAnd just by saying double dactyl, I've sent the geek needle all the way into the red.
Door "dubbele dactylus" te zeggen, heb ik de geek-naald helemaal het rood in gejaagd.
EnglishRelief should be sent, and the Khartoum government does not let us do so.
Hulpgoederen moeten worden aangevoerd en de regering in Khartoem laat dat niet toe.
EnglishBut we sent -- thought, OK, if we're going to need to do this, let's do it in-library.
We dachten, goed, als we dit moeten doen dan doen we het in de bibliotheek.
EnglishThis is a message which needs to be sent clearly to the American leadership.
Dat is een boodschap die heel duidelijk moet worden gemaakt aan de Amerikaanse leiders.
EnglishIn other words, the messages sent by the missiles and the bombs are not enough?
Zijn de raketten en de bommen als boodschap soms niet krachtig genoeg?