anglicko-nizozemsko překlad pro "to send"

EN

"to send" nizozemský překlad

EN to send
volume_up
[sent|sent] {sloveso}

They target poor families and convince the parents to send their children.
Ze mikken op arme families en overtuigen de ouders om hun kinderen te sturen.
It is not necessary to send a mission team to establish what is already known.
Het is overbodig een missieteam te sturen om vast te stellen wat we al weten.
It is a good thing that the decision was taken to send Mr Spring to the Middle East.
Het is goed dat besloten is om de heer Spring naar het Midden-Oosten te sturen.
Furthermore, Parliament resolved to send a delegation to Algeria.
Voorts heeft het Parlement toen ook beslist een delegatie naar Algerije te zenden.
Could the Council not take a decision to send that type of instructor to trouble spots?
Kan de Raad geen gemeenschappelijk besluit nemen om dergelijke instructeurs te zenden?
And so we can send out sound waves, they bounce off objects like fish and are reflected back.
We zenden geluidsgolven die terugkaatsen van allerlei objecten, zoals vissen.
They also affect people who want to send messages,
Ze hebben ook gevolgen voor mensen die berichten verzenden.
When is the deadline to send my tax return?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
We're now, instead of shipping a product across the world, we're sending data across the Internet.
In plaats van een product over de hele wereld te verzenden, verzenden we data over het internet.
to send (také: to transmit)
In any event, I can send you the particular details of the matter, Mr Foster.
Ik kan de geachte afgevaardigde in elk geval de concrete gegevens hierover doen toekomen.
I would like you to send to my office copies of the material you referred to.
Ik verzoek u mijn kantoor kopieën te doen toekomen van het materiaal waarnaar u verwijst.
However, if you wish, I could send you such a list in writing.
Maar indien u dat wenst kan ik u die lijst wel schriftelijk doen toekomen.
to send (také: to forward)
volume_up
toesturen {tranz. sl.}
In any event, we can send you an explanation in writing for your further information.
We kunnen u in ieder geval voor de duidelijkheid een schriftelijke verklaring toesturen.
I will send this to you in advance of the second reading.
Ik zal u deze reactie nog voor de tweede lezing toesturen.
I might perhaps send you those reports, Commissioner.
Ik zou u deze verslagen kunnen toesturen, commissaris.
to send (také: to ship, to transmit)
We cannot send our fishermen out to fish for us with engines which are 20 or 25 years old.
Wij kunnen onze vissers niet de zee opsturen met 20 of 25 jaar oude motoren.
. ~~~ They didn't want to send their books.
Dat deden ze niet -- ze wilden hun boeken niet opsturen.
To send the frail into the open sea in storm conditions was a capital blunder on the part of the Spanish Government.
Voorzitter, de zwakke Prestige de oceaan opsturen bij storm was een kapitale blunder van de Spaanse regering.
to send
It will be a pleasure for me to send the code of practice to the minister.
Ik zal de minister de gedragscode met alle plezier toezenden.
So if you can help us in getting member countries to send their data quickly and in similar formats, it would enable us to clarify our ideas considerably.
Als u er mede voor kunt zorgen dat de lidstaten ons hun gegevens snel en in dezelfde vorm toezenden, zou dat ons goed helpen om duidelijker ideeën te krijgen.
I believe that you have already received a series of particular items of information, but I shall shortly be sending you a summary document, which will give an overview.
U hebt naar ik meen een reeks specifieke inlichtingen ontvangen, maar ik zal u binnenkort een document toezenden dat een echt overzicht geeft.
to send (také: to transmit)

Příklady použití pro "to send" v nizozemském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThis device would automatically send the intended person the letter as an email.
Dit toestel zond de brief dan automatisch naar de bestemmeling als een e-mail.
EnglishCommissioner Bolkestein asks us what message we wish to send out to our partners.
De heer Bolkestein vraagt ons welk signaal wij aan onze partners moeten geven.
EnglishIt is not enough to simply say, 'I do not want that, so I shall send it back '.
De simpele slogan " dat wil ik niet, dus dat stuur ik terug " is kortzichtig.
EnglishThe Union must send out a very tough and unequivocal signal and must take action.
De Unie moet een zeer hard en duidelijk signaal geven en maatregelen treffen.
EnglishHowever, I believe that delay is a message which Parliament should not send.
Desalniettemin ben ik van oordeel dat dit Parlement geen vertraging mag inbouwen.
EnglishFor each euro we send to the EU, we therefore receive, on average, 80 % of it back.
Wij geven de EU dus een euro en krijgen daar gemiddeld 80 eurocent voor terug.
EnglishWe ought to also send out a very clear message that much has been done in Mostar.
Wij moeten ook zeer duidelijk kenbaar maken dat er veel gedaan is in Mostar.
EnglishThis urgency does not, however, mean that we should send money without discretion.
Deze noodzaak betekent echter niet dat er onoordeelkundig geld moet worden gezonden.
EnglishWe must be careful not to send out the wrong signal to the applicant countries.
Wij moeten oppassen dat wij niet het verkeerde signaal geven aan de kandidaat-landen.
EnglishThat satellite tag will now have your shark phone home and send in a message.
Door die satelliettag zal die haai nu contact houden en berichten uitsturen.
EnglishIt would be a very positive step to send them a clear signal to this effect!
Het zou zeer positief zijn als hierover een duidelijk signaal zou worden afgegeven!
EnglishThe data and figures on poverty send this House a deafening appeal for help.
De cijfers en gegevens over de armoede zijn een noodkreet aan dit Parlement.
EnglishSecondly, you can send your comments to me in writing, and I shall look into the matter.
In de tweede plaats stel ik voor dat u mij uw opmerkingen schriftelijk meedeelt.
EnglishThis is the positive message that we must continue to send to the people of Belarus.
We moeten deze positieve boodschap aan de burgers van Wit-Rusland blijven doorgeven.
EnglishYou could also send out a clear signal from your own country in that connection.
Ook in eigen land zou u daarvoor een duidelijk signaal af kunnen geven.
EnglishMoreover, it should also send a message to countries that are considering membership.
Er moet bovendien een signaal van uitgaan naar landen die het lidmaatschap ambiëren.
EnglishWith this in mind, the Commission needs, I believe, to send out two clear messages.
Daarom is het mijns inziens zaak dat de Commissie twee duidelijke boodschappen afgeeft.
EnglishThis would send out completely the wrong signals to the Chinese regime.
Opheffing zou immers een volkomen verkeerd signaal zijn aan het Chinese bewind.
EnglishWhat sort of signal does this send to Turkey and the other applicant countries?
Welk signaal geeft u hiermee aan Turkije en de andere kandidaat-landen?
EnglishWhy does it take four and a half months to send a fact-finding mission?
Waarom kost het vier en een halve maand om een onderzoeksmissie op touw te zetten?