anglicko-nizozemsko překlad pro "provided that"

EN

"provided that" nizozemský překlad

volume_up
provided {příč. min.}
EN

provided that {spojka}

volume_up
provided that (také: as, if, when)
It would be helpful if the Czech Government provided an answer to this question.
Het zou nuttig zijn als de Tsjechische regering hierop zou reageren.
Of course, it is only to be permitted when adequate safeguards are provided.
Dat dient weliswaar alleen maar geoorloofd te zijn als afdoende bescherming is gegarandeerd.
We can play a very strong role in globalisation, provided Europe is strong.
Wij kunnen een heel sterke rol spelen in de globalisering, als Europa sterk is.
provided that (také: if, in the event that)
The answer would be yes provided we had a good agreement.
Het antwoord zou ja zijn indien wij te maken hadden met een goede overeenkomst.
These objectives, criticized by some as too stringent, can be achieved, provided that the appropriate means are employed.
Deze doelstellingen worden soms te streng bevonden, maar zij kunnen worden bereikt, indien de juiste middelen worden gebruikt.
Adoption of the text shall be by simple majority provided that at least one third of Parliament's Members are present.
Goedkeuring van de tekst geschiedt bij gewone meerderheid, indien tenminste een derde van de leden van het Parlement aanwezig is.
provided that (také: if, when)
We will then move towards preparing a legislative proposal when these data are provided.
Wanneer wij over deze gegevens beschikken, zullen wij ontwerpwetgeving voorbereiden.
The Chinese will accept this, provided that they are taken seriously.
Want Chinezen vinden het niet zo bezwaarlijk wanneer ze voor vol worden aangezien.
And that information must also be provided to passengers in the event of a change of air carrier.
Deze informatie moeten de passagiers ook krijgen wanneer een luchtvervoerder wordt vervangen.
provided that (také: if)
In Amendment No 3 we indicate the legal framework which should be provided in case the voluntary agreements fail.
In amendement 3 brengen we het wettelijk kader onder de aandacht dat zou moeten worden opgesteld ingeval de vrijwillige verbintenissen geen resultaat opleveren.
The labour conditions and employee rights in the event that enterprises are restructured are provided for in other Community directives.
De arbeidsbetrekkingen en de rechten van de werknemers ingeval van de herstructurering van ondernemingen worden in andere communautaire richtlijnen geregeld.

Podobné překlady pro "provided that" nizozemsky

provided sloveso
provided spojka
to provide sloveso
that spojka
Dutch
that zájmeno

Příklady použití pro "provided that" v nizozemském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishSubsequently, we should also be provided with information on national positions.
Ook moeten wij geleidelijk aan informatie krijgen over nationale standpunten.
EnglishThis aid will be provided via the reconstruction agency and the fourth pillar.
Deze steun moet lopen via het agentschap voor de wederopbouw en de vierde pijler.
EnglishI heard one Member this morning say that more European money needs to be provided.
Ik hoorde een afgevaardigde vanmorgen zeggen, er moet meer Europees geld komen.
EnglishNew guidelines were also provided for future work in the fight against drugs.
Er werden ook nieuwe richtsnoeren gegeven voor de toekomstige drugsbestrijding.
EnglishEUR 4 million are to be provided for this programme next year and again in 2004.
In 2003 en 2004 zal voor deze programma's telkens 4 miljoen euro worden uitgetrokken.
EnglishI hope that in September new appropriations will be provided for these lines.
Ik hoop dat de betreffende begrotingslijnen in september zullen zijn verhoogd.
EnglishThirty years ago, it provided 7 % of international aid; today the figure is 17 %.
Het aandeel van de Unie in de mondiale hulp was dertig jaar geleden 7% en is nu 17%.
EnglishWe believe that this too is acceptable, provided that no extensions are granted.
Ook dat voorstel vinden wij aanvaardbaar zolang die periode maar niet verlengd wordt.
EnglishThis is comparable to that provided by a collective agreement for seafarers.
Dat is te vergelijken met datgene wat voor zeevarenden via een CAO voorzien is.
EnglishWe want to see the money on the line to make sure that compensation is provided.
Wij willen dat geld wordt uitgetrokken om compensaties te kunnen toekennen.
EnglishState aid must be defined and provided by a nation at times of economic crisis.
Staatssteun moet een uitzondering zijn in het economisch leven van een land.
EnglishWhat is proposed would run counter to what is provided for in Article 300.
Wat het Parlement voorstelt is niet verenigbaar met het bepaalde in artikel 300.
EnglishThe outline guideline of 1989 provided criteria for the authorization of additives.
De kaderrichtlijn uit 1989 bevat criteria voor de goedkeuring van additieven.
EnglishEurope, the EC and the democratic parties provided much support in their time.
Europa, de EG en de democratische partijen hebben te zijner tijd veel hulp verleend.
EnglishIn my view, an exception should therefore be provided for in the regulation.
Ik denk dus dat daarvoor in de regeling een uitzondering moet worden gemaakt.
EnglishThis evidence must then be provided before the product can come onto the market.
Dat bewijs moet dan geleverd worden voordat het product op de markt komt.
EnglishThe volume of aid provided by ECHO now stands at ECU 3.8 million in one year.
In één jaar bedroeg de totale omvang van de hulp voor ECHO 3, 8 miljoen ecu.
EnglishNational sovereignty is to be welcomed, provided that it serves public security.
Nationale soevereiniteit is een goede zaak die vooral de veiligheid van de burger dient.
EnglishWithin that framework, national support may be provided by the Member States.
Binnen dat kader zou er wel steun verleend kunnen worden door de lidstaten.
EnglishFrom the second week of the conflict onwards, we provided rapid humanitarian assistance.
Vanaf de tweede week van het conflict hebben we snelle humanitaire hulp geboden.