anglicko-nizozemsko překlad pro "to lessen"

EN

"to lessen" nizozemský překlad

NL

"lessen" anglický překlad

volume_up
lessen {mn. č.}
EN

EN to lessen
volume_up
[lessened|lessened] {sloveso}

Environmental aid in the future can also be used to lessen the burden production places on the environment.
Milieusubsidie moet men in de toekomst ook kunnen gebruiken om de milieubelastende productie te verminderen.
If its remit is too broad, the force of the group will be lessened.
Want als wij een te algemene taakomschrijving maken, zal dat de kracht van de groep verminderen.
The point I am trying to make, Mr Cunha, is that reducing fleet capacity is not the only way to lessen the pressure on resources.
Daarmee wil ik aangeven, collega Cunha, dat inkrimping van de vloot niet de enige mogelijkheid is om de visserijdruk te verminderen.

Příklady použití pro "to lessen" v nizozemském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIn all probability, the charge on the budget will lessen over time.
De druk op de begroting zal naar alle waarschijnlijkheid in de loop van de tijd afnemen.
EnglishThese proposals lessen the requirement to speak English across air traffic control.
Deze voorstellen verlagen echter de eis om Engels te spreken binnen de gehele luchtverkeersleiding.
EnglishThe easiest way to lessen our energy dependency is by using less energy.
De eenvoudigste manier om onze afhankelijkheid van olie te verkleinen, is minder energie verbruiken.
EnglishFirst of all, several amendments seek to lessen the proposed price reductions, or even to dispense with them altogether.
Ten eerste wordt met meerdere amendementen beoogd de voorgestelde prijsverlagingen af te zwakken of er zelfs van af te zien.
EnglishThis simple fact, ladies and gentlemen, should lessen public mistrust and should even help to do away with it altogether.
Dát alleen al, collega's, zou het wantrouwen van de publieke opinies kunnen milderen, zo niet geleidelijk aan helpen wegnemen.
EnglishSelf-control, I repeat self-control, by the media should lessen the negative effects of giving too much publicity to terrorist activities.
Zelfcontrole, ik herhaal zelfcontrole van de media moet voorkomen dat de terroristische acties luid opklinken.
EnglishThe fact that the talks on accession will not lead to changing the legal framework does not lessen the importance of the issue.
Dat de toetredingsonderhandelingen niet leiden tot een wijziging van het wettige kader, vermindert niet het belang van de zaak.
EnglishThe Green Group would also like to emphasise that it is essential to bring in an environment tax to lessen the use of fertilisers.
De Groenen willen ook benadrukken dat milieubelastingen moeten worden ingevoerd, zodat het gebruik van mest verminderd kan worden.
EnglishThis would serve to lessen the yearly conflict that has tainted the preparation of the EU budget in the last couple of years.
Dat zal de jaarlijkse onenigheid afzwakken die nu al een paar jaar een stempel op de opstelling van de Europese begroting heeft gedrukt.
EnglishThat way we can ensure that we are making an investment now which will lessen any claim on the structural and cohesion funds later is lessened.
Zo kunnen wij zorgen dat wij nu reeds investeren om te zorgen dat later het beslag op de structuur- en de cohesiefondsen gewoon minder wordt.
EnglishThis does not lessen my appreciation for your work, but I do think you should have let those people speak who appealed to the Rules.
Dat vermindert niet mijn waardering voor uw werk maar ik vind dat u daarnet het woord had moeten geven aan diegenen die een beroep deden op het Reglement.
EnglishHowever this does not lessen the commitment of our Government to the principles of the report and the underlying values inherent therein.
Dit doet echter geen afbreuk aan het feit dat onze regering het eens is met de beginselen van dit verslag en de waarden en normen die daaraan ten grondslag liggen.
EnglishIf enlargement comes about too quickly, it might lessen our chances of achieving the results we want to see in the economy and with regard to security.
Als de uitbreiding te snel plaatsvindt, kan zij een rem zetten op onze mogelijkheden om de gewenste resultaten te boeken op het gebied van economie en veiligheid.
EnglishThe European Union is keen to ensure that this situation does not worsen and is trying to mobilise all possible means to lessen its effects.
De Europese Unie wil hoe dan ook vermijden dat de situatie verslechtert en verklaart zich bereid alle mogelijke middelen aan te wenden om de gevolgen van de droogte in te dijken.
EnglishFor this reason, it must become customary to assess the consequences and automatically establish measures to lessen the negative effects of commercial concessions granted by the Commission.
Het moet daarom een gewoonte worden die gevolgen te evalueren, en daaraan automatisch maatregelen te verbinden om die negatieve gevolgen te verzachten.
EnglishNot only is this necessary in order to lessen the burden on employers, but also enable a much more flexible and adequate response to the developments in these dynamic markets.
Dat is niet alleen nodig om ons als werkgevers te ontlasten, maar ook om veel flexibeler en adequater op de ontwikkelingen in deze dynamische markten te kunnen reageren.
EnglishAs you all know, in the pursuit of this action, the European Union will find itself facing some sensitive and complex issues, but this will certainly not lessen our commitment in any way.
Iedereen beseft dat de Europese Unie daarbij delicate en complexe vraagstukken het hoofd zal moeten bieden, maar wij zullen daar zeker niet voor terugdeinzen.
EnglishThe underlying basis for the right is the desire to lessen the injustice suffered by the authors of certain original works of art which are destined to become objects of viewing.
Het recht heeft tot doel een onrechtvaardigheid uit de wereld te helpen waarvan scheppers van voor bezichtiging bestemde oorspronkelijke kunstwerken het slachtoffer zijn.
EnglishIt will improve the efficiency of energy usage in EU countries, it will save on energy resources, it will reduce gas emissions and it will lessen the growing dependence on imported energy.
Dat verbetert in de EU-landen de doeltreffendheid van het energiegebruik en bespaart energiebronnen, vermindert de uitstoot en vermindert de groeiende afhankelijkheid van geïmporteerde energie.