anglicko-nizozemsko překlad pro "direct"

EN

"direct" nizozemský překlad

volume_up
direct {příd. jm.}
NL

"direct" anglický překlad

volume_up
direct {příd. jm.}
volume_up
direct {přísl.}

EN direct
volume_up
{přídavné jméno}

direct (také: hard-hitting, immediate, straight)
volume_up
direct {příd. jm.}
This is the most kind of direct, obvious intersection of the two things.
Dit is het meest direct en voor de hand liggende raakvlak van twee dingen.
The amendments proposed by this report are a direct result of this evaluation.
De amendementen die worden voorgesteld in dit verslag zijn een direct gevolg van deze evaluatie.
The first, agriculture, is one that touches on my direct powers.
Ten eerste is dat een kwestie waarvoor ik direct verantwoordelijk ben: de landbouw.
direct (také: immediate, point-blank, straight, live)
volume_up
rechtstreeks {příd. jm.}
This positive development is a direct result of investment.
Deze positieve evolutie is een rechtstreeks gevolg van de investeringen.
As you know, these negotiations have a direct bearing on the textile sector.
U weet dat de onderhandelingen rechtstreeks betrekking hebben op de textielindustrie.
The humanitarian tragedy in Darfur is a direct consequence of this, among other things.
Het humanitaire drama in Darfour is hier onder meer een rechtstreeks gevolg van.
direct (také: correct, exact, proper, right)
volume_up
recht {příd. jm.}
Trivialising AIDS and making it taboo are a direct route to catastrophe.
AIDS taboe maken of bagatelliseren voert recht naar de afgrond.
In my opinion she has been a model comrade and a model colleague, diligent, direct, dedicated.
Zij is een voorbeeldige kameraad en een voorbeeldige collega geweest, ijverig, recht door zee en toegewijd.
Recht voor z'n raap, hè?
direct (také: straight)
volume_up
live {příd. jm.}
direct (také: straight)
volume_up
regelrecht {příd. jm.}
This viewpoint is a direct result of reversing ends and means.
Deze opvatting is een regelrecht gevolg van de omkering van doel en middel.
That would be a direct breach of the agreed compromise.
Dat zou een regelrechte inbreuk betekenen op het overeengekomen compromis.
In my opinion, that is a direct attack on Mr Vitorino's policy.
Dat vind ik een regelrechte aanval op het beleid van de heer Vitorino.
direct (také: candid, downright, forthright, frank)
volume_up
openhartig {příd. jm.}

Příklady použití pro "direct" v nizozemském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIn any case, however, we cannot give up direct rule as a method of management.
Maar hoe dan ook, we mogen het beginsel van het eigen beheer niet laten varen.
EnglishFour months ago the direct night train from Stockholm to Berlin disappeared.
Vier maanden geleden is de rechtstreekse nachttrein Stockholm-Berlijn verdwenen.
EnglishDirect participation makes possible a European perspective at the local level.
Directe participatie maakt een Europees perspectief op lokaal niveau mogelijk.
EnglishAccording to the media, my country would be one of the direct targets of this report.
Als men de media mag geloven, is mijn land een van de doelwitten van dit verslag.
EnglishWe have a direct financial interest in these issues being settled before enlargement.
Wij hebben er alle belang bij dat deze zaken voor de uitbreiding geregeld worden.
EnglishThis is a purely ideological measure, with no direct effect on the environment.
Het is zuiver een ideologische maatregel, zonder rechtstreekse invloed op het milieu.
EnglishIt says a lot that the statement makes no direct reference to the past, however.
Wat opvalt is dat er in deze verklaring met geen woord wordt gerept over het verleden.
EnglishOtherwise, this could have a direct bearing on the EU's relations with ASEAN.
Zoniet zal dit de verhouding tussen de EU en de AESAN ongunstig beïnvloeden.
EnglishIt is with all of the direct or indirect victims in mind that we must intervene.
Het is denkend aan alle directe en indirecte slachtoffers dat we in actie moeten komen.
EnglishThis is the direct responsibility of the Member States and the Commission.
Dat behoort tot de directe verantwoordelijkheid van de lidstaten en de Commissie.
EnglishToday we are again discussing renationalisation and direct national contributions.
Zo is momenteel opnieuw sprake van hernationalisaties en directe nationale bijdragen.
EnglishThe direct criteria for accession are clearly stated in the Europe Agreements.
De directe criteria voor toetreding zijn duidelijk weergegeven in de Europa-akkoorden.
EnglishI am only talking here about direct costs and not indirect costs which are also great.
En dan heb ik het nog niet eens over de, overigens aanzienlijke, indirecte kosten.
EnglishAll direct forms of support for agricultural production ought gradually to be abolished.
Alle directe steun aan de landbouwproductie moet stapsgewijs worden afgeschaft.
EnglishThis included the direct intervention of the President of Russia himself.
Het ging hierbij zelfs om directe interventie van de Russische president zelf.
EnglishThe time has come to open direct negotiations between China and the Dalai Lama.
Het moment is gekomen voor rechtstreekse onderhandelingen tussen China en de Dalai Lama.
EnglishIt is quite obvious that nowadays there is no direct military threat to Europe's security.
Het is duidelijk dat Europa vandaag geen directe militaire bedreiging meer kent.
EnglishIn principle, businesses must operate without direct government subsidies.
In beginsel dienen ondernemingen te opereren zonder directe overheidssteun.
EnglishThat is essential for the development of the direct marketing industry.
Voor de ontwikkeling van de desbetreffende bedrijven is dit van essentieel belang.
EnglishI see no reason whatsoever for the European Union to raise its own direct tax.
Ik zie dan ook geen enkele reden waarom de Unie een eigen directe belasting zou invoeren.