anglicko-nizozemsko překlad pro "coward"

EN

"coward" nizozemský překlad

volume_up
coward {podstatné jméno}

EN coward
volume_up
{podstatné jméno}

coward (také: chicken, funk, sissy)
Any coward here dare challenge me, let him speak!
De eerste lafaard die mij durft uit te dagen, dat hij het nu zegt!
In front of Rufus you are Ezra the coward.
Bij Rufus ben je Ezra de lafaard.
One man is born a hero, his brother a coward.
De één is een held, de ander een lafaard.
coward (také: chicken)
coward (také: funk)
coward
volume_up
broekschijter {de} [neform.] (Belgian Dutch)

Příklady použití pro "coward" v nizozemském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAny man who does not return will not be thought a coward or uncommitted.
Wie niet terugkomt, zal niet als laf of ontrouw worden beschouwd.
EnglishWhat kind of coward shit is that, man?
EnglishThat is the coward's course.
EnglishLike those who share his creed, who murder and then flee, he spits out his poison on this House and then disappears like a coward.
Net als zijn geestverwanten die moorden en vervolgens vluchten, spuit hij zijn gif in deze Vergadering en daarna neemt hij laf de benen.