anglicko-nizozemsko překlad pro "counter"

EN

"counter" nizozemský překlad

volume_up
counter {podstatné jméno}
NL

"counteren" anglický překlad

EN counter
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

counter
Another key issue is the traceability of animal products from the shop counter to the manufacturer.
Een ander punt van aandacht is de traceerbaarheid van dierlijke producten van toonbank tot kweker.
For that reason we need beef to be labelled all the way through to the shop counter.
Daarom is etikettering van rundvlees tot op de toonbank nodig.
You will drive people to sell on the black market, under the counter.
U dwingt ze ertoe zwarthandel te bedrijven, onder de toonbank.
counter (také: enumerator, marker, numerator, teller)
The counter serves as a template to fill in a square in the middle of this thing.
. ~~~ De teller dient als sjabloon om een vierkant in het midden van dit ding in te vullen.
So, you can come up with a set of tiles that when they come together, form a little binary counter rather than a checkerboard.
Een set van deze tegels vormen samen een soort binaire teller in plaats van een dambord.
If you look at the square that you build with the origami and some counters growing off it, the pattern that it has is exactly the pattern that you need to make a memory.
Als je kijkt naar het vierkant dat je bouwt met origami en een aantal tellers erop, is het patroon dat je krijgt precies het patroon dat je nodig hebt om een geheugen te maken.
counter (také: stiffener)
volume_up
contrefort {het} (hielstuk)

2. "kitchen counter"

counter (také: dresser)
I have dropped a blob of organic yogurt from happy self-actualized local cows on my counter top, and I grab a paper towel and I want to wipe it up.
Ik heb een klodder organische yoghurt van gelukkige zelfgerealiseerde lokale koeien gemorst op mijn aanrecht, en ik pak een papieren doek om het op te ruimen.

Příklady použití pro "counter" v nizozemském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThat Article obliges the Community to commence action to counter discrimination.
Dit artikel verplicht de Gemeenschap maatregelen tegen discriminatie te nemen.
EnglishHowever, legislation alone is not enough to counter discrimination effectively.
Wetgeving alleen is echter niet genoeg om discriminatie doeltreffend te bestrijden.
EnglishIn the information society in which we now live, propaganda is counter-productive.
In de informatiemaatschappij van vandaag de dag werkt propaganda contraproductief.
EnglishWe believe that targeted assassinations are wrong, illegal and counter-productive.
Wij vinden dat gerichte executies verkeerd, illegaal en contraproductief zijn.
EnglishThis is actually a trend that runs counter to the idea of the constitutional state.
Dat is een ontwikkeling die eigenlijk in strijd is met de rechtsstaatgedachte.
EnglishToo much information, especially irrelevant information, is counter-productive.
Te veel informatie, vooral als die niet ter zake doet, is contraproduktief.
EnglishEvery person of sense now knows that the neo-liberal counter-reform has failed.
Ieder weldenkend mens weet ondertussen dat de neoliberale tegenhervorming is mislukt.
EnglishWhat is proposed would run counter to what is provided for in Article 300.
Wat het Parlement voorstelt is niet verenigbaar met het bepaalde in artikel 300.
EnglishThe remuneration of donations could be counter-productive in terms of quality.
Het belonen van donatie kan een tegengesteld effect op de kwaliteit hebben.
EnglishThe procedure adopted for this regulation runs very much counter to those attempts.
De procedure die bij deze verordening is gevolgd, staat echter haaks op dat streven.
EnglishThis runs counter to common sense and also to the provisions of the Treaties.
Dit druist in tegen het gezonde verstand en ook tegen de bepalingen van de Verdragen.
EnglishThis would allow us to counter terrorist actions swiftly and efficiently.
Op die manier zouden we terroristische acties snel en efficiënt kunnen tegengaan.
EnglishIt therefore runs counter to my convictions and does not have my backing.
Derhalve is het niet verenigbaar met mijn standpunten en zal ik het niet steunen.
EnglishI should like to deal with one concrete point, the question of the electronic counter.
Ik wil nog op een enkel concreet punt ingaan, dat van het elektronische loket.
EnglishThis is not acceptable and runs counter to protection of the global environment.
Dit is onaanvaardbaar en het druist in tegen de bescherming van het milieu in de wereld.
EnglishNow for the second question: what counter-proposal does the other side have to offer?
En nu het tweede punt: welk voorstel plaatst de andere zijde hier tegenover?
EnglishA number of decisions have now been taken in the EU which run counter to our interests.
Nu zijn er een aantal EU-besluiten genomen die tegen onze wetgeving indruisen.
EnglishSuch cooperation will be an effective counter-measure to organized criminality.
Een dergelijke samenwerking is een efficiënte zet tegen de georganiseerde criminaliteit.
EnglishIn addition, I should like to congratulate Mr Patten for his counter-attack.
Tevens wil ik een compliment geven voor de tegenaanval van de heer Patten.
EnglishYesterday's resolution was counter-productive - it gets us nowhere at all.
Het besluit van gisteren is contraproduktief en brengt ons geen stap verder.