EN control
volume_up
{podstatné jméno}

control (také: check, check-up, checkout, inspection)
If control is not exercised by Parliament, then there is no control.
Indien het Europees Parlement geen controle uitoefent, is er helemaal geen controle.
Well, can you do it with less control, or with a different kind of control?
Kun je dus met minder controle toe, of met een ander soort controle?
You no longer have any national control; you no longer have any European control...
U heeft geen nationale controle meer, u heeft geen Europese controle...
I am no longer sure whether the government still has responsibility and control.
Ik weet namelijk niet of de regering nog wel de verantwoordelijkheid en de controle heeft.
The British Government is subject to the control of the House of Commons.
De Britse regering is verantwoording schuldig aan het Lagerhuis.
It is a mockery for the government to allege it has everything under control.
Hoe kan de regering beweren dat zij alles onder controle heeft?
control (také: action, clout, influence, leverage)
I am not in control of Parliament's procedures for putting this on their agenda.
Ik heb geen invloed op de procedures van het Parlement voor de agendering van dit onderwerp.
They tried to exert some control over the size and distribution of EU fleets.
Het doel hiervan was enige invloed uit te oefenen op de omvang en de verdeling van de EU-vloten.
You legitimately need some control over their actions.
Je hebt dus het recht op een of andere manier invloed uit te oefenen op zijn gedrag.
control (také: fight, combat)
Fortunately, in either biological control or even natural control, resistance is extremely rare.
Gelukkig is bij biologische bestrijding, de natuurlijke bestrijding, resistentie zeer zeldzaam.
The European Centre for Disease Control is very active in this effort.
Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding is heel actief op dit gebied.
I welcome this proposed Directive on measures for the control of avian influenza.
-- Ik verwelkom dit voorstel voor een richtlijn betreffende maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza.
control (také: check, command, mastery)
Control of infectious diseases goes hand in hand with proper monitoring.
De beheersing van besmettelijke ziekten gaat hand in hand met een goede controle.
The European Union cannot confine its activities to immigration control.
De Europese Unie mag haar actie niet beperken tot beheersing van de immigratie.
Communicable diseases surveillance and control is one of these.
De surveillance en beheersing van besmettelijke ziekten is één van die taken.
Control of the security forces is now in civilian hands.
Het bestuur van de veiligheidstroepen is in civiele handen overgedragen.
They want more democracy and less control from the centre.
Ze willen meer democratie en minder centraal bestuur.
In terms of statehood, it is, however, young, having been subject to Russian and Soviet control.
Het is echter een jonge staat, die onder Russisch en sovjetcommunistisch bestuur heeft geleefd.
control (také: power, rule, dominion)
Global mastery of communications must be balanced by a joint international willingness to practice self-regulation and control.
Een gemeenschappelijke internationale wil tot zelfregulering en controle moet het tegenwicht vormen voor de wereldwijde heerschappij van de communicatie.
The agenda is designed to transfer vital parts of society's criminal law, policy on crime and administration of justice to the EU's control.
Het is de bedoeling fundamentele delen van het nationale strafrecht, van het crimineel beleid en van de rechtspraak onder de heerschappij van de EU onder te brengen.
control (také: reign, rule)
Mr President, the human rights situation in Burma continues to deteriorate under the not-so-gentle control of the military junta.
Mijnheer de Voorzitter, de mensenrechtensituatie in Birma verslechtert nog steeds onder het niet-zo-zachtzinnige bewind van de militaire junta.
control (také: steering)
He has bicycle brake cables going down to the head control in his hand.
Hij heeft remkabels van een fiets die leiden naar de besturing van het hoofd in zijn hand.
I'm walking around the stage -- I'm not attending to the control of my legs.
Ik loop over het podium, besteed geen aandacht aan de besturing van mijn benen.
De besturing werkt goed.

Příklady použití pro "control" v nizozemském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThere are currently 66 national and local air traffic control centres in Europe.
In Europa zijn er momenteel 66 nationale en lokale luchtverkeersleidingscentra.
EnglishAs a former member of the Committee on Budgetary Control I myself am also guilty.
Als voormalig lid van de Commissie begrotingscontrole ben ik ook zelf schuldig.
EnglishInflated results started coming in and the mob was starting to get out of control.
Overdreven resultaten begonnen binnen te komen en de menigte begon te ontsporen.
EnglishA second difficulty concerns solid border control by the Romanian authorities.
Een tweede pijnpunt betreft een solide grensbewaking door de Roemeense overheid.
EnglishIt is the dictates of nature that should control agriculture throughout the EU.
De landbouw in de hele EU dient te worden bepaald door natuurlijke omstandigheden.
EnglishWe are going to create a management and control system in every Directorate-General.
Wij zullen in elk directoraat-generaal een beheers- en controlesysteem opzetten.
EnglishIndeed, we in Scotland control our own education system and have for centuries.
In Schotland beheren we ons eigen onderwijsstelsel, en we doen dat al eeuwen.
EnglishThey're there to control, keep the shipping lanes open and make oil available.
Ze controleren de zaak, houden de scheepsroutes open en houden olietoevoer gaande.
EnglishIt takes place in real time and you can't control what you're going to say."
Dat heeft plaats 'in real time', en je kan niet controleren wat je gaat zeggen."
EnglishThey indicate that Member States urgently need to reinforce their control systems.
Dit betekent dat de lidstaten hun controlesystemen dringend moeten versterken.
EnglishThirdly, we need to strengthen the fisheries control regulation in general.
Op de derde plaats moet de controleverordening in het algemeen versterkt worden.
EnglishThere are two amendments that we are concerned about regarding port state control.
Er zijn twee amendementen over havenstaatcontrole waarover we onze twijfels hebben.
EnglishIt pushes up the cost of air traffic control and leads to expensive delays.
Het maakt de luchtverkeersleiding extra duur en leidt tot kostbare vertragingen.
EnglishI fear that this policy first creates crises which it then endeavours to control.
Ik vrees dat zulk een beleid de crisissen die het wil bestrijden, eerst zelf creëert.
EnglishThe Committee on Budgetary Control proposes not to discharge the Commission.
De Commissie begrotingscontrole stelt voor de Commissie geen kwijting te verlenen.
English Compliance with these rules shall be subject to control by an independent authority.
    Een onafhankelijke autoriteit ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd.
EnglishThis includes control by the European Parliament and the European Court of Justice.
Dit betekent toezicht door het Europees Parlement en het Europese Hof van Justitie.
EnglishThe new regulation will, the committee believes, be easier to monitor and control.
De commissie denkt dat de nieuwe regeling gemakkelijker te controleren valt.
EnglishCertain societies are in fact already trying to control this burgeoning cybereconomy.
Bepaalde ondernemingen trachten die opkomende cybereconomie nu al te controleren.
EnglishThis will be very sensible in practice for feasibility and control purposes.
Dit zal de werkbaarheid en controleerbaarheid in de praktijk zeer ten goede komen.