EN accomplished
volume_up
{přídavné jméno}

accomplished (také: able, competent)
volume_up
bevoegd {příd. jm.}
accomplished (také: contented, pleased, satisfied)
volume_up
voldaan {příd. jm.}
accomplished (také: adept, experienced, expert, skilled)
volume_up
ervaren {příd. jm.}
But too many rules prevent accomplished jazz musicians from improvising.
Maar teveel regels belemmert ervaren jazz musici bij het improviseren.
accomplished (také: able, competent)
volume_up
competent {příd. jm.}
accomplished (také: able, adept, competent, experienced)
volume_up
deskundig {příd. jm.}
accomplished (také: able, competent, skilled)
volume_up
vakkundig {příd. jm.}
accomplished
volume_up
voltrokken {příd. jm.}
Having successfully accomplished the separation of church and state, I believe we ought now to devote our energies to separating political power and the media.
We hebben de scheiding van kerk en staat met succes voltrokken; ik denk dat we ons nu moeten wijden aan de scheiding van de media en politieke macht.
accomplished (také: civilized, courteous, ladylike, polite)
volume_up
beschaafd {příd. jm.}
accomplished
volume_up
uitgemaakt {příd. jm.}
accomplished (také: adept, experienced, expert, practised)
volume_up
geoefend {příd. jm.}
accomplished
volume_up
voldane {příd. jm.}
accomplished
volume_up
voldongen {příd. jm.}
Mr Solana speaks as though the European Union common foreign and security policy is an accomplished fact.
De heer Solana spreekt alsof het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de Europese Unie een voldongen feit is.
accomplished (také: full-blown)
volume_up
volleerd {příd. jm.}
accomplished (také: talented)
volume_up
getalenteerd {příd. jm.}
accomplished (také: gifted, talented, moxie)
volume_up
talentvol {příd. jm.}
accomplished (také: able, adept, competent, experienced)
volume_up
zaakkundig {příd. jm.}
accomplished (také: reputable)
volume_up
welopgevoed {příd. jm.}

Synonyma (anglicky) pro "accomplished":

accomplished

Příklady použití pro "accomplished" v nizozemském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWe would like to thank the rapporteur for his accomplished work on the report.
Wij willen de rapporteur dank zeggen voor zijn doorwrochte arbeid aan dit verslag.
EnglishAt the same time, we have major tasks ahead of us that have to be accomplished.
Tegelijkertijd staan we echter voor grote opgaven die moeten worden vervuld.
EnglishAll that the human mind has accomplished is but the dream before the awakening."
Al wat de menselijke geest heeft verwezenlijkt is slechts de droom voor het ontwaken."
EnglishThe Commission is quite prepared to investigate how this could be accomplished.
De Commissie is volledig bereid om te onderzoeken hoe die tot stand zou kunnen komen.
EnglishAnd I would ask you to appreciate the significance of what we have accomplished.
Daarom verzoeken wij u de betekenis van het bereikte resultaat naar waarde te schatten.
EnglishIt achieved a substantive change-over to democracy, which Turkey has not accomplished.
Griekenland heeft voor een echte democratie gekozen en dat heeft Turkije niet gedaan.
EnglishMy group congratulates the Ombudsman on the work he accomplished in 1999.
Mijn fractie complimenteert de ombudsman met het werk dat hij in 1999 geleverd heeft.
EnglishBut what was even more important was the fact that they actually accomplished their mission.
Wat nog veel belangrijker was, was dat ze feitelijk geslaagd waren in hun missie.
EnglishNo doubt Brussels saw that as an economic mission accomplished.
Ongetwijfeld beschouwde Brussel dat als de voltooiing van een economische missie.
EnglishIn many ways over 60-plus years the UN has accomplished this vital mandate.
De VN hebben deze belangrijke opdracht meer dan zestig jaar lang op allerlei manieren vervuld.
EnglishIt would mean a great deal to me if this were to be accomplished.
De vervulling van deze wens zal de voldoening van uw rapporteur betekenen.
EnglishI would like to thank Parliament and Mrs Evans for the initiative and the work accomplished.
Ik wil het Parlement en mevrouw Evans voor het initiatief en het verrichte werk bedanken.
EnglishI was appointed as a teaching assistant at my university because I accomplished with honor.
Ik werd aangesteld als onderwijsassistent op mijn universiteit omdat ik met lof geslaagd was.
EnglishThe European Parliament has accomplished a concrete task, laid down by the Treaty of Rome.
Het Europees Parlement heeft een wezenlijke taak vervuld, opgedragen door het Verdrag van Rome.
EnglishIf I had to sum it all up in two words, I would know exactly which ones to choose: ‘ mission accomplished
Als ik alles zou moeten samenvatten in twee woorden, zou ik zonder meer zeggen:
EnglishIt made the task of the rapporteurs difficult, but they have accomplished it in an exemplary way.
De taak van de rapporteurs was dan ook moeilijk, maar ze hebben deze voorbeeldig volbracht.
EnglishI doubt, on that day 50 years ago, they even dreamed of what Salman Khan has accomplished.
Ik twijfel eraan dat ze toen, 50 jaar geleden, durfden te dromen van wat Salman Khan heeft bereikt.
EnglishThe first hesitant steps towards a negotiated solution have been accomplished with a certain amount of pain.
De eerste onzekere onderhandelingsronden zijn niet zonder slag of stoot verlopen.
EnglishHow enduring, our bland fatal assurance that reflection is righteousness being accomplished.
volharden in die kille, ja dodelijke zekerheid dat overweging alleen al ons besluit rechtvaardigt.
EnglishIt gives me great satisfaction to see what work has been accomplished.
Het schenkt enorm veel voldoening dat het werk volbracht is.