EN space
volume_up
{podstatné jméno}

space (také: alleyway, interstice, lane, mews)
volume_up
köz {podstatné jméno}
Advertising involves unfair practices and intrusion into public and private spaces, while making a number of target public groups vulnerable.
A reklámozás tisztességtelen gyakorlatokat és a köz- és magánszférába történő beavatkozást rejt magában, számos célcsoportot sebezhetővé téve.
space (také: area, circuit, corner, countryside)
volume_up
terület {podstatné jméno}
Beyond the road or track lay heading towards what seemed infinite space.
Az úton vagy ösvényen túl végtelennek tűnő terület volt.
Label the space inside those new lines 'Jawa Preserve.'
Az új vonalak közti területet jelöld java terület névvel!
It's a bloody nightmare, lots of buildings, lots of space, multilevel.
Ez egy lidércnyomás, rengeteg épület, hatalmas terület, több szint.
space (také: chasm, emptiness, gap, vacancy)
volume_up
űr {podstatné jméno}
Of course space will be militarised and weaponised.
Természetesen az űr militarizálása és az űrfegyverkezés meg fog történni.
The races of known space are vastly richer for the interstellar trade.
Az ismert űr különböző fajai módfelett meggazdagodtak a csillagközi kereskedelem által.
That space and time and thought aren't the separate things they appear to be?
Hogy az űr, meg az idő, meg minden... nem különálló dolgok, aminek látszanak?
space (také: clearance, field, ground, place)
volume_up
tér {podstatné jméno}
A. is space--space and mobility and freedom.
A. lényege a tér - a tér, a mozgás és a szabadság.
Space swelled, and was amplified to an extent of unutterable infinity.
A tér kitágult, s kimondhatatlanul végtelenül megnövekedett.
The sense of space, and in the end the sense of time, were both powerfully affected.
Harmadszor: az idő és a tér érzékelése rendkívül erősen megváltozott.
space (také: clearance, interstice, interval)
volume_up
térköz {podstatné jméno}
Enter the amount of space that you want to leave above the selected paragraph(s).
Adja meg a térköz mértékét, melyet a kijelölt bekezdések felett akar kihagyni.
Enter the amount of space that you want to leave below the selected paragraph(s).
Adja meg a térköz mértékét, melyet a kijelölt bekezdések alatt akar kihagyni.
Enter the amount of horizontal space you want at the beginning of the connector.
Adja meg a vízszintes térköz mértékét, melyet az összekötő kezdeténél akar kihagyni.
space (také: compass, coverage, dimension, expanse)
volume_up
kiterjedés {podstatné jméno}
space (také: corner, dump, locality, location)
volume_up
hely {podstatné jméno}
Displays the amount of free space (in megabytes) that is available in the database.
Megjeleníti az adatbázis számára elérhető szabad hely (MB) mennyiségét.
There is not enough disk space available to save the file %file%.
Nincs elegendő hely a lemezen a következő fájl mentéséhez: "%file%".
Displays the amount of used space in the database as a percentage.
Százalékosan mutatja az adatbázisban a használt hely mennyiségét.
space (také: cycle, period, season, space of time)
volume_up
időszak {podstatné jméno}
space (také: distance)
volume_up
táv {podstatné jméno}
space (také: distance, interval, offset, range)
volume_up
távolság {podstatné jméno}
The real difficulty facing us is distance and space, not actual military opposi­tion.
Az igazi nehézséget nem is az ellenállás jelenti, hanem a távolság és a terep.
The spirit drifted through the distanceless space and joined him.
A szellem pedig átlebegett a távolság nélküli téren, és csatlakozott hozzá.
We ran and ran until we were completely blown, but the space between us grew ever wider.
Lélekszakadva rohantunk, a távolság azonban egyre nőtt közöttünk.
volume_up
férőhely {podstatné jméno}
According to current projections, we will not run out of prison space for the next 500 years.
A jelenlegi adatok szerint lenne elég börtön-férőhely a következő 500 évre. s ma itt egy, de csak is egy az urak közül megkap 49% üzleti részt.
space (také: interim, interval, lapse, period)
volume_up
időköz {podstatné jméno}
space
volume_up
betűköz {podstatné jméno}
For expanded or condensed spacing, enter the amount that you want to expand or condense the text in the by box.
Ritkított vagy sűrű betűköz beállításához a betűköz méretét kell a beviteli mezőbe írni.
space
volume_up
szóköz {podstatné jméno}
Specifies whether to represent every space in the text with a dot.
Megadja, hogy a szövegben minden szóköz ponttal legyen-e feltüntetve.
Specifies that these space wildcards will be removed if they are at the end of a line.
Ezek a szóköz-helyettesítő karakterek törlődnek, amennyiben a sor végére kerülnek.
Negatív, keskeny szóköz hozzáadása
space (také: spacer, white line)
volume_up
térző {podstatné jméno}
space
volume_up
világűr {podstatné jméno}
The utilisation of space has quite imperceptibly come to be part of daily life.
A világűr felhasználása észrevétlenül vált a mindennapjainkká.
In this way, the European space policy will come to be part of Europe's identity.
Így válik az európai világűr-politika Európa identitásának részévé.
And yet despite this, hardly any of us have ever heard space.
És ennek ellenére, alig néhányunk hallotta valaha a világűr hangját.

Synonyma (anglicky) pro "space":

space

Příklady použití pro "space" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishSybyl grimaced in frustration, but Planch, the space trader, looked unperturbed.
Sybyl elkeseredett grimaszt vágott, de Mors Planch, az űrkufár nem jött zavarba.
EnglishThe European Defence Agency will develop military space surveillance capability.
Az Európai Védelmi Ügynökség katonai űrfelügyeleti képességet fog kifejleszteni.
EnglishBoaz and Unk had separated after one Earthling year together in the space ship.
Boaz és Unk egy földi évet töltött együtt az űrhajóban, mielőtt útjaik elváltak.
EnglishBehind this was the darkness of the forest proper and the open space of the scar.
E mögött sötétedett a tulajdonképpeni erdő a beléje vágott nyiladék sebhelyével.
EnglishBut if we want to continue beyond the next hundred years, our future is in space.
De ha az elkövetkezendő száz év után is folytatni akarjuk, a világűrben a jövőnk.
EnglishFor the last fifty years I've been running about in human space, and what am I?
Az utóbbi ötven évben keresztül-kasul bejártam az emberi űrt, és mégis mi vagyok?
EnglishYou get one parking space in the lot across the street, and here are two keys.
Az utca túloldalán lévő parkolóban kap egy helyet, és tessék, itt van két kulcs.
EnglishRaymond Andrew Joubert is gone; this is the space cowboy, the specter of love.
Raymond Andrew Joubert eltűnt, és a helyén az űrcowboy, a szerelem kísértete ül.
EnglishAs Bee and Chrono reached Rumfoord and the Space Wanderer, Rumfoord walked away.
Amikor Bee és Chrono odaért Rumfoordhoz és az rvándorhoz, Rumfoord odébb állt.
EnglishThis space you're in, I've arranged for it to be a permanent, ah— Preserve?
- Elintéztem, hogy ebben a térben, amiben ti vagytok, állandó legyen a... ah...
EnglishTalk about space always seems to be hung on ambiguities of purpose and timing.
Az űrről való diskurzus mindig homályban tartja a cél és az időzítés kérdéseit.
EnglishThat is why I am in favor of manned -- or should I say, personed -- space flight.
Ezért is vagyok híve az olyan űrrepülésnek, amelyben emberek is részt vesznek.
EnglishCallista piloted their space yacht, following the coordinates Luke had given her.
Callista vezette az űrhajót a koordinátáknak megfelelően, amelyeket Luke megadott.
EnglishLuke talked of Yoda as he brought their space yacht through a break in the canopy.
Luke beszélt Yodáról, miközben leszállt az űrhajójukkal a mocsaras dzsungelben.
EnglishI am perturbed that absolutely no space is given to divergent scientific opinions.
Zavar, hogy abszolút nem biztosít teret az ellentétes tudományos véleményeknek.
EnglishAcross suddenly empty space, Vangerdahast and Myrmeen stood gazing at each other.
Vangerdahast és Myrmeen feszülten nézték egymást a hirtelen kiürült szobában.
EnglishFor the Wersgorix were upon us in force, and the combat moved up again into space.
A csata egyre inkább az űrben folytatódott, s itt a wersgorok erőfölényben voltak.
EnglishThe six Outsiders offered us a tentacle each, and away we went across open space.
A hat kívülálló felkínálta egy-egy csápját, és elindultunk, a puszta űrön át.
EnglishIn my country we have problems with finding enough space to develop wind power.
Az én országomban gondot okoz elég helyet találni a szélenergia termeléséhez.
EnglishThe empty space beneath his father's coffee-table had been Jory Hull's masterpiece.
Lestrade elvigyorodott, és nagy lendülettel rágyújtott egy karcsú kis szivarra.