EN so far
volume_up
{spojka}

so far
volume_up
eddig {spoj.}
The progress in the development of these guidelines is, so far, very encouraging.
Ezen iránymutatások kidolgozásának előrehaladása eddig nagyon biztató.
So far as you see him, he has brought his environment with him; so far he is safe.
Eddig, amint láttad, magával hozta a környezete részét; s amíg ezt teszi, biztonságban van.
I would underscore everything that has been said in that connection so far.
Mindent megerősítenék, ami ezzel kapcsolatban eddig elhangzott.
so far
Life as a Sahib was amusing so far; but he touched it with a cautious hand.
Eddig még élvezet volt sahibnak lenni, ő mégis nagyon óvatosan vette ki részét ebből.
And the focus of it all, so far as Tommy could judge, was Mrs Perenna.
És mindezek központjában, amennyire Tommy eddig meg tudta ítélni, Mrs.
So far, his mind insisted on adding in a whisper.
Lelke szerette volna suttogva hozzátenni: eddig még.
so far
Unfortunately, so far, not all of Europe's citizens can enjoy this freedom.
Sajnálatos módon ez ideig még nem adatott meg Európa minden állampolgára számára ez a szabadság.
So far Buzz is doing okay, Jack replied cautiously.
Buzz ez ideig jól csinálta vetette közbe óvatosan Ryan.
He has succeeded so far in covering his traces completely.
Ez ideig teljes sikerrel tüntette el a nyomait.
so far (také: thus far)
volume_up
idáig {přísl.}
So far there are only about 40 hydrogen filling stations in the whole of Europe.
Ez idáig egész Európában csak mintegy 40 hidrogéntöltő állomás létesült.
There is nothing so far that seems psychologically, incorrect.
Idáig nincs semmi, ami lélektanilag elfogadhatatlannak látszik.
The regulation of fisheries has so far failed to deliver.
A halászati tevékenységek szabályozása ez idáig nem járt eredménnyel.
so far
volume_up
még {spoj.}
But it is necessary to try and establish the truth, so far as it is possible.
De mégiscsak meg kell próbálni kideríteni az igazságot, már amennyire lehetséges.
So far, no one realizes that it is not their imprisonment that is vital, it is their silence.
Most még senki nem tudja, hogy nem a bebörtönzésük, hanem a hallgatásuk olyan fontos.
(CS) Madam President, there is one issue that has not been debated so far.
(CS) Elnök asszony, maradt egy kérdés, amelyet még nem vitattunk meg.
so far
So far, we have had various financial instruments and little visibility.
Mindeddig sokféle pénzügyi eszközzel rendelkeztünk, de az átláthatóság elégtelen volt.
So far, Victoria reflected bitterly, there had been no need for anything of the sort.
Mindeddig, toprengett Victoria szomorúan, erre nem volt semmi szükség.
Good cooperation so far has proved essential to maintain peace in this area.
A jó együttműködés mindeddig nélkülözhetetlennek bizonyult a térség békéjének fenntartásához.
so far
President Mikaso's government is being very understanding about it so far.
Mikaso elnök kormánya mostanáig nagyon megértően viselkedett.
So far, unfortunately, there is no real progress.
Sajnálatos módon mostanáig nem történt tényleges előrelépés.
It grows well on other worlds but poorly on ours, at least so far.
Más világokban jól fejlődik, nálunk viszont nem, legalábbis mostanáig.

Podobné překlady pro "so far" maďarsky

so spojka
so! citoslovce
far přídavné jméno
far příslovce

Příklady použití pro "so far" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIt was the first time I ever used that particular word, so far as I can remember.
Ez volt az első eset, hogy ezt a bizonyos szót kimondtam, már ha jól emlékszem.
English`So far, my most unkind guess is that these are lists of successful vendettas.
Ha nagyon gyengédtelenül akarok fogalmazni, akkor a sikeres vendetták lajstroma.
EnglishSo far, however, we have seen little commitment on the part of the Commission.
Mindezidáig azonban a Bizottság részéről kevés elkötelezettséget tapasztaltunk.
EnglishWhen she got restless now she went to the islands, which weren't so very far away.
- Most, ha nem lelte a helyét, átment a szigetekre, amelyek nem voltak túl messze.
EnglishBulky as Osowas, he moved lightly on his feet, far more so than Ding had expected.
Oso bármilyen nagydarab is, könnyedén mozog, sokkal fürgébb, mint Ding várta volna.
EnglishI was determined that it would be the longest letter Ricky had so far received.
Elhatároztam, hogy ez lesz a leghosszabb levél, amit Ricky valaha is kapott.
EnglishThe Yawning Angel reviewed its own actions so far, and found them exemplary.
Az Ásító Angyal átgondolta eddigi lépéseit, és mindent kifogástalannak talált.
EnglishTogether would be far better, so that we can draw our conclusions accordingly.
Sokkal jobb lenne együtt, hogy ennek megfelelően vonhassuk le a következtetéseinket.
EnglishIt has therefore had no real impact on the situation in the country so far.
Mindennek eleddig semmilyen hatással nem volt az országban fennálló helyzetre.
EnglishAt once I saw that nothing I had said so far caught her interest as this caught it.
Mindabból, amit mondtam, ez keltette föl legjobban Charlotte kíváncsiságát.
EnglishI support this project and am very pleased with the progress made so far.
Támogatom ezt a projektet, és igen elégedett vagyok az eddigi előrehaladásával.
EnglishHe's slain two magelords so far this dayand another mage works with him.
Ma megölt két máguslordot innen távolabb... és egy másik mágus is mellette áll.
EnglishAnd then he was on the surface again, and Fionchadd not so far ahead as
Aztán megint felbukkant, és Fionchadd előnye jóval kevesebb volt, mint korábban.
EnglishA sensible woman, able to tell a story clearly, not, so far as he could judge, 21
Értelmes asszonynak látszik, aki el tud mondani pontosan egy történetet.
EnglishSo far as she could hear, the conversation had never touched once on the murder.
Amennyire hallotta, a két férfi egyszer sem hozta szóba a gyilkosságot.
EnglishI would make a gentleman of him, in so far as the sumptuary laws allowed.
Úriembert akartam faragni belőle, a fényűzést tiltó törvények határain belül.
EnglishHis reaction was stronger than the previous president's, but so far these are only words.
Az előző elnökhöz képest határozottabban reagált, de ezek egyelőre csak szavak.
EnglishUnfortunately, Black Sea Synergy results have so far been rather limited.
Sajnálatos módon a fekete-tengeri szinergia eddigi eredményei eléggé korlátozottak.
EnglishYour conclusions, so far as the wider world has been able to tell, are correct.
- A meglátásaid, amennyire e széles világban csak lehetséges, helyesek.
EnglishSo far as I know, he and his wife are as respectable a couple as any in the county.
Amennyire én tudom, megyeszerte ismert és tisztes hírnek örvendő emberek.