EN seat
volume_up
{podstatné jméno}

seat (také: attitude, bearing, carriage, pose)
volume_up
testtartás {podstatné jméno}
seat (také: berm, brim, collar, edge)
volume_up
perem {podstatné jméno}
seat (také: centre, headquarter, center, central)
volume_up
központ {podstatné jméno}
seat (také: corner, dump, locality, location)
volume_up
hely {podstatné jméno}
The ambition to gain an EU seat within an enlarged Security Council has to be pursued.
Továbbra is törekedni kell az uniós hely megszerzésére a kibővített Biztonsági Tanácson belül.
The manifest made it look like there was an empty seat, but we don't think there was one.
A nyilvántartás szerint volt egy üres hely, de mi úgy véljük, ez nem igaz.
And anyway, nobody could hide under a seat; there wouldn't be room.
De hát senki nem fér el az ülés alatt, egyszerűen szűk a hely.
seat (také: hall)
volume_up
vidéki kastély {podstatné jméno}
seat (také: mandate)
volume_up
mandátum {podstatné jméno}
Unfortunately the Irish Government did little to support the campaign to retain our current allocation of 13 seats.
Az ír kormány sajnos nem sokat tett a kampány támogatásáért, amelyet a jelenlegi 13 mandátum megtartásáért folytattunk.
seat (také: pew, sitting)
volume_up
ülőhely {podstatné jméno}
Until there is a seat in the middle, I will keep moving across.
Amíg van ülőhely középen, ott fogok átjárni.
There were busts on light pillars and a stone seat with crouching griffins at each end.
Karcsú oszlopokon mellszobrok, kőből épített ülőhely, két szélén egy-egy lesunyt fejű griffmadár.
Szokás szerint nem volt szabad ülőhely.
seat (také: seance, sitting, séance, thwart)
volume_up
ülés {podstatné jméno}
He started to sink in his seat, only the seat was no longer precisely there.
Süllyedni kezdett, bele az ülésbe, amely nem is ülés volt már.
I have taken the liberty of reserving a seat for you, seat number 45, car 8.
Előrelátóbb vagyok, mint ön, és foglaltattam önnek egy helyet: 8-as kocsi, 45-ös ülés.
The wooden seat - a mere slat of wood - lies bleached and warping in the high grass.
Az ülés egyetlen darab deszka kifakultan vetemedik a magas fűben.
seat (také: shoulder)
volume_up
felfekvési felület {podstatné jméno}
seat
volume_up
fészek {podstatné jméno} (szelepé)
seat
volume_up
képviselői hely {podstatné jméno}
There is little point in considering a Security Council seat for the EU if the whole system of representation is in question.
Nincs sok értelme az EU számára egy képviselői hely mérlegelésének a Biztonsági Tanácsban, ha a képviselet egész rendszere kérdőjeleződik meg.
There is that, and there is also the Treaty of Nice, and a Parliament with fewer seats and fewer powers, and a Commission with fewer commissioners.
Ez a helyzet, és ott van még a Nizzai Szerződés is, a Parlamentben kevesebb a képviselői hely és kisebb a hatáskör, továbbá a Bizottságban kevesebb a biztosok száma.
seat
volume_up
nadrág feneke {podstatné jméno}
seat
volume_up
nyereg {podstatné jméno} (kerékpáron)
Maybe not as much as jumping on a bike with no seat, but it hurts.
Nem úgy mint nyereg nélküli biciklin menni, de fáj!
seat
volume_up
székhely {podstatné jméno}
Indeed, efficiency and logic demands that there be one single Parliament seat in Brussels.
A logika és hatékonyság azt kívánná, hogy egyetlen parlamenti székhely legyen, Brüsszelben.
Then there is the second seat in Strasbourg.
Aztán itt van a második székhely Strasbourgban.
Thus, I support any initiative willing to get rid of the Strasbourg seat.
Így minden olyan kezdeményezést támogatok, amely a strasbourgi székhely megszüntetését tűzi ki célul.
seat
volume_up
szoknya feneke {podstatné jméno}
seat
volume_up
ülőke {podstatné jméno}

Synonyma (anglicky) pro "seat":

seat

Příklady použití pro "seat" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe drone made a sighing noise, rising and falling fractionally above the seat.
A csontporcelán test kissé megemelkedett, majd puhán visszaereszkedett a székre.
EnglishAs Malingo slipped into his seat, Candy dared a momentary glance along the beach.
Malingó bemászott a helyére, Cuki pedig megkockáztatott egy pillantást a partra.
EnglishAt least this is a seat of power, he thought, and not a flying geriatrics clinic.
Ez legalább a Hatalom trónusa, gondolta, nem pedig egy repülő geriátriai klinika.
EnglishThen Paul said: I stand at Caesar's judgment seat, where I ought to be judged.
Pál tiltakozott: "A császár bírói széke előtt állok, itt kell fölöttem ítélkezni.
EnglishHe tried rocking back and forth in the seat, hoping that would unlock the belt.
Előre-hátra hintáztatta az ülést abban a reményben, hogy az öv kinyílik ettől.
EnglishAnd it was that great lout, Tom Kawaguchi, who now took the seat between them.
És ott volt az a nagy tetű, Tom Kawaguchi is, aki most helyet foglalt közöttük.
EnglishSintilla had returned to her seat, and the clone-twins had mercifully departed.
Sintilla visszatért a székéhez, úgyhogy a klón-ikrek szerencsére eltisztultak.
EnglishSimon opened his mouth to speak but Ralph had the conch, so he backed to his seat.
Simon kinyitotta száját, de a kagyló Ralphnál volt, tehát visszafarolt a helyére.
EnglishThey had their first car, a five-year-old Buick with a baby seat in the middle.
Megvették az első kocsijukat, egy ötéves Buickot, hátul középen gyereküléssel.
EnglishAn H point shall be determined for each seat provided by the vehicle manufacturer.
A H-pontot a gyártó által kivitelezett minden egyes ülőhelyre meg kell határozni.
EnglishDonna leaned back in the seat, shaking helplessly all over, and cried silently.
Donna hátradőlt az ülésen, tehetetlenül remegett egész testében, és némán zokogott.
EnglishThe house was out of sight, and Mark turned around and sat straight in the seat.
A ház már látótávolságon kívül volt, Mark visszafordult és elhelyezkedett az ülésen.
EnglishMr President, why not re-open the question of the seat of the European Parliament?
Elnök úr, miért nem veti fel ismét az Európai Parlament székhelyének kérdését?
EnglishNicholas took a seat at the table and began discussing strategy with Herman.
Nicholas ekkor odaült az asztalhoz, hogy stratégiai megbeszélésbe vonja Hermant.
Englishthe man in the driver's seat inquired delicately.
Mi ehhez képest az ön halála? tudakolta tapintatosan a vezetőülést elfoglaló férfi.
EnglishThe general nodded and reached for the captain who'd summoned him from his seat.
A tábornok bólintott, aztán intett a századosnak, aki kihívta a fülkéjéből.
EnglishDamn, the lieutenant observed, in his comfortable controller's seat in the E-3B.
Azt a... morogta a hadnagy kényelmes irányítói üléséből az E-3B fedélzetén.
EnglishHe strode past Laeral to the stone seat, wearing that easy grin Laeral knew so well.
Elment Laeral mellett, majd az ismerős mosollyal az arcán a kőtrón felé indult.
EnglishPairs and trios of students raced around the table, each to a separate seat.
Kettesével-hármasával az asztal mögé szaladtak, és megálltak egy-egy szék mögött.
EnglishNorth along the trade roads, the witch leaned from her seat behind Briant to urge.'
Észak felé menjetek, a kereskedelmi utakon hajolt előre a boszorkány Briant mögül.