EN huge
volume_up
{přídavné jméno}

volume_up
hatalmas {příd. jm.}
We welcome cooperation between Member States in dealing with these huge problems.
Örömmel látjuk, hogy a tagállamok együttműködnek e hatalmas problémák kezelésében.
The hauliers have cited huge financial burdens, particularly those of tax on fuels.
A fuvarozók hatalmas anyagi terhekre hivatkoznak, különösen az üzemanyag adójára.
The huge hike in oil prices and the preservation of fish stocks are real problems.
Az olajárak hatalmas emelkedése és a halállományok megőrzése valós problémák.
volume_up
óriási {příd. jm.}
It is a huge revenue earner for the Member States and we have digressed into huge areas.
Óriási jövedelemforrást jelent a tagállamok számára, és óriási területekre terjed ki.
The Committee on Budgetary Control considered this experience to be a huge plus.
A költségvetési ellenőrzési bizottság ezt a jártasságot óriási többletként értékelte.
It is a sector that has huge potential for growth and offers huge opportunities.
Ez egy olyan szektor, ahol nagy a növekedési potenciál, és amely óriási lehetőségeket kínál.
huge (také: immense)
volume_up
roppant {příd. jm.}
There were huge square pillars supporting the ceiling.
Roppant, szögletes pillérek tartották a mennyezetet.
For some countries migration is a huge social, financial and political problem.
Egyes országok számára a bevándorlás roppant nagy szociális, pénzügyi és politikai problémát jelent.
Their losses to Internet piracy are huge.
Az internetes kalózkodás roppant nagy károkat okoz nekik.
volume_up
roppant nagy {příd. jm.}
For some countries migration is a huge social, financial and political problem.
Egyes országok számára a bevándorlás roppant nagy szociális, pénzügyi és politikai problémát jelent.
On the other hand, there has been a disaster in Japan which represents a huge problem.
Egyrészt történt egy katasztrófa Japánban, ami roppant nagy problémát jelent.
Their losses to Internet piracy are huge.
Az internetes kalózkodás roppant nagy károkat okoz nekik.
huge (také: extreme, mammoth)
volume_up
igen nagy {příd. jm.}
There is a huge world market for green processing, and we should put Europe on the map.
A zöld feldolgozás világpiaca igen nagy, és Európa helye ott van a térképen.
First of all, a huge majority is in favour of the idea of more decoupling, and I am very appreciative of this idea.
Először is, igen nagy többség áll a függetlenítés folytatásának elgondolása mellett, és én ezt nagyra értékelem.
As already stated, it creates a huge number of jobs for both highly qualified workers and unskilled ones.
Ahogy már említésre került, mind a szakképzett, mind a szakképzetlen munkaerő számára igen nagy számú munkahelyet hoz létre.
huge (také: fathomless, immense, unbounded)
volume_up
mérhetetlen {příd. jm.}
Similarly, this package has resulted from a huge amount of effort by the Commission.
Hasonló módon, e csomag a Bizottság mérhetetlen erőfeszítésének is eredménye.
Just look at the effects of global warming and the financial crisis of huge economic imbalances.
Vegyük csak a globális felmelegedés hatásait és a mérhetetlen gazdasági egyenlőtlenségekből adódó pénzügyi válságot.
. - Madam President, could I first try to describe our huge disappointment after ten days of intensive negotiations in Geneva.
. - Elnök asszony, beszélhetnék-e elsőként is arról a mérhetetlen csalódottságról, amely tíznapi kemény tárgyalást követően Genfben ért bennünket?
Now the Committee was patiently coloring it in, like children crawling over a huge page in a giant's coloring book.
A csoport tagjai pedig végtelen türelemmel színezték, mint egy óriás kifestőkönyvön csúszó-mászó gyerekek.
They were scouring the edges of a huge black void in space when a blaring alarm told them they were being hunted.
A végtelen, fekete üresség peremén haladtak, amikor a hirtelen felüvöltő vészjelzők tudatták velük: vadásznak rájuk.
Some subjects reported being certain they were not in a small chamber but a huge one, with endless space around them.
Némelyik alany arról számolt be, mintha nem is egy kis kamrában lett volna, hanem valami hatalmasban, körülötte végtelen lett a tér.
huge (také: no end of)
volume_up
nagyarányú {příd. jm.}
The huge growth in electronic waste is the most visible example of this.
Ennek leglátványosabb példája az elektronikus hulladék nagyarányú megnövekedése.
The enlargement of the EU was followed by a huge outflow of specialists from new Member States.
Az EU bővítését a szakembereknek az új tagállamokból való nagyarányú kiáramlása követte.
I hope that the huge acceptance of this report at Parliament level will encourage the blocking minority to re-think their stance.
Remélem, hogy a jelentés Parlament általi nagyarányú elfogadása álláspontja újragondolására ösztönzi majd a blokkoló kisebbséget.
volume_up
határtalan {příd. jm.}
He turned me towards him as he stood before a huge heap of wood that lay in the center of the floor.
A rácsos ablakokból határtalan kilátás nyílt a holdfényes fellegekre.
But under that was this global tension of will we ever find Nemo in this huge, vast ocean?
De ezalatt volt egy globális feszültség, hogy sosem találjuk meg Némót ebben a tágas, határtalan óceánban.
huge (také: awful, desperate, dreadful, hideous)
volume_up
irtózatos {příd. jm.}
As he fought, he caught sight of something huge out in the marsh, its bulk covered by the night and the swamp.
Viaskodás közben észrevette, hogy valami irtózatos emelkedik ki a posványból, tömege eltakarja az éjszakát és a mocsarat.
huge (také: considerable)
volume_up
tetemes {příd. jm.}
huge (také: gargantuan)
volume_up
rettentő nagy {příd. jm.}
And in his teeth, in his teeth, he was clutching something huge and soft and brown, which he pressed tightly with both his hands.
Fogai közt egy rettentő nagy, puha barna valamit tartott, s két kezével is erősen szorította.
huge (také: heroic, heroical)
volume_up
emberfeletti {příd. jm.}
huge
volume_up
egetverő {příd. jm.}
huge
volume_up
roppant sok {příd. jm.}
huge
volume_up
szerfölötti {příd. jm.}
huge (také: whacking, whacking-great)
volume_up
szörnyű nagy {příd. jm.}
huge
volume_up
temérdek {příd. jm.}
But the monsters broke through on the right flank, following in the wake of a thing so huge that it towered over even the tallest of its fellows.
Ám a jobbszárnyon áttörtek a rémek, egy olyan temérdek monstrum nyomán, mely még a legtermetesebbeknek is fölébe toronylott.

Synonyma (anglicky) pro "huge":

huge

Příklady použití pro "huge" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe last sorceror staggered back, narrowly avoiding the huge weapons deadly path.
Az utolsó varázsló hátraugrott, s alig tudott kitérni a halálos fegyver útjából.
EnglishHubie had genuine draft root beer, and he served it in huge, frosted 1890s mugs.
Hubie eredeti gyömbérsört csapolt, és 1890-es, jégvirágos korsóban szolgálta fel.
EnglishPresident Nixon was at the head of the huge oval table, and I was at the foot.
Nixon elnök ült az asztalfőn az irdatlan tojásdad asztalnál, én az asztal végén.
EnglishThen, staring at me again, she let out a huge gasp and cried: I know who you are!
Ismét rám meresztette a szemét, felhördült, és azt rikoltotta: Én tudom, ki vagy!
EnglishWhat we're seeing is a huge chunk of the star surface blown away, heading for us.
Amit most látunk, uram, az a csillagfelszín egy levált darabja, és felénk tart.
EnglishGovernments have a huge responsibility for the transition that has to be made.
A kormányoknak nagy a felelőssége a szükségszerű változtatások végrehajtásáért.
EnglishThey employ a huge number of people.
Hisz gondoljunk a hentesekre, pékekre, zöldségesekre vagy netán a patikusra.
EnglishOn the contrary, it's sort of a big family joke and a huge family embarrassment.
Épp ellenkezőleg, kitartó családi gúnykacaj tárgya, és nagy családi blamázs.
EnglishIt will be all right, friend, Sorak replied, stroking the huge beast's flank.
- Minden rendben lesz, barátom - felelt a fiú, megsimogatva az állat horpaszát.
EnglishAlexander went to the huge maple desk and sat behind it, in Kennebeck's wing chair.
Alexander odasétált a nagy juharfa asztalhoz, és leült mögé, Kennebeck székébe.
EnglishSpikes in energy prices put huge pressure on the budget of the average consumer.
Az energiaár-csúcsok nagyon megterhelik az átlagos fogyasztó költségvetését.
EnglishJaws widened and teeth gleamed as a huge, bristling body fell upon the queen.
Állkapcsait tátva, fogait villogtatva zúdult rá sörtés tömegével a királynéra.
EnglishFor the first time in months, Curtis felt a huge weight lift off his shoulders.
Curtis hónapok óta először érezte, hogy végre leemelik válláról a felelősség terhét.
EnglishSuddenly, it accelerated across the hall as if pulled by some huge, invisible hand.
Hirtelen felgyorsított, átrepült a termen, mintha egy nagy, láthatatlan kéz húzná.
EnglishIt stuck its blood-soaked fingers in its huge mouth and slobbered them clean.
A pofájába dugta az ujjait, és alaposan lenyalta róluk az alvadóban lévő vért.
EnglishOn the other hand, my definition of self just lost a huge chunk of its credibility.
A másik oldalról azonban az énem definíciója jókorát vesztett hitelességéből!
EnglishSo then, when I saw this huge pile of warm nuts under his seat, it hit me.
És aztán, észrevettem azt a rengeteg... mogyorót az ülése alatt, és megértettem.
EnglishFor a moment Shea hesitated in awe of the huge, dark apparition across the room.
Shea egy pillanatig habozott, lenyűgözte a terem túlsó végében sötétlő, óriás jelenés.
English(PL) Madam President, the last century saw huge numbers of terrible massacres.
(PL) Elnök asszony! Az elmúlt évszázadban rengeteg borzalmas tömegmészárlás történt.
EnglishIt is true what you were saying about the huge efforts that have been made.
Megfelel a valóságnak az, amit ön mondott az általunk kifejtett erőfeszítésekről.