EN gain
volume_up
{podstatné jméno}

volume_up
nyereség {podstatné jméno}
But godliness with contentment is great gain.
A vallásosság, ha megelégedés társul hozzá, valóban nyereség.
Human life is more important than any economic gain.
Az emberi élet sokkal fontosabb, mint a gazdasági nyereség.
For to me, to live is Christ: and to die is gain.
Hiszen számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség.
gain (také: account, avail, benefit, good)
volume_up
haszon {podstatné jméno}
It is still well worth clinching a deal, both for the economic gains and in the interests of furthering the WTO.
Még mindig érdemes megkötni a megállapodást, a gazdasági haszon és a WTO előmozdítása érdekében egyaránt.
There is an important red line that cannot be crossed and this line ensures that living donations can be made freely and with no financial gain.
Van egy fontos határvonal, amely nem léphető át, és ez a vonal biztosítja, hogy az élődonoros szervadományozások önkéntesen és anyagi haszon nélkül történhetnek.
Welman, you scouted the possibility of Miss Carlisle having killed your aunt for monetary gain.
Welman, ön az imént felháborodva elutasította annak a lehetőségét, hogy Miss Carlisle megölte volna a nagynénjét az anyagi haszon reményében.
gain (také: advantage, asset, benefit, profit)
volume_up
előny {podstatné jméno}
Is any gain to be had from their acquaintance?
Talán származott volna valami előny az ismeretségünkből?
But interestingly, Anonymous does not make use of its hacked information for financial gain.
Pedig érdekes módon az Anonymous nem használja a hackkeléssel szerzett információit pénzügyi előny szerzésére.
Hol van ebben a gazdasági előny?
gain (také: accession, boost, build-up, growth)
volume_up
növekedés {podstatné jméno}
A fejlődés elkerülhetetlenül szükséges, a növekedés jó.
Gains at a European Union level could reach a total of between EUR 60 and 140 billion, which represents potential growth of between 0.6 and 1.4% of GDP.
Az uniós szintű növekedés 60 és 140 milliárd euró közötti összeget is elérhet, amely alapján a potenciális növekedés a GDP 0,6 és 1,4%-a között lehet.
Future economic growth in the EU will depend on its competitiveness, but instead the Commission's document talks a great deal about protecting social gains.
Az EU-ban a jövőbeli gazdasági növekedés a versenyképességétől függ, ehelyett a bizottsági dokumentum a szociális előnyök védelmét tárgyalja részletesen.
gain (také: accretion, growth, increment)
volume_up
gyarapodás {podstatné jméno}
gain (také: augmentation, increment, rise)
volume_up
nagyobbodás {podstatné jméno}
gain (také: enhancement, fortification)
volume_up
erősítés {podstatné jméno}
gain
volume_up
csapfészek {podstatné jméno}
gain
volume_up
sietés {podstatné jméno} (óráé)

Příklady použití pro "gain" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIt may also help to gain additional income, especially in small, family holdings.
Jövedelemnövelő szerepe is lehet, különösen a családi kisvállalkozások esetében.
EnglishA lot of people feel that they can derive personal gain from destroying forests.
Sokan úgy gondolják, hogy személyes hasznot húzhatnak az erdők elpusztításából.
EnglishFor SMEs, public procurement represents a valuable opportunity to gain experience.
A KKV-k számára a közbeszerzés értékes lehetőséget nyújt a tapasztalatszerzésre.
EnglishWe, the European Union, stand to gain from Kosovo developing into a viable state.
Mi, az Európai Unió, kiálltunk amellett, hogy Koszovó életképes állammá fejlődjön.
EnglishWe have lost our chance to gain possession of the Sword-at least for the moment.
Elvesztettük az utolsó esélyt, hogy megszerezzük a Kardot legalábbis pillanatnyilag.
EnglishFink would have nothing to gain by leaking this, and the risks are too great.
Finknak semmi előnyé nem származik a kiszivárogtatásból és túl nagy a kockázat.
EnglishWe do know, though, who stands to gain from this breakdown and who stands to lose.
Azt azonban tudjuk, hogy kiknek válik ez az üzemzavar a javára, s kiknek a kárára.
EnglishThat is how you make policy, and it is how you gain the support of our citizens.
Így kell politikai döntéseket meghozni, és így lehet elnyerni polgáraink támogatását.
EnglishEurope will not gain in competitiveness without winning the productivity battle.
Európa versenyképessége nem fog növekedni a termelékenységi háború megnyerése nélkül.
EnglishSimilarly, Europe has a great deal to gain economically from its cultural diversity.
Hasonlóképpen sokat nyerhet Európa gazdaságilag saját kulturális sokszínűségéből.
EnglishI myself might attempt it, if only to gain access to the Brigham family tree.
Esetleg magam próbálkozom majd meg vele, ha hozzáférek a Brigham-családfához.
EnglishIt is not acceptable to let people gain rights from a situation of illegality.
Elfogadhatatlan, hogy emberek illegális helyzetükből adódóan szerezhessenek jogokat.
EnglishAnd what we gain with a new technology, of course, is precision and accuracy.
Amit pedig egy új technológiától kapunk, az természetesen a precizitás és pontosság.
EnglishWhoever she's left them to won't gain much - if she's made a will, that is to say.
A végrendelet... ha egyáltalában maradt végrendelet... senkit sem fog boldoggá tenni.
EnglishWithout more information, further discussion would not gain them anything.
Újabb információk nélkül pedig felesleges lett volna újra megbeszélniük a dolgot.
EnglishWe have much to gain and much to contribute to a maritime strategy and policy.
Sokat nyerhetünk a tengeri stratégiából és politikából, de sokat tudunk hozzáadni is.
EnglishThe EU has the chance to show its effectiveness and to gain new strength.
Ez EU-nak most lehetősége van megmutatni hatékonyságát, és új erőre szert tenni.
EnglishWith a proper body position I'm able to really move forward to gain quite some distance.
Megfelelő testpozícióban képes vagyok előre haladni, nagy távolságokat megtenni.
EnglishShe got a little more than two hours' sleep, a half-hour gain over the previous night.
Talán kétórányit alhattam ez mégis egy fél órával több volt, mint előző éjjel.
EnglishI agree that no one has the right to gain political capital at their expense.
Egyetértek azzal, hogy senkinek nincs joga politikai tőkét kovácsolni az ő rovásukra.