EN claim
volume_up
{podstatné jméno}

volume_up
igény {podstatné jméno}
And she was the person responsible for handling this claim for your company?
Lemancyzk volt a Black-féle térítési igény ügyintézője?
The claim comes in and is assigned to a handler, just a low-level paper pusher.
Bejön a térítési igény, odaadják az egyik ügyintézőnek, valami kis aktatologatónak.
Was it changed after the claim was filed, in August of 1991?
Nem a térítési igény bejelentése, azaz 1991 augusztusa után változtatták meg?
claim (také: credit, demand, due, pretension)
volume_up
követelés {podstatné jméno}
The claim made by the exporters is therefore not valid and must be rejected.
Ezért az exportőrök által tett követelés érvénytelen, és azt el kell utasítani.
It didn't matter how legitimate the claim was, it was simply denied.
Teljesen közömbös volt, hogy a követelés jogos-e vagy sem, elutasítottuk és kész.
Righteous claim as preordained, as destiny.
A jogos követelés pedig mi?

Synonyma (anglicky) pro "claim":

claim

Příklady použití pro "claim" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishI was hoping that maybe Bo or Dale would step forward and claim to be a witness.
Abban reménykedtem, hogy Bo és Dale előlépnek, és tanúskodnak a bátyjuk mellett.
EnglishIf madness lay on this planet, ready to claim them all, how could they survive?
Hogy lehet ezen a bolygón élni, ha bármely pillanatban lecsaphat rájuk a téboly?
EnglishI reject the claim that Greenpeace is the yardstick for European climate policy.
Elutasítom azt az állítást, hogy a Greenpeace az európai klímapolitika mércéje.
EnglishWould that I could believe there is just such a God as the Christians claim ...
- Bárcsak hinni tudnám, hogy van olyan Isten, amilyet a keresztények hirdetnek...
EnglishConsequently, this claim concerning the cost of production should be rejected.
Következésképpen a gyártási költségekkel kapcsolatos igényt el kellett utasítani.
EnglishHowever, many Member States claim that the quotas currently allocated are unfair.
Ugyanakkor számos tagállam azt állítja, hogy az így kiutalt kvóták igazságtalanok.
EnglishOne cannot claim to be the world's leading policymaker with only EUR 50 million.
Alig 50 millió euróval nem jelenthetjük ki, hogy a világ vezető döntéshozói vagyunk.
EnglishNow, in one sense, the claim that history has a direction is not that controversial.
Nos, egyfelől, az állítás, hogy a történelemnek iránya van, nem annyira vitatott.
EnglishConsequently, the claim to further limit the product scope has to be rejected.
Ezért az érintett termékkör további szűkítésére vonatkozó igényt el kell utasítani.
EnglishNo human can claim rights under the laws of Cormanthor, the other mage snapped.
- Embernek nincs joga Cormanthor törvényeit szólítani. - csattant fel a másik mágus.
EnglishIn later years he would say - half-joking - that it was his one claim to fame.
Később majd azt mondogatja - félig tréfásan -, hogy ez volt az ő esélye a hírnévre.
EnglishWe heard that Mr Gbagbo was set to surrender, a claim that was later denied.
Azt a hírt kaptuk, hogy Gbagbo úr megadta magát, majd azt, hogy ez mégsem igaz.
EnglishIf she asked him about it, they said, he would claim to be a meat inspector.
Ha kérdezősködne a munkája felől, mondták Izuminak, azt felelné, hogy húsellenőr.
EnglishThey have opposed every treaty since 1972; yet they claim they are pro-European.
1972 óta minden szerződést elleneztek; mégis uniópártinak mondják magukat.
EnglishToday, the European project is abandoning any claim to democratic legitimacy.
Ma az európai projekt felhagy a demokratikus legitimációra való bármiféle igénnyel.
EnglishUnless, of course, Suldruns true-born son came forward to claim his birthright.
- Hacsak persze Suldrun valódi fia fel nem bukkan, hogy követelje a jogait.
EnglishWithout disrespect, I must claim a far better knowledge of it than any in this room.
Nem akarok tiszteletlen lenni, de jobban ismerem, mint bárki ebben a teremben.
EnglishWe were notified by the company that the claim was being denied for several reasons.
A társaság közölte velünk, hogy betegem igényét különböző okok miatt elutasították.
EnglishSpawn of Starvald Demelain, the aualid children whom none would claim as their own.
Starvald Demelain gyermekei vagyunk, a gyermekek, akiket senki sem nevez a magáénak.
EnglishHe unknotted himself, reaching out to claim his spectacles from beside the bed.
A fiú kibontakozott a görcsös testhelyzetből, és kinyúlt a szemüvege után.