anglicko-maďarsko překlad pro "attention"

EN

"attention" maďarský překlad

volume_up
attention {podstatné jméno}

EN attention
volume_up
{podstatné jméno}

attention (také: consideration, courtesy, note, notice)
volume_up
figyelem {podstatné jméno}
In the Netherlands, much attention has been focused on the fate of Cor Disselkoen.
Hollandiában jelentős figyelem övezte Cor Disselkoen sorsát.
Attention to more stable, robust and lightweight materials is an example.
A stabilabb, erősebb, könnyebb anyagokra szánt figyelem egy példa.
Definition of the concept would help focus attention on the objectives.
A fogalom meghatározása segít abban, hogy a figyelem a célokra összpontosuljon.
attention (také: urbanity, intentness)
volume_up
figyelmesség {podstatné jméno}
Elizabeth's misery increased, at such unnecessary, such officious attention!
Elizabeth gyötrelmét még jobban fokozta ez a felesleges, tolakodó figyelmesség.
He was as much awake to the novelty of attention in that quarter as Elizabeth herself could be, and unconsciously closed his book.
A váratlan figyelmesség neki éppen úgy feltűnt, mint Elizának, s öntudatlanul becsukta a könyvet.
Nothing had ever suggested it before, but they felt that there was no other way of accounting for such attentions from such a quarter than by supposing a partiality for their niece.
Eddig egy pillanatig sem gyanakodtak, de most érezték, hogy ennyi figyelmesség Darcy részéről nem magyarázható másképp, mint hogy érdeklődik unokahúguk iránt.
attention (také: attendance, care, maintenance, nursing)
volume_up
gondozás {podstatné jméno}
The Presidency has already indicated its priority with regard to paying greater attention to the improvement of quality, availability and financing of long-term care.
Az elnökség már jelezte, hogy a tartós gondozás minősége, hozzáférhetősége és finanszírozása javításának nagyobb figyelmet kell szentelni.
The Czech Presidency will pay special attention to issues of community long-term care, informal family care, and the dignity and rights of older persons.
A cseh elnökség különös figyelmet fog fordítani a közösségi tartós gondozás, a nem hivatalos családi gondozás kérdésére, valamint az idősebbek méltóságára és jogaira.
attention (také: maintenance, service, servicing, turnaround)
volume_up
karbantartás {podstatné jméno}
The stone steps in front of the door could have done with attention and the gravel sweep was green with neglected weeds.
A ház előtti kőlépcsőnek nem ártott volna a karbantartás, és a kaviccsal borított kocsifelhajtót benőtte a gaz.
As a matter of fact, I have also drawn the attention of my fellow Members and the Commission to the importance of maintenance, but with little success.
Tulajdonképpen a képviselőtársaim és a Bizottság figyelmét is felhívtam a karbantartás szükségességére, azonban nem sok sikerrel.
attention (také: attendance, course, handling, maintenance)
volume_up
kezelés {podstatné jméno}
Attention needs to be paid to ensuring a high degree of confidentiality in the process of acquiring and using biometric data.
Figyelmet kell szentelni a biometrikus adatok gyűjtése és felhasználása során a titkos kezelés magas fokának biztosítására.
They all told the same story imprisonment in filthy dark dens, bad and insufficient food, serious illness due to the conditions of imprisonment, and refusal of medical attention.
Mindegyikben ugyanarról számolt be: a zsúfolt, sötét odúkról, a rossz és elégtelen ellátásról, a börtönviszonyok okozta súlyos betegségről és az orvosi kezelés hiányáról.
attention
volume_up
gond {podstatné jméno} (gondot fordít vire)
Clark shifted his attention to other matters.
Amíg nem kerültek túl közel hozzájuk, nem is volt gond.
attention (také: chivalry, civility, courtesy, gallantry)
volume_up
udvariasság {podstatné jméno}
attention (také: guard, vigilance, watch)
volume_up
vigyázat {podstatné jméno}
Computerized voice: Attention angry black man in khakis.
Számítógépes hang: Vigyázat, dühös fekete férfi a Khaki-ban.

Synonyma (anglicky) pro "attention":

attention

Příklady použití pro "attention" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishLemoine smiled, and something in his smile seemed to attract Anthony's attention.
Lemoine mosolygott, s volt valami a mosolyában, ami figyelmessé tette Anthony t.
EnglishTwo of them continued to type, paying no attention to the entrance of strangers.
Ketten tovább folytatták a kalapálást, ügyet sem vetve a behatoló ide- genekre.
EnglishAs soon as they had him down, they had to assume they'd attract police attention.
És amint lent vannak, arra is számítaniuk kell, hogy a rendőrség kiszúrja őket.
EnglishAttention must be paid to ensuring compliance with existing transport regulations.
Biztosítani kell továbbá a meglévő szállítási rendeleteknek való megfelelést is.
EnglishThere is one aspect that we must pay particular attention to. That is equality.
Van egy olyan szempont, amire különösen ügyelnünk kell, mégpedig az egyenlőség.
EnglishTherefore, all the attention should be directed at the public use of that money.
Így pedig minden figyelmet e pénzek nyilvános felhasználására lehet fordítani.
EnglishIn my country, Malta, both fishing and aquaculture are given special attention.
Szülőhazámban, Máltán a halászat és az akvakultúra egyaránt nagy hangsúlyt kap.
EnglishCalculated to distract attention from the plain fact of administration of poison.
Arra volt kitalálva, hogy elterelje a figyelmet az egyszerű méreg használatról.
EnglishThe Galliga Polledo report devotes much attention to the Europe 2020 programme.
A Galliga Polledo-jelentés kiemelt figyelmet szentel az Európa 2020 programnak.
EnglishTwo elves escorting an emaciated priest would definitely attract their attention.
És egy roskatag papot támogató két tünde nyilván felkeltené az érdeklődésüket.
EnglishThen I realized that the coyotes' attention had shifted to some-thing behind me.
Aztán észrevettem, hogy a prérifarkasok figyelme egy mögöttem levő dologra irányul.
EnglishThis attracted attention from the crowds below—exactly what he did not want.
Az íves falak és a függőkertek évente több millió látogatót vonzottak magukhoz.
EnglishThe fact is, that you were sick of civility, of deference, of officious attention.
A tény az, hogy ön megunta az udvariaskodást, a hódolatot, a tüntető figyelmet.
EnglishHe doubted very much that Linge Chen or Klayus would pay much attention to it.
Abban sem bízott, hogy Linge Chent vagy Klayust különösebben érdekelné a dolog.
EnglishThe antenna in his head brought him to attention again and his mind went blank.
A fejébe épített antenna ismét vigyázzt parancsolt, és Unk agya ismét kiürült.
EnglishMy attention was caught at once by the girls extraordinary Scandinavian fairness.
Figyelmemet rögtön megragadta a lány rendkívüli, jellegzetesen skandináv szépsége.
EnglishThe idea of a financial transactions tax has generated a lot of attention so far.
A pénzügyi tranzakciók után kivetendő adó elképzelése eddig nagy figyelmet kapott.
EnglishOn climate change, we now need to turn our attention to the road to Copenhagen.
Az éghajlatváltozás kérdésében most a Koppenhága felé vezető útra kell figyelnünk.
EnglishAmendment 11 draws attention to human rights concerns in Columbia and Honduras.
A 11. módosítás rámutat az emberi jogi problémákra Kolumbiában és Hondurasban.
EnglishFinally, the issue of energy security once again demands our urgent attention.
Végezetül pedig ismét sürgősen foglalkoznunk kell az energiabiztonság kérdésével.