EN action
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

action (také: act, verb)
volume_up
cselekvés {podstatné jméno}
Speeches about action do not guarantee that the action will be effective.
A cselekvésről szóló beszédek nem garantálják a cselekvés eredményességét.
Thus Tragedy is the imitation of an action, and of the agents mainly with a view to the action.
Hiszen a tragédia cselekvés utánzása, és ezáltal főleg cselekvő embereké.
At the global level, coordinated action to restart economic growth is essential.
Globális szinten lényeges az összehangolt cselekvés a gazdasági növekedés újraindításához.
action (také: achievement, act, deed, exploit)
volume_up
tett {podstatné jméno}
Regrettably, action on that objective has not been particularly successful.
Sajnos a cél érdekében tett erőfeszítések nem voltak nagyon sikeresek.
It's not an action, but in the English language, it is also an action.
Az nem egy tett, bár az angol nyelvben cselekedetet is jelöl.
Action taken on Parliament's resolutions: see Minutes
A Parlament állásfoglalásai tekintetében tett intézkedések: lásd a jegyzőkönyvet
volume_up
intézkedés {podstatné jméno}
Action aimed at increasing the number of transplants performed is particularly important.
A szervátültetések számának növelését célzó intézkedés különösen is fontos.
The first course of action concerns the economic management of energy prices.
Az első intézkedés az energiaárak gazdasági kezelésére vonatkozik.
The action taken by the government has gained recognition in international markets.
A kormányzati intézkedés a nemzetközi piacokon is elismerést nyert.
action
volume_up
akció {podstatné jméno}
There was action, excitement, and firepower lots of firepower on the right run.
Volt akció, izgalom és tűzerő sőt, a megfelelő vadászatokon rettentően sok tűzerő.
The after action stuff was an intelligence function, supervised by Bill Tawney.
Az akció után történtek a hírszerzőkhöz tartoznak, akiket Bill Tawney irányít.
From then on I think the Action Service boys can take care of things.'
Aztán a többit már, azt hiszem, rábízhatjuk az Akció Csoportra.
action (také: operation, procedure)
volume_up
művelet {podstatné jméno}
This action is allowed only if a type of the subproject is 'subdirectories'.
Ez a művelet csak akkor engedélyezett, ha az alprojekt típusa 'alkönyvtárak'.
An internal action (%1) associated with an event (%2) will be executed.
Egy belső művelet (%1) lesz végrehajtva, mely egy eseménnyel (%2) van társítva.
An external action (%1) associated with an event (%2) will be executed.
Egy külső művelet (%1) lesz végrehajtva, mely társítva van egy eseménnyel (%2).
action (také: activity, agency, function, game)
volume_up
tevékenység {podstatné jméno}
We also need an action plan to support business.
Kell egy cselekvési terv a gazdasági tevékenység támogatására.
A tevékenység izgalma elfújta Svindler feszültségét.
It was filled with observation equipment and radios to coordinate the ground and air action.
Megfigyelő-berendezésekkel, no meg rádiókkal volt felszerelve a földi és légi tevékenység koordinálásához.
action (také: act, deed)
volume_up
cselekedet {podstatné jméno}
Mrs Macovei and Commissioner Füle have explained what this brave action entails.
Macovei asszony és Füle biztos úr elmagyarázta, hogy milyen következményekkel jár e bátor cselekedet.
The results of a single action may be very varied; that particular action affects a lot of different people.
Egyetlen tettnek sokféle következménye lehet és ez a bizonyos cselekedet sok emberre kihat.
This action - like all actions of this kind - only serves to divide rather than to unite us.
Ez a cselekedet - mint minden más ilyen - csak a megosztást szolgálja, nem pedig az egyesítést.
action (také: act, plot)
volume_up
cselekmény {podstatné jméno}
Again, without action there cannot be a tragedy; there may be without character.
Cselekmény nélkül nem is léteznék tragédia, de jellemek nélkül még lehetne.
They sent me a wire saying he was dead, 'Deeply regret killed in action.'
Táviratot küldtek, hogy meghalt: Fia harci cselekmény közben elesett, őszinte részvétünk.
Action, you see, the wrong kind of action.
Cselekmény, csak nem olyan, ami kell.
action (také: acting, deal, method, mode)
volume_up
eljárás {podstatné jméno}
I therefore call once again for action to be taken and for proceedings to be initiated.
Ezért ismét felszólítok a cselekvésre és jogsértési eljárás indítására.
It is our will that no action be taken against you.'
Akaratunk az, hogy semmilyen eljárás ne induljon ön ellen.
What would be the right course of action at a time like this?
Mi lenne ilyenkor a helyes eljárás?
action (také: effect, impact, impingement, impression)
volume_up
hatás {podstatné jméno}
We need coordinated action at European level to counter this effect.
E hatás ellensúlyozása érdekében összehangolt európai szintű fellépésre van szükség.
For every action there was a reaction, and Lamar's reaction to death was a grin.
Minden hatás ellenhatást vált ki, márpedig Lamar ösztönös reakciója a halálra a vigyorgás volt.
For every action there is an equal and opposite reaction.
Minden hatás egy azonos nagyságú, de ellentétes irányú reakciót vált ki.
action (také: motion, move, movement)
volume_up
mozdulat {podstatné jméno}
His action carried him closer to the enigma.
A mozdulat közelebb vitte a rejtély megoldásához.
Her action wasn't that violent, but it churned Quiddity's element out of all proportion to the size of her motion.
A mozdulat nem volt heves, mégis aránytalanul nagy kavarodást idézett elő a Quiddity elemében.
Again luck appeared to be with those out of Estcarp, for the closing of the panel put into action the mechanism of the lift.
Az estcarpiaknak ismét szerencséje volt, mivel a mozdulat hatására működésbe lépett a lift mechanizmusa.
action (také: cast, drift, go, motion)
volume_up
mozgás {podstatné jméno}
What action does the Commission intend to take to prevent freedom of movement in the Schengen area, a cornerstone of European unification, being compromised?
Milyen lépéseket tervez a Bizottság, hogy megakadályozza, hogy sérüljön a schengeni térségen belüli szabad mozgás elve, mely Európai egységességének sarokköve?
Actions aimed at making physical activity more attractive to children and young people should be promoted, as should schools that actively support sport.
A fizikai mozgás gyermekek, és fiatalok körében való népszerűsítése érdekében tett lépéseket fokozni kell, amint támogatandók a sportot aktívan előmozdító iskolák is.
As freedom of movement is a highly valued right in the EU, the Commission must continue the political and technical dialogue on the progress made and on future courses of action.
Mivel a mozgás szabadsága az Unió nagy becsben tartott joga, a Bizottságnak folytatni kell a politikai és szakmai párbeszédet az elért haladásról és a jövőbeni cselekvés pályáiról.
action (také: agency, function, functioning, movement)
volume_up
működés {podstatné jméno}
Elliott was there to observe Masters' gear in action, in person.
Elliott azért jött. hogy működés közben lássa Masters szerkezeteit.
It was a telescoping tunnel of rubberized canvas, and it looked like this in action:
Gumírozott vászonból készült, harmonikás alagút volt, amely így festett működés közben:
We may disagree about where the chaos comes from, but we have both seen it in action.
Abban valószínűleg nem értünk egyet, hogy a káosz miből fakad, de már mindketten láttuk működés közben.
volume_up
szerkezet {podstatné jméno}
Rather, one employs devices to take the enemy's guns out of action.
Legtöbbjük nyitott tetejű, vékony acélból készült szerkezet volt.
This device is compulsory for meters which make use of the action of the velocity of the water on a bladed rotor.
Ez a szerkezet azoknál a mérőknél kötelező, melyek a vízáramlás forgó alkatrészt mozgató hatásának elvén alapulnak.
This device is compulsory for meters which make use of the action of the velocity of the water on the rotation of a moving part.
Ez a szerkezet azoknál a mérőknél kötelező, amelyek a vízáramlás forgó alkatrészt mozgató hatásának elvén alapulnak.
action (také: game, play, quiz, sport)
volume_up
játék {podstatné jméno}
We have seen that numerous toy recalls in the run-up to Christmas mean that we have to keep up pressure for action.
A karácsony előtti időszakban számos alkalommal történtek játék-visszahívások, ami azt jelzi, hogy folyamatosan fenn kell tartanunk a nyomást.
action (také: petition, suit, wages, plaint)
volume_up
kereset {podstatné jméno}
Private legal actions may be brought by a public body and also by individual or group actions.
Magánfelek általi keresetet indíthat egy testület, de indítható egyéni vagy csoportos kereset is.
By the way, in 14 European Member States, we have collective redress, representative action and group action, as in France etc.
Mellesleg 14 európai tagállamban kollektív jogorvoslat, képviseleti eljárás és csoportos kereset létezik, mint például Franciaországban stb.
The doomsday scenario called for the certification of a class-action suit, the class being any person who had ever smoked and felt injured because of it.
A legkomorabb forgatókönyv szerint elképzelhető csoportos kereset benyújtása is, mindazok nevében, akik valaha is dohányoztak, és úgy érzik, emiatt egészségkárosodást szenvedtek.
action (také: machinery, mechanism, train)
volume_up
mechanizmus {podstatné jméno}
At this difficult juncture, putting the support mechanism into action cannot mean taking the European rule of law out of action.
Ebben a nehéz helyzetben a támogatási mechanizmus foganatosítása nem jelentheti az európai jogállamiság hatástalanná tételét.
This is a step forward, true, but dynamism is more important than mechanism, and it is in this way that we must add a new dimension to our action.
Igaz, hogy ez előrelépés, de a dinamizmus fontosabb, mint a mechanizmus, és ebben az értelemben kell új dimenziót adnunk fellépésünknek.
The Community Civil Protection Mechanism sent a team of 7 experts to the field to evaluate the effects and identify the necessary actions.
A Közösségi Polgári Védelmi Mechanizmus 7 főből álló szakértői csoportot küldött a helyszínre a következmények felmérése és a szükséges teendők meghatározása céljából.
action (také: impact)
volume_up
behatás {podstatné jméno}
action (také: go, port, run, step)
volume_up
járás {podstatné jméno}
volume_up
közbelépés {podstatné jméno}
action
volume_up
mechanika {podstatné jméno}
volume_up
rendelkezés {podstatné jméno}
action (také: aggression, attack, brunt, charge)
volume_up
támadás {podstatné jméno}
Guards were appearing as they jaunted from distant sectors towards the focal point of the action.
Õrök jelentek meg, távolabbi őrhelyeikről jauntolva a támadás helyszínére.
They claim that the attack was a retaliation by President Mikaso for the patrol action against the so-called illegal oil-drilling platform in the Spratly Island neutral zone.
Szerintük a támadás Mikaso elnök bosszúja volt a Spratly-szigetek semleges övezetében létesített úgynevezett olajfúró platform elleni járőrakcióért.
I raise this matter against the background of an escalation of actions involving attacks on soldiers in the context of the presidential election.
A kérdést azért vetettem fel, mert az elnökválasztással összefüggésben egyre több incidens, többek között katonák elleni támadás történik.
action (také: activity, proceeding)
volume_up
ténykedés {podstatné jméno}
action
volume_up
történés {podstatné jméno} (például filmben)

2. právo

action (také: action at law, legal action)
volume_up
per {podstatné jméno}
action for breach of promise of marriage
házassági ígéret megszegése miatt indított per
In many cases, the children and the weakest spouse suffer most from the emotional stresses and strains arising from legal action.
Sok esetben a gyermek és a gyengébb házastárs szenved a per okozta érzelmi stressz és a megerőltetések miatt.

3. právo: "against sy"

action
volume_up
kereset vki ellen {podstatné jméno}

4. vojenství

action
volume_up
bevetés {podstatné jméno}
It seemed that the Fascists always heard mass before going into action.
A fasiszták állítólag mindig misét tartanak bevetés előtt.
And after the battle, they bring this mobile theater and they do what they call an "after action review" to teach you what you've done wrong.
Az ütközet után hozzák ezt a mobil színházat, amit 'bevetés utáni vizsgálat'-nak hívnak, hogy megtanítsák, mit csináltál rosszul.
His own father had been killed in action in Korea in 1953, and he had flown over five hundred combat sorties as an F-5 and A-7 pilot during two tours in Vietnam.
Apja Koreában esett el bevetés közben 1953-ban, ő pedig több mint ötszáz harci felszálláson vett részt F-5-ös és A-7-es pilótaként Vietnamban.
action (také: combat, battle)
volume_up
ütközet {podstatné jméno}
Because it was a full-scale action: no mere squabbling of outposts.
Az ütközet teljes arányaiban kibontakozott: már nemcsak az előőrsök csatároztak.
But it was a holding action; nothing was lost yet, and in the dark he could even shift his forces a little.
De az ütközet még mindig kezdeti stádiumában volt; még nem volt veszve semmi, és az éjszaka folyamán alkalma volt egy kicsit át is csoportosítani erőit.
And after the battle, they bring this mobile theater and they do what they call an "after action review" to teach you what you've done wrong.
Az ütközet után hozzák ezt a mobil színházat, amit 'bevetés utáni vizsgálat'-nak hívnak, hogy megtanítsák, mit csináltál rosszul.
action (také: combat, battle)
volume_up
csata {podstatné jméno}
action
volume_up
hadművelet {podstatné jméno}
Underhill no doubt thought he would face some sort of disciplinary action — Kurtz's own, since this was a black-ops deal, at least so far — followed by a second chance.
Underhill nyilván úgy gondolta, fegyelmit kap Kurtz-módra, mivel ez egy titkos hadművelet, legalábbis mostanáig -, utána pedig egy második lehetőséget.
action
volume_up
harctevékenység {podstatné jméno}

5. divadlo

action
volume_up
taglejtés {podstatné jméno} (színészé)

Příklady použití pro "action" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIt is time for the EU to take action and to show solidarity with the Icelanders.
Itt az ideje, hogy az EU cselekedjen, és szolidaritást mutasson az izlandiakkal.
EnglishAs you said there must be some action or we shall be finished for lack of funds.
Ahogy mondtad, valaminek már történnie kell, különben a pénzhiány végez velünk.
EnglishFirstly, the report appears to neglect the boundaries of the legislator's action.
Először is a jelentés láthatólag elhanyagolja a jogalkotó fellépésének határait.
EnglishDisciplinary action is not being taken because they held up posters and banners.
Azért nem kerül sor fegyelmi eljárásra, mert plakátokat és zászlókat lobogtattak.
EnglishWe must therefore study the problem in greater depth and take protective action.
Ezért a probléma alaposabb tanulmányozására és óvintézkedésekre van szükségünk.
EnglishIt is therefore important for the Commission to take action at Member State level.
Ezért fontos tehát a Bizottság számára, hogy tagállami szinten tegyen lépéseket.
EnglishThat is why we will present an action plan on unaccompanied minors in early 2010.
Ezért 2010 elején bemutatunk egy cselekvési tervet a kísérő nélküli kiskorúakról.
English(CS) Mr Chairman, I welcome the report on the Action Plan for Energy Efficiency.
(CS) Elnök úr, üdvözlöm az energiahatékonysági cselekvési tervről szóló jelentést.
EnglishTherefore, until a decision is formally taken, there is no room for legal action.
Ezért amíg nem születik meg a formális döntés, nincs lehetőség a jogi fellépésre.
EnglishWhat does a man do when he feels that his government is taking incorrect action?
Így akkor tesz egy férfi, amikor úgy érzi, hogy a kormánya inkorrektül cselekszik.
EnglishYou do not mean simply political action, do you? the former KGB spook observed.
- Ugye nem egyszerű politikai akcióra gondol? - jegyezte meg a volt KGB-s kém.
EnglishThe obvious one; why not let our dead into the beyond without this terrible action?
Miért szabtok ilyen rettenetes árat, hogy a halottaink a mennyországba jussanak?
EnglishThe resistance to certain political action is causing similar negative effects.
Az egyes politikai fellépésekkel szembeni ellenállás hasonlóan káros hatással bír.
EnglishThe disaster in Haiti is a terrible tragedy, and I am glad you are taking action.
A haiti katasztrófa rettenetes tragédia, és örülök, hogy lépéseket tesz ez ügyben.
EnglishHe had tossed aside his action figure companions and played with the dog instead.
Hordhattak elébe bármilyen játékszert, csak a kutyával volt hajlandó látszani.
EnglishSollace tested the action of the withes upon a cushion, then turned to Madouc.
Sollace kipróbálta a vesszők hajlékonyságát egy párnán, majd Madouchoz fordult.
EnglishThe Commission made its proposals in 2002 and undertook to see speedy action.
A Bizottság 2002-ben elkészítette javaslatait, és haladéktalanul munkába fogott.
EnglishThis creates confidence in the process of establishing the External Action Service.
Ez bizalmat ébreszt az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának folyamata iránt.
EnglishToday's resolution includes a large number of action proposals for the Committee.
A mai állásfoglalás számos, a bizottságnak címzett fellépési javaslatot tartalmaz.
EnglishAs we shall not be building dams, the action proposed is also in our own interests.
Mivel nem fogunk gátakat építeni, a javasolt lépés a mi érdekünket is szolgálja.