EN

well {podstatné jméno}

volume_up
well (také: fount, headspring, reference, root)
volume_up
lähde {podstatné jméno}
Forests are an important source of livelihood and well-being within our borders.
Metsät ovat tärkeä elannon ja hyvinvoinnin lähde rajojemme sisäpuolella.
On the one hand, they are a source of oil and gas, as well as a source of renewable energy.
Ne ovat toisaalta öljyn ja kaasun sekä uusiutuvan energian lähde.
Someone mentioned the Delors White Paper, which remains a great inspiration for us as well.
Joku mainitsi valkoisen kirjan, joka on suuri innoituksen lähde myös meille.
well (také: water well)
volume_up
kaivo {podstatné jméno}
Let us act now and disprove the old English adage that 'you never miss the water till the well runs dry'.
Meidän pitää ryhtyä toimiin heti ja osoittaa vääräksi vanha englantilainen sananlasku "veden arvon ymmärtää kun kaivo on tyhjä".
For me, it is important that the well from which we draw our money is not treated as bottomless, and I am not certain that that is the case.
Minulle on tärkeää, ettemme kuvittele rahoituslähteemme olevan pohjaton kaivo, enkä ole varma onko asia näin.
Granting funds without an economy that can stand on its own two feet is like carrying water to fill up a dry well: there will be enough to drink for a while, but tomorrow the well will be dry again.
Rahoituksen antaminen ilman omilla jaloilla seisovaa taloutta on sama kuin kantaisi vettä kaivoon: hetkeksi riittää juotavaa, mutta huomenna on kaivo taas tyhjä.
well (také: sump, waterhole)
volume_up
vesikuoppa {podstatné jméno}

Příklady použití pro "well" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishTherefore, I have voted in favour of this report in the second reading as well.
Siksi äänestin tämän mietinnön hyväksymisen puolesta myös toisessa käsittelyssä.
EnglishIt is all very well to say that we must announce the role of the United Nations.
On hienoa sanoa, että meidän on tunnustettava Yhdistyneiden Kansakuntien asema.
EnglishIt follows that when Europe talks about democracy, we do well to watch our step.
Sen vuoksi meidän on syytä olla varuillamme, kun EU:ssa puhutaan demokratiasta.
EnglishI would say there is a role for the bureaucrats here as well as the shareholders.
Mielestäni sekä byrokraateilla että osakkeenomistajilla on tässä oma tehtävänsä.
EnglishFine words from our government are all very well, but what we now need is action.
Kaikki hallituksemme hienot sanat ovat mainioita, mutta nyt tarvitaan toimintaa.
EnglishJust for the record, I would say that she might well also have mentioned Denmark.
Haluaisin ihan vain tiedoksi todeta, että hän olisi voinut mainita myös Tanskan.
EnglishNaturally, the Member States supply arms to crisis and conflict regions as well.
Jäsenvaltiot toimittavat aseita luonnollisesti myös kriisi- ja konfliktialueille.
EnglishHowever, demands are already being made to offer this to younger women as well.
Kuitenkin vaatimuksia on esitetty tämän tarjoamisesta myös nuoremmille naisille.
EnglishFinally, I believe that the Commission has done well in presenting this proposal.
Lopuksi katson, että komissio on toiminut oikein esittäessään tämän ehdotuksen.
EnglishHuman rights lawyers have been assassinated as well by loyalist paramilitaries.
Lojalistit puolisotilaalliset joukot ovat murhanneet myös ihmisoikeusjuristeja.
EnglishUnfortunately, the last ‘Justice and Home Affairs’ Council does not augur well.
Valitettavasti oikeus- ja sisäasioiden neuvoston viime kokous ei tiennyt hyvää.
EnglishIt is well known that large corporations tend to shed jobs when times are hard.
On yleisesti tunnettua, että suuryritykset vähentävät kovina aikoina työpaikkoja.
EnglishOf course, it contributes to the achievement of the Union's other goals as well.
Samalla se luonnollisesti osallistuu unionin muihin tavoitteisiin pyrkimiseen.
EnglishWhere transport sector employers are concerned, profit comes well before safety.
Liikenteen alan työnantajat pitävät tuottoa paljon turvallisuutta tärkeämpänä.
EnglishAmbiguities and unnecessary procedural delays often occur in this area as well.
Moniselitteisyydet ja tarpeettomat menettelylliset viipeet ovat alalla yleisiä.
EnglishWe need to do more to put our own house in order, as well as look after Syria’s.
Meidän on puhdistettava oma pöytämme paremmin ja huolehdittava myös Syyriasta.
EnglishI feel confident that these initiatives can be continued in the future as well.
Suhtaudun luottavaisesti näiden aloitteiden kehittämiseen myös tulevaisuudessa.
EnglishThe connection between drug dealing, drug addiction and crime is well established.
Huumekaupan, huumeriippuvuuden ja rikosten välinen yhteys on osoitettu selvästi.
EnglishAs well as its security aspects, this protocol covers environmental protection.
Turvallisuusnäkökulmien lisäksi tällä pöytäkirjalla katetaan ympäristönsuojelu.
EnglishWell, we do not live in a perfect world and that is why we are having this debate.
Me emme elä täydellisessä maailmassa ja siksi meidän on käytävä tämä keskustelu.