anglicko-finsko překlad pro "tenet"

EN

"tenet" finský překlad

volume_up
tenet {podstatné jméno}

EN tenet
volume_up
{podstatné jméno}

tenet (také: doctrine)
volume_up
opinkappale {podstatné jméno}
tenet
volume_up
dogmi {podstatné jméno}

Synonyma (anglicky) pro "tenet":

tenet
English

Příklady použití pro "tenet" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe central tenet of our economic policy must be to try to improve the employment situation.
Talouspolitiikan keskiöön on nostettava ponnistelut työllisyyden parantamiseksi.
EnglishThe basic tenet of the approved report seems to go in the right direction.
Hyväksytyn mietinnön perusperiaate on mielestäni oikean suuntainen.
EnglishPsychologist Barry Schwartz takes aim at a central tenet of western societies: freedom of choice.
Psykologi Barry Schwartz haastaa länsimaisen yhteiskunnan keskeisen opinkappaleen: valinnanvapauden.
EnglishThe central tenet of the Franco-German dialogue is clear: we need a two-speed Europe.
Saksan ja Ranskan vuoropuhelu on selvää keskeisessä teemassa, joka on toteamus kahden nopeuden Euroopan tarpeesta.
EnglishHowever, you must allow me to couple my thanks with my disappointment at the tenet of your reply.
Saanen kuitenkin esittää pettymykseni sen sisällöstä.
EnglishWe should affirm the principle of research freedom, which must have scientific rigour as its basic tenet.
Meidän on vahvistettava tutkimuksen vapauden periaate, jonka peruslähtökohtana on tieteellinen tarkkuus.
EnglishThis is a central tenet of the concept of integrated border management that was adopted by the Council in December 2006.
Tämä on keskeinen osa neuvoston joulukuussa 2006 hyväksymää yhdennetyn rajaturvallisuuden käsitettä.
EnglishIt is a central tenet of the Lisbon Agenda that legislation should be simple, clear and enforceable.
Lissabonin toimintasuunnitelman keskeinen oppi on, että lainsäädännön on oltava yksinkertaista, selkeää ja helposti valvottavaa.
EnglishI think that France must now bring an end to vigilance on its northern border, as the main tenet of the Schengen Agreement so demands.
Mielestäni Ranskan on lopetettava pohjoisrajansa valvonta, kuten Schengenin sopimus edellyttää.
EnglishThis tenet must be amended.
EnglishWho today can dispute the Marxist tenet that war is in the nature of capitalism and, even more so, in the nature of imperialism?
Kuka voi enää tänään kiistää marxilaisen kannan, että sota kuuluu kapitalismin luonteeseen ja vieläkin enemmän imperialismin luonteeseen?
EnglishAfter all, it is a basic tenet of democracy that the expression of controversial political beliefs must remain immune from prosecution.
Yksi demokratian perusperiaatteista on, että rangaistusta ei saa langettaa kiistanalaisten poliittisten mielipiteiden ilmaisemisen vuoksi.
EnglishHowever, I would insist on the fact that the amendments which are being rejected are not being rejected due to disagreement in substance with their tenet.
Korostan kuitenkin sitä, että hylättyjä tarkistuksia ei hylätä siksi, että olisimme eri mieltä niiden keskeisestä sisällöstä.
EnglishVoluntary activity cannot be separated from European working life and is seen as a basic tenet of democracy at both local and public level.
Vapaaehtoistoimintaa ei voi erottaa muusta eurooppalaisesta työelämästä. Vapaaehtoistoimintaa pidetään demokratian perusperiaatteena paikallisella ja julkisella tasolla.
EnglishWe are all also awaiting the coming visit of the Director of the CIA, Mr Tenet, accompanied by General Zinni, which may also be extremely useful on the ground.
Lisäksi me kaikki odotamme CIA:n johtajan Tenetin ja kenraali Zinnin piakkoin tapahtuvaa vierailua, sillä heistä voi olla suurta hyötyä paikan päällä.
EnglishBoth parties, as the Minister said earlier, have failed to seize the opportunity offered by the recommendations of the Mitchell report, offered again in the Tenet plan.
Kuten ministeri aiemmin totesi, molemmat osapuolet ovat jättäneet käyttämättä Mitchellin raportin tarjoamat mahdollisuudet, jotka toistuivat Tenetin ohjelmassa.
English. - (DE) I voted in favour of the report by Mrs Lefrançois, since a central tenet of the fight against terrorism has to be the prevention of terrorist offences.
kirjallinen. - (DE) Äänestin Roselyne Lefrançois'n mietinnön puolesta, koska terrorismin torjumisen keskeisenä periaatteena on oltava terroristirikosten ennaltaehkäisy.
EnglishUnfortunately, however, the forces of the European right managed, through the amendments which they tabled, to alter the content and tenet which he was trying to give to his report.
Valitettavasti Euroopan oikeistoa edustavat voimat onnistuivat jättämillään tarkistuksilla muuttamaan sisältöä ja periaatteita, joista hän yritti mietinnössä pitää kiinni.
EnglishThis was the tenet of its statement in favour of cooperation activities to promote the human dimension in China which could be used as a principle for effective dialogue with this country.
Tässä suhteessa komissio on puoltanut yhteistyötoimia inhimillisen ulottuvuuden edistämiseksi Kiinassa. Tämä voi olla alkuna tehokkaalle vuoropuhelulle maan kanssa.
EnglishIn the meantime, we remain convinced that the implementation of the Tenet ceasefire plan and Mitchell Committee recommendations is the only way to re-establish a political process in the short term.
Olemme kuitenkin edelleen vakuuttuneita, että Tenetin tulitaukosuunnitelman ja Mitchellin komitean suositusten täytäntöönpano on ainoa keino käynnistää nopeasti poliittinen prosessi.