anglicko-finsko překlad pro "investigative"

EN

"investigative" finský překlad

volume_up
investigative {příd. jm.}
FI

EN investigative
volume_up
{přídavné jméno}

investigative
volume_up
tutkiva {příd. jm.} (esim tutkiva journalismi)
The investigative role of the Ombudsman in conjunction with Parliament is very important.
Euroopan oikeusasiamiehen tutkiva tehtävä parlamentin ohessa on erittäin tärkeä.
Europe is being called upon to act and Parliament itself must take a more active investigative and steering role in such a decisive matter of foreign policy.
Euroopalla on velvollisuus toimia, ja parlamentinkin on otettava aktiivisempi, tutkiva ja ohjaava rooli näin ratkaisevassa ulkopoliittisessa asiassa.
We need to be united in order to send a very clear message in support of a woman who many say was the last independent investigative journalist in Russia.
Meidän on oltava yksimielisiä, jotta voimme lähettää erittäin selkeän viestin tukeaksemme tätä naista, joka oli monien mielestä viimeinen riippumaton tutkiva journalisti Venäjällä.

Synonyma (anglicky) pro "investigative":

investigative

Příklady použití pro "investigative" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWe cannot endorse any call for actual investigative powers to be assigned to Europol.
Emme voi yhtyä kehotukseen antaa Europolille varsinaisia tutkintavaltuuksia.
English17:53 So another report, an investigative report by General Fay, says the system is guilty.
17:53 Toinen raportti, kenraali Fayn raportti, sanoo, että järjestelmä on syypää.
EnglishThe second area I want to dwell on briefly is the investigative services.
Toinen alue, johon pysähdyn hetkeksi, on tutkimusta koskevat järjestelmät.
EnglishThis investigative tool lies outside of the scope of the Data Retention Directive.
Tämä erityisväline on tietojen säilyttämistä koskevan direktiivin soveltamisalan ulkopuolella.
EnglishFurthermore, it states that OLAF’s investigative powers are applicable to all ECB tasks.
Lisäksi kaikki EKP:n tehtävät kuuluvat päätöksen mukaan OLAFin tutkintavaltuuksien piiriin.
EnglishThey are on an investigative trip to learn from the European Parliament's experience in this area.
He ovat opintomatkalla oppiakseen Euroopan parlamentin kokemuksista tällä alalla.
EnglishThe same goes for the proposal for a special investigative unit for fraud in customs cases.
Sama koskee kysymystä erityisestä tulliasioita koskevien väärinkäytösten tutkimusyksiköstä.
EnglishOf course, if we were to set up an investigative committee, the latter might well find otherwise.
Tietenkin jos perustaisimme tutkintavaliokunnan, se saattaisi tulla toisenlaiseen tulokseen.
EnglishI am glad that Europol will have joint investigative teams.
Olen iloinen siitä, että Europoliin perustetaan yhteisiä tutkintaryhmiä.
EnglishA number of steps have been taken in relation to this, not only at an investigative level.
Tämän tilanteen seurauksena on ryhdytty useisiin toimiin, jotka eivät koske pelkästään tutkimuksia.
EnglishOnly the investigative instruments and resources of the Member States will be sufficient for the task.
Vain jäsenvaltioilla on riittävät tutkintavälineet ja resurssit tehtävästä suoriutumiseen.
EnglishParliament has an important investigative role with regard to the work of the Commission.
Parlamentilla on tärkeä asema komission työn valvojana.
EnglishThe independence of the investigative body is an obvious requirement.
On selvää, että tutkintaelimen on oltava riippumaton.
EnglishThe investigative and preventative function of the EIB must play a more prominent role than it has done in the past.
EIP:n on siten toimittava aiempaa näkyvämmin tutkivassa ja ehkäisevässä tehtävässä.
EnglishThree, my Group is wholly in support of an increase and improvement in the Ombudsman's investigative powers.
Kolmanneksi ryhmäni tukee täysin oikeusasiamiehen tutkintavaltuuksien laajentamista ja lujittamista.
EnglishThey should be experts, appointed for five years, with investigative experience in the judicial world.
Heidän pitäisi olla asiantuntijoita, jotka nimitetään viideksi vuodeksi ja joilla on tutkintakokemusta oikeusmaailmasta.
EnglishThis committee did not have full investigative powers, but we do have the power to make political recommendations.
Tällä valiokunnalla ei ollut täysiä tutkintavaltuuksia, mutta sillä on valtuudet antaa poliittisia suosituksia.
EnglishThis must protect the independence of OLAF through regular monitoring of the implementation of its investigative function.
Sen on suojeltava OLAFin riippumattomuutta valvomalla säännöllisesti sen tutkimustehtävien toteutumista.
EnglishThat is all I have to say and, in passing, I wish to thank Mr Barrot for his investigative work.
Tässä kaikki, mitä haluan sanoa, ja sivumennen sanoen haluan kiittää varapuheenjohtaja Barrot'ta hänen työstään asian tutkimisessa.
EnglishHere, I again have to make clear what other experts and even the investigative authorities have said repeatedly.
Tässä minun on jälleen tehtävä selväksi, mitä muut asiantuntijat ja jopa tutkintaviranomaiset ovat toistuvasti todenneet.