anglicko-finsko překlad pro "inventories"

EN

"inventories" finský překlad

volume_up
inventory {podstatné jméno}

EN inventories
volume_up
{množné číslo}

inventories (také: indexes, listings, records)
volume_up
luettelot {mn. č.}
The inventories that must be carried out on existing situations, in order that appropriate measures can be taken, are of similar importance.
Yhtä tärkeitä ovat luettelot, joita nykyisten alueiden tilanteesta laaditaan asianmukaisten toimien toteuttamista varten.
inventories
Seuraavana asiana olivat inventaarit.

Synonyma (anglicky) pro "inventory":

inventory

Příklady použití pro "inventories" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThese inventories and projections must be reported to the Commission each year.
Nämä inventaariot ja suunnitelmat on raportoitava komissiolle vuosittain.
EnglishFurthermore, there must be improvements made to asset management and inventories.
Edelleen omaisuudenhoitoa ja inventaariota on kehitettävä.
EnglishIt would remove an essential obligation for Member States regularly to update emission inventories.
Sillä poistettaisiin jäsenvaltioiden tärkeä velvoite päivittää säännöllisesti päästökartoitukset.
EnglishIt has an enormous amount of work to do, it has a great many analyses to conduct and inventories to draw up.
Komissiolla on paljon tehtävää. Sen on laadittava paljon analyysejä ja laadittava paljon luetteloita.
EnglishI look very positively on the proposal to create publicly available national inventories of polluted locations.
Suhtaudun hyvin myönteisesti ehdotukseen julkisista pilaantuneiden alueiden kansallisista kartoituksista.
EnglishHowever, we are critical of using structural fund resources for drawing up inventories of closed waste facilities.
Suhtaudumme kuitenkin kriittisesti rakennerahastojen varojen käyttöön suljettujen jätealueiden luettelon laatimiseksi.
EnglishWe have the problem that it has been not totally impossible but almost impossible to get Parliament's inventories and lists drawn up.
Vaikkei ollutkaan aivan mahdotonta, niin kuitenkin miltei mahdotonta, laatia parlamentin inventaarilistoja.
EnglishStructural Fund resources should only be deployed in the case of poor Member States with unusually large needs in terms of drawing up inventories.
Rakennerahastoja tulisi käyttää vain silloin, kun köyhät jäsenvaltiot joutuvat laatimaan epätavallisen paljon luetteloita.
EnglishThe PCBs directive is characterised by the failure of Member States to supply the all-important inventories of the stocks they hold.
PCB-direktiiviä kuvaa se, etteivät jäsenvaltiot ole pystyneet tarjoamaan olennaisen tärkeitä luetteloita niiden hallussa olevista varastoista.
EnglishSo we must make the investment, not only in records and inventories, but also in gene banking and conservation of what still remains.
Meidän on siis investoitava, ei ainoastaan rekistereihin ja luetteloihin vaan myös geenipankkien toimintaan ja sen säilyttämiseen, mitä on vielä jäljellä.
EnglishThe Commission will not know in 2011 whether or not ceilings were met in 2010 because of the time that must be allowed for Member States to compile inventories.
Komissio ei tiedä vuonna 2011, onko vuoden 2010 päästörajat saavutettu, sillä jäsenvaltioille on annettava aikaa laatia kartoitukset.
EnglishAt Community level, they can contribute to scientific reference material in the creation of inventories of natural habitats and existing species.
Yhteisötasolla niillä voidaan edistää tieteellisen viitemateriaalin luomista, kun kartoitetaan luonnonvaraisia elinympäristöjä ja olemassa olevia lajeja.
EnglishDrafting inventories and lists is necessary at every administrative level, and it is important to weigh up all the pros and cons when taking environmental action.
Arvioiden ja luetteloiden laatiminen on välttämätöntä hallinnon kaikilla tasoilla, samoin kuin ympäristöön liittyvien toimien tarkasteleminenkin.
EnglishThe number of new policy-coordinating proposals and inventories will not, in my opinion, promote good care and assistance but will rather impede it.
Politiikan koordinoimista koskevien uusien ehdotusten ja luettelojen määrällä ei uskoakseni edistetä hyvää hoitoa ja apua vaan pikemminkin haitataan sellaisen tarjoamista.
EnglishAs a matter of course, it would therefore be up to the Commission to define the guidelines for harmonising inventories, emissions, discharges and mixing zones.
Tämän vuoksi komission tehtävänä onkin määritellä ne periaatteet, joiden avulla voidaan yhdenmukaistaa päästökartoitukset, vuodot, päästöt ja sekoittumisvyöhykkeet.
EnglishMember States are also required to prepare, and regularly update, national emission inventories and emission projections for 2010 for SO2, NOx, VOCs and NH3.
Jäsenvaltioiden on myös laadittava ja pidettävä ajan tasalla kansalliset päästöinventaariot ja päästösuunnitelmat vuodelle 2010 SO2-, NOx-, VOC- ja NH3-päästöjen osalta.
EnglishThere is no doubt that there are significant concerns about the cost of the proposed directive, especially those sections on contaminated land and national inventories.
Ei ole epäilystäkään siitä, että ehdotetun direktiivin, etenkin pilaantunutta maata ja kansallisia kartoituksia koskevien osien, kustannukset ovat merkittävä huolenaihe.