anglicko-finsko překlad pro "innovation"

EN

"innovation" finský překlad

volume_up
innovation {podstatné jméno}

EN innovation
volume_up
{podstatné jméno}

innovation
volume_up
innovaatio {podstatné jméno}
Innovation is at the heart of European industry’s strong competitive position.
Innovaatio muodostaa eurooppalaisen teollisuuden vahvan kilpailuaseman ytimen.
. - Education, research and innovation are windows to the future.
. - (EN) Koulutus, tutkimus ja innovaatio ovat ikkunoita tulevaisuuteen.
We need to ensure that research and innovation are at the heart of our strategy.
Meidän on varmistettava, että tutkimus ja innovaatio ovat strategiamme ytimessä.
innovation
volume_up
innovointi {podstatné jméno}
But innovation is the opposite process – making money out of knowledge!
Innovointi on kuitenkin päinvastainen prosessi. Siinä tietämyksellä tehdään rahaa!
Any innovation is therefore dependent on obtaining highly profitable patents.
Kaikki innovointi tapahtuu siis todella kannattavien patenttien saamisen ehdoilla.
This creativity and innovation will indeed be mainstreamed into all the policies.
Luovuus ja innovointi otetaan todellakin huomioon kaikilla politiikanaloilla.
innovation (také: reform)
volume_up
uudistus {podstatné jméno}
A key innovation is the establishment of a secure telecommunications network.
Keskeinen uudistus koskee suojatun televerkon perustamista.
And it is on that point that the decision of the Court of Justice is clearly an innovation.
Tässä mielessä yhteisön tuomioistuimen tuomio on todellinen uudistus.
This is an innovation which I believe to be very important for the future.
Tämä on mielestäni tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeä uudistus.
innovation (také: renewal)
volume_up
uudistaminen {podstatné jméno}
One key theme must be scientific research, innovation and the updating of cultural and educational systems, which represent the greatest challenge for the future.
Keskeisten teemojen on oltava tieteellinen tutkimus, innovaatio, kulttuuri- ja koulutusjärjestelmien uudistaminen, jotka ovat tulevaisuuden suuri haaste.
We know where the aid needs to be directed and how to implement it: the fight against varroasis, the problem of pollination, the problem of technological innovation in the sector.
Me tiedämme, mihin osoitteisiin tukea on osoitettava ja annettava: varroa-punkin torjunta, pölytysongelma, alan teknologinen uudistaminen.
innovation (také: growth, shoot, sprig, scion)
volume_up
verso {podstatné jméno}

Příklady použití pro "innovation" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe stress is therefore placed on innovation, a fundamental value within Europe.
Korostamme siksi innovaatiota, jolla on perustavanlaatuinen merkitys Euroopassa.
EnglishTo invest in innovation, it is necessary to concentrate on subsidising research.
Innovaatioon investoimiseksi on välttämätöntä keskittyä tutkimuksen tukemiseen.
EnglishIn our opinion, it has an essential role in stimulating innovation and research.
Mielestämme tutkimuksella on merkittävä asema innovaatioiden edistämisen kannalta.
EnglishOur task as regulators is to allow that dynamism, that innovation, to continue.
Tehtävämme lainsäätäjänä on mahdollistaa dynaamisuuden ja innovoinnin jatkuminen.
EnglishIn the past, innovation has primarily been envisaged in the field of research.
kirjallinen. - (DE) Ennen innovointia on mietitty ensisijaisesti tutkimusalalla.
EnglishUnder the pretext of protecting 'invention', patents will eradicate innovation.
"Keksintöjen" suojelemisen varjolla patenteilla hävitetään innovaatiotoiminta.
EnglishWith regard to innovation, Mrs in 't Veld will soon present us with her report.
Jäsen in 't Veld esittelee meille pian innovaatioita käsittelevän mietintönsä.
EnglishIf we want to ensure that Europe is competitive, we have to work on innovation.
Halutessamme taata Euroopan kilpailukyvyn meidän täytyy edistää innovaatioita.
EnglishAt the same time, GNSS is part of the EU 2020 strategy's key innovation objectives.
Samanaikaisesti GNSS on osa EU 2020 -strategian keskeisiä innovaatiotavoitteita.
EnglishEurope must become the front runner in product innovation and commercialisation.
Euroopan unionista on tultava edelläkävijä tuoteinnovaation ja markkinoinnin alalla.
EnglishThese are three vital fields, which are full of innovation and future prospects.
Nämä kolme keskeistä alaa ovat täynnä innovaatioita ja tulevaisuudennäkymiä.
EnglishThe second slogan is ‘science closer to industry, with an emphasis on innovation’.
Toinen iskulause on "tieteen ja teollisuuden lähentyminen innovointia painottaen".
EnglishWe can do this through innovation and, to that end, we need greater efficiency.
Onnistumme tässä innovaation avulla, ja sitä varten tehokkuutta on lisättävä.
EnglishWe are far behind the USA and Japan with regard to technological innovation.
Olemme paljon jäljessä USA: sta ja Japanista teknologian innovaatioiden suhteen.
EnglishThe development of the European economy needs exactly technological innovation.
Euroopan talouden kehitykseen tarvitaan nimenomaan teknologista innovaatiota.
EnglishSecondly, an economy based on innovation and the free movement of knowledge.
Toiseksi talouden on perustuttava innovointiin ja tiedon vapaaseen liikkuvuuteen.
EnglishThe truth is that Europe is falling behind in terms of innovation and research.
Totuus on, että Euroopan unioni jää jälkeen innovaatioissa ja tutkimuksessa.
EnglishWe must capitalise on these possibilities by means of technological innovation.
Meidän on hyödynnettävä nämä mahdollisuudet teknologiainnovaatioiden avulla.
EnglishAs a group, they are open to change, technological progress and innovation.
Ryhmänä he ovat avoimia muutokselle, tekniselle kehitykselle ja innovaatioille.
EnglishOnce again, the lack of capital is a huge barrier, especially to innovation.
Tässäkin pääoman puute on suurena esteenä, etenkin, kun kyse on innovaatiosta.