EN flattering
volume_up
{přídavné jméno}

flattering (také: adulatory, complimentary, smarmy)
volume_up
imarteleva {příd. jm.}
As far as the representation of the European Union is concerned, the picture, quite frankly, was less flattering.
Euroopan unionin edustuksen osalta kuva oli, suoraan sanottuna, vähemmän imarteleva.
In addition, a report by the Court of Auditors of the European Communities is due shortly on the use of resources by Parliament' s political groups, and it is not a flattering picture.
Sen lisäksi on tulossa Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen kertomus parlamentin puolueryhmittymien varojenkäytöstä, eikä sekään ole parlamentille imarteleva.
flattering
volume_up
mairitteleva {příd. jm.}
If it does not, our electorate’s opinion of us will be far from flattering.
Jos se ei tee niin, äänestäjiemme mielipide meistä ei ole lainkaan mairitteleva.

Příklady použití pro "flattering" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishMr President, Mr Aznar gave us a rather flattering picture of the Barcelona Summit.
Arvoisa puhemies, pääministeri Aznar antoi meille mairittelevan kuvan Barcelonan tuloksista.
English. - Mr President, it is so hugely flattering to speak to an almost empty Chamber!
esittelijä. - (EN) Arvoisa puhemies, on äärimmäisen imartelevaa puhua lähes tyhjälle istuntosalille!
EnglishI am not just flattering him, I really mean it.
Tämä ei ole mitään mielistelyä, vaan tarkoitan sitä todella!
EnglishI must say that this dual representation of the Commission is surprising and flattering, and moreover, rather unusual.
Täytyy sanoa, että komission kaksoisedustus on yllättävää ja imartelevaa ja vieläpä melko epätavallista.
EnglishI am at a loss as to why out-going President Kim of South Korea is so flattering about his Pyongyang counterpart.
En ymmärrä virastaan pian eroavan Etelä-Korean presidentin Kimin imartelevaa asennetta Pjongjangin kollegaansa kohtaan.
EnglishIt is rather flattering that the Council takes our reports so seriously and wants to discuss them in such a manner.
On pikemminkin imartelevaa, että neuvosto suhtautuu mietintöihimme niin vakavasti ja haluaa keskustella niistä tällä tavoin.
EnglishThe Commissioner was kind enough to emphasise the importance of the Committee on Regional Development's opinion, and I would like to thank her for this flattering assessment.
Komission jäsen korosti ystävällisesti aluekehitysvaliokunnan lausunnon merkitystä, ja haluan kiittää häntä tästä mairittelevasta arviosta.
English(BG) I voted against the enlargement strategy resolution because it contains many flattering words about the progress Turkey is making under the Copenhagen criteria.
(BG) Äänestin laajentumisstrategiaa koskevaa päätöslauselmaesitystä vastaan, sillä siinä annetaan Turkille aiheetonta tunnustusta edistymisestä Kööpenhaminan kriteerien suhteen.