anglicko-finsko překlad pro "flatfish"

EN

"flatfish" finský překlad

volume_up
flatfish {podstatné jméno}

EN flatfish
volume_up
{podstatné jméno}

flatfish
We should think of alternatives, think in terms of cutting the link with flatfish, and consider setting up a compensation fund.
Meidän olisi pohdittaja vaihtoehtoja, pyrittävä unohtamaan kampelakalat tässä yhteydessä ja harkittava korvausrahaston perustamista.

Příklady použití pro "flatfish" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishI believe similar benefits can be extended to the flatfish sector.
Uskon, että vastaavanlaisia etuja voitaisiin laajentaa koskemaan myös kampelan kalastusta.
EnglishThe immediate concern is to provide the flatfish fishery with a sound economic basis.
Välittömänä huolenaiheena on, miten varmistaa kampelan kalastus terveeltä taloudelliselta pohjalta.
EnglishA uniform system for the management of flatfish, wherever they may be located, must be drawn up.
On laadittava yhtenäinen kampelakalojen hoitojärjestelmä riippumatta siitä, missä ne elävät.
EnglishNeither flatfish stocks, nor cod stocks would justify this.
Tähän eivät oikeuta sen enempää kampelakalojen kuin turskankaan kannat.
EnglishI would also like to underline that we need a policy on flounders and flatfish, as we have already said.
Korostan myös, että tarvitsemme kampelaa ja kampelakaloja koskevan politiikan, kuten jo olemme todenneet.
EnglishHowever, today we have enough plaice and yet, the duty-free importation of cheap flatfish is continuing.
Nykyisin meillä on kuitenkin riittävästi punakampelaa, mutta silti halvan kampelan tulliton tuonti jatkuu.
EnglishA few years ago, plaice stocks were very low, as a result of which duty-free importation of other flatfish was permitted.
Muutama vuosi sitten punakampelakanta oli hyvin pieni, minkä vuoksi sallittiin muiden kampeloiden tuonti.
EnglishWe can certainly not pass on the problem to the flatfish sector, since cod is caught in that sector as a secondary line.
Ongelmaa ei todellakaan voida sälyttää kampelakalojen kalastukseen, koska turskaa pyydetään kampelakalojen sivusaaliina.
EnglishICES, the International Council for the Exploration of the Sea, is keen to reduce the catch quota of flatfish even further, while the safe margin is in sight.
Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES haluaisi pienentää kampelan saaliskiintiötä entisestään, vaikka turvallinen raja ollaan saavuttamassa.
EnglishInstead of a ban on cod fishing and industrial fishing, the Commission would like to restrict minimal additional cod fishing by the Dutch flatfish fleet.
Sen sijaan, että komissio kieltäisi turskankalastuksen ja teollisen kalastuksen, se haluaa rajoittaa vain hollantilaisen kampelankalastuslaivaston vähäistä turskanpyyntiä.
EnglishIf the Commission indicates that it also believes that quota for flatfish should be cut, for example by between 30% and 40%, then I have to say that I do not go along with this.
Jos komission mukaan myös kampelakiintiötä olisi leikattava esimerkiksi 30-40 prosenttia, minun on sanottava, että en ole tästä asiasta samaa mieltä.
EnglishBringing in a complete ban on discards in the case of flounder or other flatfish is not justified, as this will have a negative impact on their stocks.
Kampelan tai kampelansukuisten kalojen kohdalla ei ole tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön täydellistä poisheittokieltoa, koska se vaikuttaisi kielteisesti kampelakalakantojen tilaan.
EnglishI do not accept that the possible recovery of cod stocks is in any way an adequate justification for the sacrifice of the prawn, haddock, whiting, plaice, and flatfish fisheries.
En hyväksy sitä, että turskakantojen mahdollinen elpyminen olisi millään tavalla asianmukainen peruste katkaravun, koljan, valkoturskan, punakampelan ja kampelan kalastuksen lopettamiselle.