EN field
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

field (také: branch, business, industry, scope)
volume_up
ala {podstatné jméno}
This is a difficult but necessary field of action for the work inspectorate.
Tämä on vaikea mutta välttämätön toiminta-ala työsuojeluviranomaisille.
The issue of security is a field which currently requires immediate action on our part.
Turvallisuuskysymys on ala, joka edellyttää nyt meiltä välittömiä toimia.
It is a field in which public concern must not be underestimated.
Kyseessä on ala, jolla ei pidä aliarvioida kansalaisten huolia.
field (také: bed, court, ground, pad)
volume_up
kenttä {podstatné jméno}
Over time, this will only create either a field of indifference or a field for a battle.
Ajan mittaan näin syntyy joko välinpitämättömyyden kenttä tai taistelukenttä.
I foresee that this field will increase significantly in the future.
Uskon, että tulevaisuudessa tämä kenttä lisääntyy huomattavasti.
The risk of a future accident is increasing since the field is expanding rapidly.
Onnettomuusvaara kasvaa tulevaisuudessa, sillä kenttä laajenee erittäin nopeasti.
field (také: battlefield)
volume_up
taistelutanner {podstatné jméno}
field (také: meadow)
volume_up
niitty {podstatné jméno}
field (také: science)
volume_up
tieteenala {podstatné jméno}
field
volume_up
pelto {podstatné jméno}
A farmer's field is no industrial plant.
Maanviljelijöiden pelto ei ole teollisuuslaitos.
field
volume_up
keto {podstatné jméno}
field
volume_up
oppiala {podstatné jméno}
field (také: sector)
volume_up
osa-alue {podstatné jméno}
Ensiksikin politiikan osa-alue.
This field of invention, which is key in terms of the automotive, home appliances, mobile phone and other industries, for example, should however be regulated.
Tämä keksintöjen osa-alue on elintärkeä esimerkiksi auto-, kodinkone- ja matkapuhelinteollisuudessa, ja sitä on mielestäni säädeltävä.
field
volume_up
vainio {podstatné jméno}

2. sport

field (také: course, pitch)
volume_up
kenttä {podstatné jméno}
Over time, this will only create either a field of indifference or a field for a battle.
Ajan mittaan näin syntyy joko välinpitämättömyyden kenttä tai taistelukenttä.
I foresee that this field will increase significantly in the future.
Uskon, että tulevaisuudessa tämä kenttä lisääntyy huomattavasti.
The risk of a future accident is increasing since the field is expanding rapidly.
Onnettomuusvaara kasvaa tulevaisuudessa, sillä kenttä laajenee erittäin nopeasti.
field
volume_up
pelikenttä {podstatné jméno}
Instead of a level playing field, it is seriously tilted against us.
Pelikenttä ei ole tasainen vaan kallistuu voimakkaasti meitä vastaan.
Marking out the playing field on which our economic policy is to develop is a vital task for us.
Tärkein tehtävämme on merkitä pelikenttä, jolla talouspolitiikka pääsee kehittymään.
The main goal should clearly be to accomplish high quality and an even playing field in flows of trade.
Päätavoitteena pitäisi selvästi olla laadukkuus ja tasainen pelikenttä kauppavirrassa.

Příklady použití pro "field" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWe have before us decisions in the field of both environmental and energy policy.
Meillä on edessämme sekä ympäristöpoliittisia että energiapoliittisia päätöksiä.
EnglishShould we not be implementing this process through work in the field of culture?
Eikö meidän pitäisi toteuttaa tätä prosessia tekemällä työtä kulttuurin alueella?
EnglishThat is why it is necessary constantly to improve European rules in this field.
Sen vuoksi on välttämätöntä jatkuvasti parantaa eurooppalaisia kilpailusääntöjä.
EnglishThis agreement is a new illustration of this in the field of telecommunications.
Juuri solmittu sopimus on uusi esimerkki tästä epäkohdasta televiestinnän alalla.
EnglishWe determined and discussed today that education is a key field in development.
Määrittelimme tänään keskustelussamme, että koulutus on keskeinen kehitystekijä.
EnglishWe are playing uphill on a very sloping playing field against the United States.
Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen kilpailuedellytykset ovat hyvin epätasaiset.
EnglishIn the past, innovation has primarily been envisaged in the field of research.
kirjallinen. - (DE) Ennen innovointia on mietitty ensisijaisesti tutkimusalalla.
EnglishTonight we are discussing European initiatives in the field of inheritance law.
Tänä iltana keskustelemme eurooppalaisista aloitteista perintöoikeuden alalla.
EnglishI believe that, in this field, we need to act intelligently and pragmatically.
Tällä alalla meidän on mielestäni toimittava älykkäästi ja käytännönläheisesti.
EnglishYou are mandated to bear the European Union's great responsibility in this field.
Teille on annettu valtuudet käyttää Euroopan unionin suurta vastuuta tällä alalla.
EnglishBilbao has now become the driving force in the field of safety and health at work.
Bilbaon virasto on päässyt johtoasemaan työterveyden ja -turvallisuuden alalla.
EnglishNeither can the Commission undertake field trials as foreseen by Amendment 21.
Se ei myöskään voi toteuttaa kenttäkokeita tarkistuksessa� 21 esitetyllä tavalla.
EnglishNever before in the field of human politics have so many been conned by so few.
Koskaan ennen ei inhimillisessä politiikassa niin harva ole huijannut niin montaa.
EnglishOur task is to provide a level playing field and to avoid discriminatory measures.
Meidän tehtävämme on huolehtia yhtäläisistä reunaehdoista ja välttää syrjintää.
EnglishFor example, the Presidency decided to speed up work in the field of explosives.
Puheenjohtajavaltio on esimerkiksi päättänyt jouduttaa toimintaa räjähteiden alalla.
EnglishWe also have to take into consideration research in the field of alternative fuels.
Myös vaihtoehtoisten polttoaineiden alalla tehtävä tutkimus on otettava huomioon.
EnglishTheir sole objective is to speed up liberalisation and create a level playing field.
Heidän ainoana tavoitteenaan on nopeuttaa vapauttamista ja luoda laaja pelivara.
EnglishI should like to thank the Presidency for the work it is doing in this field.
Haluan kiittää puheenjohtajavaltiota toimista, joita se tällä alalla toteuttaa.
EnglishParticularly in the field of external operations many lines could be scrapped.
Erityisesti ulkoisten toimien otsakkeesta voitaisiin poistaa monia budjettikohtia.
EnglishThey have successful experience in this field, and we have a lot to learn from them.
Yhdysvalloilla on paljon kokemusta asiasta, ja meillä on siltä paljon opittavaa.