anglicko-finsko překlad pro "to enhance"

EN

"to enhance" finský překlad

EN to enhance
volume_up
[enhanced|enhanced] {sloveso}

Thirdly: this increase will enhance the ability of the ECB to react and adapt.
Kolmanneksi varannon lisääminen parantaa EKP:n reagointi- ja sopeutumiskykyä.
It may give impetus to the entire enlargement policy and enhance its success.
Se voi antaa sysäyksen koko laajentumispolitiikalle ja parantaa sen menestystä.
This categorisation and assessment will enhance the stability
Tämä luokittelu ja arviointi parantaa pieniä maksuja
This Coalition aims to enhance renewable energy deployment within developing countries.
Tämän aloitteen tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä kehitysmaissa.
Finally, we wish to enhance the visibility of the European Union's external action.
Lopuksi mainitsen, että haluamme lisätä Euroopan unionin ulkoisten toimien näkyvyyttä.
The Community has since decided to considerably enhance support for the HIPC II Initiative.
Yhteisö on sittemmin päättänyt lisätä tuntuvasti tukeaan HIPC II -aloitteeseen.
To enhance the stereo effect, move the WOW Effect slider to the right.
Voit tehostaa stereovaikutusta siirtämällä WOW-tehoste-liukusäädintä oikealle.
To enhance the bass, move the TruBass slider to the right.
Voit tehostaa bassoa siirtämällä TruBass-liukusäädintä oikealle.
Secondly, we seek to enhance Europe's decisiveness.
Toiseksi tahdomme tehostaa Euroopan unionin vaikuttavuutta.
And I think the theater is a place where we truly enhance life with light.
Ja ajattelen, että teatteri on paikka, jossa todella voimme kohentaa elämää valolla.
The aim of this draft is to enhance the protection received by temporary workers and to improve the quality of temporary work.
Luonnoksen tarkoituksena on kohentaa vuokratyöntekijöiden suojaa ja parantaa vuokratyön laatua.
Yet we now have a Tory MEP, Mr Bowis, asking how the EU will enhance its social role in economic policy.
Nyt kuitenkin konservatiivinen Euroopan parlamentin jäsen Bowis kysyy, miten EU aikoo kohentaa sosiaalista rooliaan talouspolitiikassa.
The clear division of policy responsibilities I have just described enhances the credibility of monetary and economic policies in Europe, increases transparency and facilitates accountability.
Selvä poliittinen vastuujako, jota äsken kuvailin, lisää raha- ja talouspolitiikan uskottavuutta Euroopassa sekä kasvattaa avoimuutta ja parantaa vastuullisuutta.

Příklady použití pro "to enhance" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishDecisions must now be taken to enhance the leverage effect of Community funding.
Nyt on tehtävä päätöksiä yhteisön rahoituksen vipuvaikutuksen tehostamiseksi.
EnglishThe deteriorating governance situation has compelled us to enhance donor unity.
Huononeva hallintotilanne on pakottanut avunantajia lisäämään yhtenäisyyttään.
EnglishFourthly, we want to enhance the EU's ability to act in the foreign policy domain.
Neljänneksi: haluamme vahvistaa Euroopan unionin ulkopoliittista toimintakykyä.
Englisheconomic adjustments and potentially enhance the effectiveness of monetary policy.
Tarvittava talouden sopeutuminen nopeutuu ja rahapolitiikan tehokkuus paranee.
EnglishOf course, you will be aware that we are seeking to enhance the Pact still further.
Olette tietenkin selvillä siitä, että pyrimme parantamaan sopimusta jatkuvasti.
EnglishIn my view, the Commission proposal helps us to enhance the efficiency of ports.
Mielestäni komission ehdotus auttaa meitä parantamaan satamien tehokkuutta.
EnglishThese analyses clearly enhance our understanding of euro area developments.
Analyysit lisäävät selvästi tuntemustamme euroalueella tapahtuvasta kehityksestä.
EnglishThe European Union needs to enhance its strategy for combating cybercrime.
Euroopan unionin on tehostettava strategiaansa verkkorikollisuuden torjumiseksi.
EnglishFirstly, to enhance and underscore the independence of the European Central Bank.
Ensinnäkin, Euroopan keskuspankin vahvuudesta ja sen riippumattomuuden korostamisesta.
English3 - to enhance the means of prevention and suppression of terrorist crimes.
3 - Terroritekojen ehkäisemistä ja poistamista koskevien toimien edistäminen.
EnglishIn June, the European Council agreed on measures to enhance transparency.
Eurooppa-neuvosto sopi viime kesäkuussa avoimuutta tehostavista toimenpiteistä.
EnglishI am, of course, in favour of measures that would genuinely enhance security.
Olen tietysti sellaisten toimien kannalla, joilla todella vahvistetaan turvallisuutta.
EnglishIf you are suggesting a network to enhance and spread ideas, do not bother.
Jos ehdotatte verkkoa ideoiden levittämisen edistämiseksi, älkää vaivautuko.
EnglishThe second element needed in order to enhance efficiency is international cooperation.
Kansainvälinen yhteistyö on toinen tekijä, jota tarvitaan toiminnan tehostamiseksi.
EnglishWe must enhance the partnership between the Member States and the Union.
Meidän on laajennettava jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin välistä kumppanuutta.
EnglishEqually important, it will enhance the European perspective for the wider region.
Yhtä tärkeää on se, että sillä edistetään laajemman alueen eurooppalaista perspektiiviä.
EnglishSuch a centre would enhance Europe technologically, including the coal industry.
Kyseinen keskus edistäisi Eurooppaa tekniikkaa, myös hiiliteollisuutta.
EnglishI do not believe that this will enhance the European Union's popularity among its citizens.
En usko, että lisäämme sillä Euroopan unionin suosiota kansalaisten keskuudessa.
EnglishOn the contrary, the new legal framework will serve to enhance competition in this sector.
Uusi oikeudellinen kehys auttaa päinvastoin lisäämään kilpailua tällä alalla.
EnglishAnd measures which enhance and improve food quality must be supported.
On tuettava sellaisia toimia, jotka lisäävät ja parantavat elintarvikkeiden laatua.